Neofordex

H02AB02
 
 

Højdosis syntetisk glukokortikoid til kombinationsbehandling af myelomatose. 

Anvendelsesområder

Behandling af symptomgivende myelomatose i kombination med andre lægemidler. 

  

Dexamethason bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til myelomatose. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 40 mg (delekærv) dexamethason. 

Doseringsforslag

Voksne. Afhænger af behandlingsregime. Sædvanligvis 40 mg 1 gang pr. administrationsdag. 

 

Bemærk: 

 • Tabletten bør tages om morgenen for at minimere søvnløshed.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Glukokortikoider kan medføre hypernatriæmi, hypokaliæmi, væskeretention og forhøjelse af blodtrykket.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering kan være nødvendig ved nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktiv virussygdom.
 • Ukontrolleret psykose.
 • Immunsupprimerede patienter bør ikke vaccineres med levende eller levende, svækkede mikroorganismer.

Forsigtighedsregler

Immunsuppression 

 • På grund af glukokortikoidernes antiinflammatoriske virkning reduceres de sædvanlige tegn på infektion/inflammation, bl.a. feber, hvilket indebærer risiko for at overse infektioner, ligesom de kliniske symptomer ved fx akut peritonitis (perforeret ulcus ventriculi, appendicitis og diverticulitis) sløres.
 • Den antiinflammatoriske virkning nedsætter ydermere organismens forsvar mod infektioner (herunder parasit- eller svampeinfektioner) og særlig omhu er påkrævet ved behandling af en evt. infektion.
 • Immunisering (fx koppevaccination) bør undgås - specielt ved høje glukokortikoiddoser - pga. risiko for neurologiske komplikationer og manglende antistofrespons.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - ved længerevarende behandling af patienter med latent tuberkulose bør der også gives antituberkulosebehandling profylaktisk.

 

Særlige patientgrupper 

 • Mulig udvikling af diabetes mellitus under behandlingen, specielt ved disposition til diabetes mellitus. Ved eksisterende diabetes mellitus kan der være behov for øget antidiabetisk behandling - omhyggelig kontrol af patienterne anbefales.
 • Omhyggelig kontrol af patienter ved hypertension, hjerteinsufficiens og psykiske lidelser.
 • Øget risiko for myokardieruptur ved anvendelse af glukokortikoider efter et nyligt hjerteinfarkt er set i nogle studier - muligvis pga. dårligere opheling med tyndere arvæv. Særlig forsigtighed anbefales.
 • Bør undgås ved Cushings sygdom, da tilstanden kan forværres.
 • Bør om muligt undgås ved kramper.
 • Forsigtighed ved myasthenia gravis (risiko for myopati), okulær herpes simplex (risiko for corneaperforation), fæokromocytom samt til ældre (bl.a. risiko for hypertension).
 • Ved hypotyroidisme og levercirrose øges steroidvirkningen

 

Øvrige 

 • Ved udsættelse for stress (fx kirurgiske indgreb) kan øget dosis af kortidsvirkende glukokortikoid være nødvendig før, under og efter den stressinducerende situation.
 • Patienter i længerevarende behandling bør have et kort med oplysninger om behandlingen og den behandlende læges navn.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Træthed.
Obstipation.
Ødemer.
Hyperglykæmi.
Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Søvnløshed.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Nedsat eller øget appetit, Temperaturstigning, Vægtændring.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Forhøjet ALAT, Gastritis, Kvalme, Leverpåvirkning, Meteorisme, Mundtørhed, Opkastning, Oral candidiasis, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Atrieflimren, Dysfoni, Dyspnø, Hoste, Hypertension, Hypotension, Hæshed, Palpitationer, Pharyngitis, Pneumoni, Supraventrikulær ekstrasystoli, Takykardi, Tromboemboli, Væskeretention.
Anæmi, Leukocytose, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Diabetes mellitus, Forhøjet serum-urat, Hyperkorticisme, Hypoalbuminæmi, Hypokaliæmi.
Artralgi, Muskuloskeletale smerter, Myopati.
Aggressivitet, Agitation, Angst, Balanceforstyrrelser, Depression, Eufori, Hikke, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Humørforstyrrelser, Hyperaktivitet, Irritabilitet, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Letargi, Nervøsitet, Paræstesier, Perifer neuropati, Somnolens, Svimmelhed, Tremor.
Alopeci, Erytem, Herpes simplex, Herpes zoster, Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Tør hud, Øget svedtendens.
Candidiasis, Luftvejsinfektion.
Hyppig vandladning, Urinvejsinfektion.
Katarakt, Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Cerebrovaskulære tilfælde, Myokardieiskæmi, Transitorisk cerebral iskæmi.
Koagulationsforstyrrelser, Pancytopeni.
Dehydrering, Hypocalcæmi, Hypomagnesiæmi, Hypotyroidisme.
Ataksi, Hallucinationer, Koordinationsbesvær, Synkope.
Nyresvigt.
Conjunctivitis.
Ikke kendt Tumorlysesyndrom.
Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation, Pancreatitis.
Venstresidig hjerteinsufficiens.
Alkalose, Binyrebarkinsufficiens, Natriumretention, Nedsat glucosetolerans.
Fraktur, Osteonekrose, Osteoporose, Seneruptur.
Adfærdsforstyrrelse, Mani, Psykose.
Purpura, Sårhelingskomplikationer.
Sepsis.
Glaukom, Retinopati.

