Zepatier

J05AP54
 
 

Anvendelsesområder

Elbasvir/grazoprevir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af kronisk hepatitis C.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg elbasvir og 100 mg grazoprevir. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tablet 1 gang dgl. med eller uden mad.

Vedrørende behandlingsvarighed og kombinationsregimer sammen med andre antivirale lægemidler henvises til:  

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med OATP1B-inhibitorer, fx:
  • atazanavir
  • ciclosporin
  • cobicistat
  • darunavir
  • lopinavir
  • rifampicin
  • ritonavir
  • saquinavir.
 • Samtidig behandling med CYP3A- eller P-glykoprotein-induktorer, fx:
  • bosentan
  • carbamazepin
  • efavirenz
  • etravirin
  • modafinil
  • phenytoin
  • rifampicin
  • naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Alle patienter bør screenes for hepatitis B, fordi der ved hepatitis C-behandling med direkte aktive antivirale lægemidler er risiko for reaktivering af hepatitis B.
 • Patienter, der er co-inficeret med hepatitis B- og C-virus, skal monitoreres og behandles jf. gældende kliniske retningslinjer, se Dosering.
 • Erfaring savnes vedr.:
  • Børn < 18 år
  • Genotype 2, 3, 5 og 6
  • Levertransplanterede
  • Samtidig infektion med HBV og HCV
  • Genbehandling af patienter med tidligere eksponering for en NS5A- eller NS3/4-inhibitorer.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Træthed.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Alopeci, Hudkløe.
Angst, Depression, Irritabilitet, Søvnløshed.
Artralgi, Myalgi.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Nedsat appetit.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med leveroptagelsestransportør OATP1B-inhibitorer kan medføre signifikant stigning i plasmakoncentrationen af grazoprevir. Kombination er derfor kontraindiceret for fx:
  • atazanavir
  • ciclosporin
  • cobicistat
  • darunavir
  • lopinavir
  • ritonavir
  • saquinavir.
 • Samtidig behandling med CYP3A4- eller P-glykoprotein-induktorer kan nedsætte plasmakoncentrationen af både elbasvir og grazoprevir. Kombination er derfor kontraindiceret for fx:
  • bosentan
  • carbamazepin
  • efavirenz
  • etravirin
  • modafinil
  • phenytoin
  • rifampicin
  • naturlægemidler med perikon.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ketoconazol øger plasmakoncentrationen af grazoprevir ved CYP3A-inhibering. Kombination bør undgås.
 • Ved samtidig brug af dabigatran og elbasvir øges blødningsrisikoen.
 • Ved samtidig brug af visse statiner øges plasmakoncentrationen af disse. Daglig dosering af følgende statiner må derfor ikke overstige:
  • 20 mg atorvastatin
  • 20 mg fluvastatin
  • 10 mg rosuvastatin
  • 20 mg simvastatin.
 • Ved samtidig behandling med tacrolimus anbefales hyppig monitorering mht. koncentrationen af tacrolimus i fuldblod, nyrefunktion og bivirkninger forbundet med tacrolimus.
 • Ved samtidig brug af vitamin K-anatgonister bør INR monitoreres tæt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Kombinerer to direkte virkende antivirale midler med forskellige virkningsmekanismer og ikke-overlappende resistensprofiler. 

Elbasvir 

 • Hæmmer det multifunktionelle protein 5A (NS5A), som er essentielt for RNA-virusreplikation og dannelse af virioner.

Grazoprevir 

 • Hæmmer enzymet HCV-NS3/4A-protease, som er nødvendig for proteolytisk spaltning af det HCV-kodede polyprotein, og som er afgørende for virusreplikation.

Farmakokinetik

Elbasvir 

 • Biotilgængelighed ca. 32%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-6 timer.
 • Steady state efter 6 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.
 • Udskilles primært med fæces.

Grazoprevir 

 • Biotilgængelighed 15-27% (efter enkeltdosis) og 20-40% (efter multiple doser).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-3 timer.
 • Steady state efter 6 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 31 timer.
 • Udskilles primært med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50 mg + 100 mg 050068
28 stk. (blister)
122.405,70

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg + 100 mg

Præg:
770
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 10 x 21
filmovertrukne tabletter 50 mg + 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

04.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...