Mirtazapin "2care4"

N06AX11
 
 
Antidepressivum.

Dispenseringsform

Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 45 mg mirtazapin. 

Doseringsforslag

Voksne.  

Initialt 15-30 mg dgl. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 15-45 mg dgl. Dosis gives 1 gang dgl. ved sengetid, kan evt. deles i 2 doser, morgen og aften.
Til ældre bør dosisøgning foretages under nøje overvågning.
 

Bemærk: 

 • Nedsat dosering ved nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Smeltetabletten lægges oven på tungen, hvor den hurtigt opløses og kan synkes uden vand.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, bl.a. pga. manglende påvist effekt.
 • På grund af risiko for seponeringssymptomer som angst, hovedpine og svimmelhed bør seponering foretages gradvis.

Kontraindikationer

 • Samtidig brug af MAO-hæmmere (isocarboxazid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (moclobemid) inden for det sidste døgn.
  Kombinationen kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. Risikoen er mindst ved antiparkinsonmidlet selegilin, mens risikoen for rasagilin ikke er undersøgt.
 • Smeltetabletterne kan indeholde aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år er både set øget risiko for suicidal adfærd og aggressivitet.
 • Forsigtighed ved: 
  • Epilepsi
  • Organisk affektiv hjernelidelse
  • Kardielle ledningsforstyrrelser
  • Angina pectoris
  • Nylig myokardieinfarkt
  • Risikofaktorer, der kan disponere til forlænget QTc-interval
  • Hypotension
  • Risikofaktorer for hyponatriæmi
  • Prostatahypertrofi
  • Snævervinklet glaukom
  • Tidligere manifestationer af mani/hypomani.
 • Behandlingen seponeres ved tegn på icterus, mani, forværret epilepsi eller nedsat krampetærskel.
 • Eksisterende psykotiske symptomer kan forværres.
 • Risiko for ændret glykæmisk kontrol hos patienter med diabetes mellitus.
 • Ved feber eller andre symptomer på infektion bør behandlingen stoppes og blodbilledet undersøges.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Vægtøgning, Øget appetit.
Mundtørhed.
Hovedpine, Sedation, Somnolens.
Almindelige (1-10%) Diarré, Obstipation, Opkastning.
Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Abnorme drømme, Angst, Døsighed, Konfusion, Svimmelhed, Tremor.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotension.
Agitation, Hallucinationer, Mani, Motorisk uro, Paræstesier, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Aggressivitet, Myokloni.
Ikke kendt Ødemer.
Eosinofili, Knoglemarvsdepression.
Hyponatriæmi.
Rhabdomyolyse.
Dysartri, Oral paræstesi, Serotoninsyndrom*, Suicidale tanker eller adfærd.
Bulløs dermatitis, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Urinretention.

* se SSRI

 • Somnolens optræder hovedsageligt i de første uger af behandlingen.
 • Visse bivirkninger som fx træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere er kontraindiceret og kan medføre risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Mirtazapin kan forøge den sederende virkning af alkohol og benzodiazepiner.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med kraftige hæmmere af CYP3A4 (fx proteasehæmmere, azoler, erythromycin - Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet) på grund af risiko for øget koncentration af mirtazapin.
 • Ved samtidig behandling med carbamazepin nedsættes plasmakoncentrationen af mirtazapin med ca. 50%. Risiko for lignende effekt ved kombination med andre induktorer af CYP3A4. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Forsigtighed ved kombination med lægemidler, som kan forlænge QTc-intervallet, bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx amiodaron, sotalol), visse makrolider (fx erythromycin) samt moxifloxacin. Se endvidere Antiarytmika.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Mirtazapin er en α2-receptor antagonist. De præsynaptiske α2-autoreceptorer hæmmer frigørelsen af noradrenalin gennem en negativ feedback mekanisme. Ved at blokere receptorerne øger mirtazapin frigørelsen af noradrenalin. 
Den øgede omsætning af noradrenalin fører til øget stimulering af postsynaptiske α1-receptorer på serotonerge neuroner og dermed øget frigørelse af serotonin.
Gennem blokering af præsynaptiske α2-heteroreceptorer på serotonerge neuroner hindres desuden noradrenalins hæmmende effekt på frigørelsen af serotonin. 
Herudover virker mirtazapin som antagonist på flere serotonin-receptorer (5HT2A, 5HT2C og 5HT3) og på histamin H1-receptoren. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer. Steady state-plasmakoncentration nås inden for 3-4 dage.
 • Metaboliseres i leveren hovedsageligt via CYP3A4 og CYP2D6 samt i mindre omfang via CYP1A2 til bl.a. demethylmirtazapin, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 20-40 timer.
 • Ca. 4% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) smeltetabletter 45 mg  (2care4) 198976
30 stk. (blister)
171,00 3,80
(B) smeltetabletter 45 mg  (2care4) 146668
96 stk. (blister)
462,00 3,21

Substitution

smeltetabletter 45 mg
Mirtazapin "Orion" Orion Pharma, Mirtazapin, smeltetabletter 45 mg
Mirtin KRKA, Mirtazapin, smeltetabletter 45 mg
Remeron Smelt MSD, Mirtazapin, smeltetabletter 45 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Smeltetabletter  45 mg  (2care4)

Præg:
A, 38
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
smeltetabletter 45 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-11-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...