Mirtazapin "2care4"

N06AX11
 
 
Antidepressivum.

Dispenseringsform

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 45 mg mirtazapin. 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 15-30 mg dgl. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 15-45 mg dgl. Dosis gives 1 gang dgl. ved sengetid, kan evt. deles i 2 doser, morgen og aften.
Til ældre bør dosisøgning foretages under nøje overvågning. 

 

Bemærk: 

 • Smeltetabletten lægges oven på tungen, hvor den hurtigt opløses og kan synkes uden vand.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, bl.a. pga. manglende påvist effekt.

Seponering

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, tremor, kvalme, søvnløshed og asteni bør seponering foretages gradvis. 

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag eller skifte til escitalopram dråber, som kan gives i passende fortynding.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Se endvidere Aftrapning af antidepressiva

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-40 ml/min:

  Dosis bør nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig brug af MAO-hæmmere (isocarboxazid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (moclobemid) inden for det sidste døgn.
  Kombinationen kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. Risikoen er mindst ved antiparkinsonmidlet selegilin, mens risikoen for rasagilin ikke er undersøgt.
 • Smeltetabletterne kan indeholde aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år er både set øget risiko for suicidal adfærd og aggressivitet.
 • Forsigtighed ved:
  • Kardielle ledningsforstyrrelser
  • Angina pectoris
  • Nylig myokardieinfarkt
  • Hypotension
  • Risikofaktorer for hyponatriæmi
  • Prostatahypertrofi
  • Snævervinklet glaukom
  • Tidligere manifestationer af mani/hypomani.
 • Desuden forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Mirtazepin kan anses som sikkert i terapeutiske doser ved epilepsi (4529). Ved tegn på nedsat krampetærskel bør behandlingen seponeres.
 • Eksisterende psykotiske symptomer kan forværres.
 • Risiko for ændret glykæmisk kontrol hos patienter med diabetes mellitus.
 • Ved feber eller andre symptomer på infektion bør behandlingen stoppes og blodbilledet undersøges.
 • Behandlingen seponeres ved tegn på icterus eller mani.

Risiko for antikolinerg belastning 

Mirtazapin er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Sundhedsstyrelsen, Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang, juni 2019

Referencer: 4529

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Vægtøgning, Øget appetit.
Mundtørhed.
Hovedpine, Sedation, Somnolens.
Almindelige (1-10%) Diarré, Obstipation, Opkastning.
Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Abnorme drømme, Angst, Døsighed, Konfusion, Svimmelhed, Tremor.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Agitation, Hallucinationer, Mani, Motorisk uro, Paræstesier, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Aggressivitet, Myokloni.
Ikke kendt Ødemer.
Eosinofili, Knoglemarvsdepression.
Hyponatriæmi.
Rhabdomyolyse.
Dysartri, Oral paræstesi, Serotoninsyndrom*, Suicidale tanker eller adfærd.
Bulløs dermatitis, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Urinretention.

* se SSRI

 • Somnolens optræder hovedsageligt i de første uger af behandlingen.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere er kontraindiceret og kan medføre risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Mirtazapin kan forøge den sederende virkning af alkohol og benzodiazepiner.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med kraftige hæmmere af CYP3A4 (fx proteasehæmmere, azoler, erythromycin - Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet) på grund af risiko for øget koncentration af mirtazapin.
 • Ved samtidig behandling med carbamazepin nedsættes plasmakoncentrationen af mirtazapin med ca. 50%. Risiko for lignende effekt ved kombination med andre induktorer af CYP3A4. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for omkring 1.300 levende fødte børn eksponeret i 1. trimester uden tegn på øget risiko for medfødte misdannelser. Nogle data antyder en lille øget risiko for preterm fødsel og spontanabort. Irritative seponeringssymptomer er set hos nyfødte. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

 

Se endvidere Antidepressiv behandling af gravide

Referencer: 3955, 3946, 3954, 3711, 3956

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • α2-receptorantagonist. De præsynaptiske α2-autoreceptorer hæmmer frigørelsen af noradrenalin gennem negativ feedback, mens de præsynaptiske α2-heteroreceptorer hæmmer frigørelsen af serotonin. Ved at blokere receptorerne, blokerer mirtazapin noradrenalins hæmmende effekt på frigørelsen af noradrenalin og serotonin.
 • Den øgede omsætning af noradrenalin fører til øget stimulering af postsynaptiske α1-receptorer på serotonerge neuroner og dermed øget frigørelse af serotonin.
 • Herudover virker mirtazapin som antagonist på flere serotonin-receptorer (5HT2A, 5HT2C og 5HT3) og på histamin H1-receptoren.
 • Ved lave doser vil mirtazepins stærke affinitet for histamin H1-receptoren medføre, at H1-receptorblokeringen er relativt udtalt i forhold til blokeringen af α2-receptorerne.
 • Har, som andre antidepressiva, også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus).
Referencer: 3643, 3645, 3644

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Steady state efter 3-4 dage.
 • Metaboliseres i leveren hovedsageligt via CYP3A4 og CYP2D6 samt i mindre omfang via CYP1A2 til bl.a. demethylmirtazapin, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 20-40 timer.
 • Ca. 4% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) smeltetabletter 45 mg  (2care4) 146668
96 stk. (blister)
236,00 1,64

Substitution

smeltetabletter 45 mg
Mirtazapin "Orion" Orion Pharma, Mirtazapin, smeltetabletter 45 mg
Mirtin KRKA, Mirtazapin, smeltetabletter 45 mg
Remeron Smelt MSD, Mirtazapin, smeltetabletter 45 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Smeltetabletter  45 mg  (2care4)

Præg:
A, 38
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
smeltetabletter 45 mg
 
 
 

Referencer

3643 Anttila SA, Leinonen EV A review of the pharmacological and clinical profile of mirtazapine CNS Drug Rev 2001 7(3) 249-64 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11607047


3644 Grasmäder K, Verwohlt PL, Kühn KU et al Relationship between mirtazapine dose, plasma concentration, response, and side effects in clinical practice Pharmacopsychiatry 2005 38(3) 113-7 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15902580


3645 Leonard SD, M.D., Karlamangla A Dose-Dependent Sedating and Stimulating Effects of Mirtazapine Clinical Vignette 2015 19 2018 https://proceedings.med.ucla.edu/wp-content/uploads/2016/11/Dose-Dependent-Sedating-and-Stimulating-Effects-of-Mirtazapine.pdf


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3946 Kjaersgaard MI, Parner ET, Vestergaard M et al Prenatal antidepressant exposure and risk of spontaneous abortion - a population-based study PLoS One 2013 28(8) 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24015208


3954 Smit M, Wennink H, Heres M Mirtazapine in pregnancy and lactation: data from a case series J Clin Psychopharmacol 2015 35(2) 163-7 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25689290


3955 Winterfeld U, Klinger G, Panchaud A et al Pregnancy outcome following maternal exposure to mirtazapine: a multicenter, prospective study J Clin Psychopharmacol 2015 35(3) 250-9 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25830592


3956 Djulus J, Koren G, Einarson TR Exposure to mirtazapine during pregnancy: a prospective, comparative study of birth outcomes J Clin Psychiatry 2006 67(8) 1280-4 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16965209


4529 Kanner AM Most antidepressant drugs are safe for patients with epilepsy at therapeutic doses: A review of the evidence Epilepsy Behav 2016 61 282-6 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27236241

 
 

Revisionsdato

2019-06-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...