Cabometyx

L01XE26
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Behandlingsnaivt fremskredent nyrecellekarcinom
 • Fremskredent nyrecellekarcinom efter tidligere VEGF-målrettet terapi.

 

Cabozantinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg, 40 mg eller 60 mg cabozantinib. 

Doseringsforslag

Voksne. 60 mg 1 gang dgl. 

 

Ved uacceptable bivirkninger kan dosisreduktion, midlertidig eller permanent seponering blive nødvendig, se produktresumé.  

 

Bemærk:  

 • Tabletterne synkes hele.
 • Dosis skal indtages på tom mave, dvs. mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter fødeindtagelse.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Nedsat leverfunktion: Dosis nedsættes ved let og moderat nedsat leverfunktion til 40 mg 1 gang dgl. Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Nedsat nyrefunktion: Forsigtighed ved let og moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved stærkt nedsat nyrefunktion.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Forsigtighedsregler

 • Høj bivirkningsfrekvens kan kræve reduktion af dosis eller seponering. Det anbefales at monitorere patienten tæt de første 8 uger af behandlingen.
 • Cabozantinib bør anvendes med forsigtighed ved anamnese med QT-forlængelse eller præ-eksisterende hjertelidelse.
 • Bør pauseres mindst 28 dage forud for en operation.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Smerter i mundhulen, Stomatitis.
Dysfoni, Dyspnø, Hoste, Hypertension.
Anæmi, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Dehydrering, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypoalbuminæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypoglykæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi, Hypotyroidisme.
Artralgi, Muskelkramper, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Perifer neuropati, Svimmelhed.
Acnelignende hududslæt, Alopeci, Makulopapuløst hududslæt, Mucositis, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Tør hud, Ændring af hårfarve.
Forhøjet plasma-kreatinin, Proteinuri.
Almindelige (1-10%) Gastro-øsofageal refluks, Hæmorider, Pancreatitis.
Arterielle og venøse tromboembolier, Lungeemboli, Perifere ødemer.
Blødning.
Absces, Hudkløe, Sårhelingskomplikationer.
Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fistler, Gastro-intestinal perforation, Kolestatisk hepatitis.
Kæbeosteonekrose.
Kramper.
Ikke kendt Cerebrovaskulære tilfælde, Myokardieinfarkt.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.

Interaktioner

 • Rifampicin nedsætter AUC for cabozantinib med 77%. Lignende effekt må forventes med andre potente CYP3A4-induktorer, fx glukokortikoider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon. Kombinationen bør undgås.
 • Ketoconazol øger AUC for cabozantinib med 38%. Lignende effekt må forventes med andre potente CYP3A4-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice. Kombinationen bør undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og P-glykoprotein.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data for anvendelse under graviditet. På baggrund af virkningsmekanisme og resultater fra dyreforsøg forventes potentialet for fosterskadelig effekt at være betydeligt. 

Se Antineoplastiske midler


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder VEGFR (vaskulær endotelial vækstfaktorreceptorer) og MET (hepatocyt-vækstfaktorreceptorer), som er impliceret i tumorvækst og angiogenese. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Steady state nås efter ca. 15 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 5 liter/kg.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 100-120 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg 118175
30 stk.
66.955,10
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 126777
30 stk.
66.955,10
(BEGR) filmovertrukne tabletter 60 mg 111502
30 stk.
66.955,10

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
XL, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
XL, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  60 mg

Præg:
XL, 60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...