Interaktioner

 • CYP3A4-hæmmere (fx erythromycin, itraconazol, ritonavir, lopinavir) øger koncentrationen af glukokortikoider. CYP3A4-induktorer (fx phenobarbital, phenytoin og rifampicin) nedsætter koncentrationen af glukokortikoider. Kombination med andre CYP3A4-substrater (fx ciclosporin, proteasehæmmere) kan påvirke koncentration og bivirkningsrisiko. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Der er øget risiko for hypokaliæmi ved samtidig indgift af thiazider og loop-diuretika på grund af synergistisk effekt på kaliumekskretionen.
 • Samtidig behandling med amphotericin B eller beta2-agonister, kan også øge risikoen for hypokaliæmi.
 • Øget virkning af glukokortikoider er set ved kombination med lavdosis hormonal kontraception.
 • Samtidig behandling med NSAID øger risikoen for ulcus og blødning.
 • Glukokortikoider modvirker effekten af somatropin.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika og interleukin-2.
 • Virkningen af kolinesterasehæmmere ved myasthenia gravis kan svækkes af glukokortikoider.
 • Glukokortikoider nedsætter absorptionen af calcium.
 • Påvirkning af den antikoagulerende effekt er set ved kombination med antikoagulerende midler. INR bør måles ved behandlingsstart og -ophør. Monitoreringen bør være særlig tæt ved højdosisbehandling med glukokortikoider.
 • Øget risiko for leverpåvirkning ved kombination med lapatinib. Kontrol af levertal anbefales.
 • Myopati er set ved kombination mellem højdosis glukokortikoid og antikolinergika.
 • Levende eller levende svækkede vacciner må ikke anvendes ved immunsupprimerende doser glukokortikoid.
 • Virkningen af inaktiverede/dræbte vacciner kan være nedsat.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For systemisk administrerede glukokortikoider generelt er der mange tusinde gravide, som har været eksponeret. Overordnet er der ikke tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. I nogle studier har der været tegn på øget risiko for spontanaborten og for tidlig fødsel ved længere tids behandling, men dette signal skyldes formentlig i overvejende grad den underliggende sygdom. Det har været omdiskuteret, om der er en lille øget risiko for læbe-gane-spalte, men dette signal genfindes ikke i de største datamaterialer.  

I klinisk praksis bør en velindiceret behandling fortsætte. Lavest mulig dosis i kortest mulig tid bør anvendes, specielt sidst i graviditeten, da forbigående binyrebarkinsufficiens har været observeret hos barnet. 

For dexamethason specifikt er der ikke data, som tillader et risikoestimat. 

Referencer: 3711, 4133

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælken.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Doping

Glukokortikoider, der administreres oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært, medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Syntetisk glukokortikoid.
 • Højdosis-dexamethason har apoptotisk virkning på kræftceller ved myelomatose.

Farmakokinetik

 • 80% absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid 3,5-4,5 timer.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren.
 • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Fordelingsvolumen 1 l/kg.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Tabletterne skal opbevares i blisterpakningen indtil indtagelse.
 • Halve tabletter bør ikke opbevares pga. nedsat holdbarhed.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) tabletter 40 mg 076763
10 stk. (blister)
2.032,05 7,62

Foto og identifikation

Tabletter  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 11
tabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4133 Bandoli G, Palmsten K, Forbess Smith CJ A Review of Systemic Corticosteroid Use in Pregnancy and the Risk of Select Pregnancy and Birth Outcomes Rheum Dis Clin North Am 2017 43 489-502 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28711148

 
 

Revisionsdato

2019-05-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...