Ninlaro

L01XX50
 
 

Middel mod myelomatose. 

Anvendelsesområder

Ixazomib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 2,3 mg, 3 mg eller 4 mg ixazomib. 

Doseringsforslag

Voksne. 4 mg 1 gang dgl. på dag 1, 8 og 15 af hver 28-dages cyklus. 

 

Ixazomib administreres i kombination med dexamethason og lenalidomid, se produktresume

 

Bemærk: 

 • Kapslerne synkes hele, må ikke åbnes, tygges eller knuses.
 • Kapslerne skal indtages på tom mave, dvs. mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter fødeindtagelse.
 • Glemt dosis kan tages indtil 72 timer før tidspunktet for næste dosis.
 • I tilfælde af opkastning skal patienten ikke tage en ny dosis, men afvente tidspunktet for næste planlagte dosis.
 • Dosisreduktion eller ændring i behandlingsplanen kan være nødvendig pga. bivirkninger, især trombocytopeni, neutropeni, neuropati og hududslæt, se produktresume.
 • Pga. risiko for reaktivering af herpes zoster bør antiviral profylakse overvejes.
 • Nedsat leverfunktion: Dosis nedsættes til 3 mg ved moderat og stærkt nedsat leverfunktion.
 • Nedsat nyrefunktion: Dosis nedsættes til 3 mg ved GFR < 30 ml/min.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-30 ml/min:

  Voksne. 3 mg 1 gang dgl. på dag 1, 8 og 15 af hver 28-dages cyklus.  

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

 

Bivirkninger for kombinationsbehandling med lenalidomid og dexamethason: 

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Perifere ødemer.
Neutropeni, Trombocytopeni.
Rygsmerter.
Perifer neuropati.
Hududslæt.
Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10%) Herpes zoster.
Conjunctivitis, Sløret syn, Øjentørhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Tumorlysesyndrom.
Hepatotoksicitet.
Trombocytopenisk purpura.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Akut febril neutrofil dermatose, Stevens-Johnsons syndrom.

Interaktioner

 • Rifampicin nedsætter AUC for ixazomib med 74%. Lignende effekt må forventes med andre potente CYP3A4-induktorer, fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon. Kombinationen bør undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Virkningen af orale kontraceptiva kan nedsættes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 90 dage efter afslutning af behandlingen.  

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Selektiv, reversibel proteasomhæmmer rettet mod den kymotrypsinlignende enzymaktivitet af 20S proteasomet. Inducerer apoptose af myelomcellen. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Fordelingsvolumen ca. 7,8 liter/kg.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via flere CYP-enzymer.
 • Plasmahalveringstid 9,5 dage.
 • Mindre end 3,5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i originale beholder for at beskytte mod fugt.
 • Må ikke fryses.

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af ixazomib bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler.  

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 2,3 mg 590825
3 stk. (blister)
70.060,45
(BEGR) hårde kapsler 3 mg 086649
3 stk. (blister)
70.060,45
(BEGR) hårde kapsler 4 mg 479991
3 stk. (blister)
70.060,45

Foto og identifikation

Hårde kapsler  2,3 mg

Præg:
2.3 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 2,3 mg
 
 
 

Hårde kapsler  3 mg

Præg:
3 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrå
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 3 mg
 
 
 

Hårde kapsler  4 mg

Præg:
4 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 5,8 x 15,9
hårde kapsler 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-01-25. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...