Ketamin "Abcur"

N01AX03
 
 

Cyclohexanonderivat til intravenøs eller intramusklær anvendelse.  

Anvendelsesområder

 • Induktion og opretholdelse af universel anæstesi, som eneste anæstetikum eller kombineret med andet anæstesimiddel.
 • Supplement ved regional eller lokal anæstesi.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg eller 50 mg ketamin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Præmedicinering. Et antikolinergikum bør gives præoperativt for at hæmme sekretion fra mundhule og luftveje. Dosis kan reduceres og bivirkningerne dæmpes ved tilsætning af et benzodiazepin (fx midazolam). 

 

Intramuskulært. Initialt 6,5-13,5 mg/kg legemsvægt. Virkning ses efter 3-5 min. og varer 12-25 min. Vedligeholdelse: Halv initialdosis.  

 

Intravenøst. Initialt 1,0-4,5 mg/kg legemsvægt over mindst 60 sek. Virkning ses efter 1 min. og varer i 5-15 min. Vedligeholdelse: Halv initialdosis eller skift til infusion. 

 

Infusion. Initialt. 2,0-6,0 mg/kg legemsvægt. Vedligeholdelse 2.0-6,0 mg/kg legemsvægt/time.  

 

Bemærk: 

 • Bør kun anvendes af anæstesilæger.
 • Til i.m. injektion bør styrken 50 mg/ml anvendes.
 • For hurtig initial i.v.-administration kan give (forbigående) respirationsdepression.
 • Nedsat dosering overvejes ved nedsat leverfunktion.
 • Obstetrisk brug: 0,2-1,0 mg/kg legemsvægt i.v. anbefales.
 • Sikkerhed og virkning ikke fastlagt for børn og unge under 18 år.

Kontraindikationer

 • Tilstande, hvor hypertension eller øgning af det intrakranielle tryk kan frembyde risiko.
 • Eklampsi og præeklapmsi.
 • Må ikke anvendes som eneste anæstesimiddel ved iskæmisk hjertesygdom.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved: 

 • kardiel insufficiens
 • ubehandlet hypertension
 • ustabil angina pectoris
 • øget intrakranielt tryk eller andre sygdomme i centralnervesystemet
 • psykiske sygdomme i anamnesen
 • ubehandlet tyrotoksikose
 • tilstande hvor øgning af det intraokulære tryk kan frembyde risiko
 • tilstande, der kræver afslapning af uterus
 • alkoholpåvirkning.

Muskelrelaksation med kontrolleret ventilation kan være nødvendig ved indgreb i de øvre luftveje. 

Udstyr til intubation og understøttelse af vejrtrækning bør være tilgængeligt. 

Misbrug af ketamin er forekommet og afhængighed/tolerans er set. 


Natriumindhold. 

1 ml indeholder højst 0,29 mmol natrium, som svarer til 17 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning, Øget spytsekretion.
Hypertension, Hyperventilation, Øget hjertefrekvens.
Abnorme drømme, Adfærdsforstyrrelse, Agitation, Hallucinationer, Konfusion, Kramper, Mareridt.
Erytem, Morbilliformt hududslæt.
Dobbeltsyn, Nystagmus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, Bradykardi, Hypotension, Laryngospasme, Respirationsdepression.
Angst, Øget muskeltonus.
Forhøjet intraokulært tryk.
Sjældne (0,01-0,1%) Apnø, Luftvejsobstruktion.
Delirium, Humørforstyrrelser.
Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Leverpåvirkning*.

* Leverpåvirkning er set ved brug i over 3 dage eller ved stofmisbrug. 

 

 • Reaktioner fra CNS i opvågningsfasen, som fx abnorme drømme, hallucinationer, konfusion og abnorm adfærd, kan mindskes ved kombination med et benzodiazepin.
 • Ved i.v. administration afhænger respirationsdepression af dosis og injektionshastighed.

 

Interaktioner

 • Clarithromycin øger AUC for ketamin 2,6 gange på grund af hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes for andre hæmmere af dette enzym. Induktorer af CYP3A4 (fx carbamazepin, rifampicin) kan øge omsætningshastigheden og derved nedsætte den terapeutiske effekt af ketamin. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Kombination med theophyllin medfører nedsat krampetærskel og kombinationen bør undgås.
 • Virkningen af neuromuskulært blokerende midler kan forlænges. Potenserer effekten af halogenerede anæstesimidler. Risikoen for arytmier ved indgift af adrenalin øges ved samtidig brug af halogerende midler.
 • Ved kombination med benzodiazepiner eller neuroleptika kan ses en reduktion af bivirkningerne og en forlænget virkning af ketamin.
 • Opvågningsfasen kan forlænges ved samtidig brug af barbiturater eller opioider.
 • Kombination med sympatomimetika, thyroideahormoner og vasopressin kan medføre forøget arterielt blodtryk og øge hjertefrekvensen.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er meget få specifikke data. Eksponering for infusionsanæstetika synes ikke at påvirke udfaldet af graviditeten. 
Der er risiko for neonatal respirationsdepression ved anvendelse i forbindelse med fødslen. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Amning kan fortsætte efter udmalkning og kassation af første portion modermælk. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Motorkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer efter anæstesi. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

 • Virker hovedsageligt via non-kompetitiv NMDA-receptorantagonisme.
 • Påvirker desuden opioidreceptorer samt monoaminerge, kolinerge, nikotinerge og muskarinerge receptorer.
 • Ketamin virker analgetisk i doser, som ikke har sedativ eller hypnotisk virkning.
 • Ketamin er en racemisk blanding af S-ketamin (esketamin) og R-ketamin, hvor S-ketamin menes at være 3 gange mere potent end R-ketamin i forhold til analgetisk og anæstetisk effekt.
 • Virkningen indtræder 30 sekunder efter i.v. injektion. Virkningsvarighed op til 10 minutter.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 80 minutter.
 • Ved intravenøs injektion indtræder virkningen i løbet af 30 sekunder og varer op til 10 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Forligeligved ved infusion:  

 • Blandbar med isotonisk glucose-infusionsvæske og isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • ikke blandes med barbiturater.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4NB)(Anæstesi) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 390694
10 x 5 ml
881,05
(AP4NB)(Anæstesi) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml 416708
10 x 5 ml
1.638,45
 
 

Revisionsdato

2017-06-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...