Amekrin®

L01XX01
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

 • Refraktær/recidiverende akut myeloid leukæmi (AML) i kombination med andre kemoterapeutiske stoffer.

Amsacrin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg amsacrin. 

Doseringsforslag

Voksne: Individuelt. 

 • Induktionsfase: Sædvanligvis 300-650 mg/m2 legemsoverflade pr. behandlingsperiode fordelt over 3-7 dage. Samlet dosis pr. behandlingsperiode bør ikke overstige 750 mg/m2.
 • Vedligeholdelsesfase: Sammenlignelige eller lavere doser. Doseringen justeres vejledt af effekten vurderet ud fra en knoglemarvsbiopsi.

 

Bemærk: 

 • S-kalium skal fastlægges og korrigeres til mindst 4 mmol/l inden behandlingsstart.
 • Ved moderat til svær nyre- eller leverinsufficiens bør startdosis reduceres med 20-30%.
 • Indgives som i.v. infusion over 1-2 timer (dog > 90 minutter ved doser > 125 mg/m2).
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 60-90 ml/min.

  Justering af startdosis frarådes. 

Dosisreduktion

 • GFR 0-60 ml/min:

  Startdosis bør nedsættes til ca. 75% af normaldosis. Det kan være nødvendigt med efterfølgende dosisjustering baseret på klinisk toksicitet. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Alvorlig knoglemarvssuppression som følge af cytostatika- eller strålebehandling. 

Forsigtighedsregler

 • Nedsat nyrefunktion.
 • Nedsat leverfunktion.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Flebitis ved indstiksstedet.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Hypotension.
Purpura.
Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Temperaturstigning.
Gastro-intestinal blødning, Hepatitis, Icterus, Leverinsufficiens.
Alvorlige kardiotoksiske hændelser, Arytmier, Dyspnø, Hjerteinsufficiens  dyspnø.
Blødning, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Hypokaliæmi.
Epileptisk anfald, Følelsesmæssig labilitet.
Alopeci, Hududslæt, Urticaria.
Infektioner.
Hæmaturi.
Sjældne (0,01-0,1%) Atrieflimren, Bradykardi, Ekg-forandringer, Kardiomyopati, Nedsat uddrivningsfraktion, Ventrikelflimren, Ventrikulære arytmier, Ødemer.
Anæmi.
Hypæstesi, Konfusion, Letargi, Perifer neuropati, Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Akut nyresvigt, Anuri.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Forhøjet serum-urat.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Dyrestudier har vist et teratogent potentiale. Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Mandlige patienter skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer DNA-syntesen og binder DNA'et ved interkalationer.  

Farmakokinetik

 • Eliminationen er bifasisk med en terminal plasmahalveringstid på 6-9 timer.
 • Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Det er ikke sandsynligt, at amsacrin passerer blod-hjernebarrieren.
 • 20% af det administrerede lægemiddel (frit og metaboliseret) udskilles i urinen inden for de første 8 timer, efter 72 timer, er ca. 42% udskilt via urinen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH solvens: 2,5-3,5 

pH koncentrat: 3,5-4,5 

 

Håndtering
Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af amsacrin bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler.  

 

Tilberedning af infusionsvæske
Koncentratet (1,5 ml) fortyndes med medfølgende solvens (13,5 ml) til en slutkoncentration på 5 mg/ml.
Bemærk : Der skal anvendes sprøjter af glas. 

 

Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske fortyndes i 500 ml isotonisk glucose-infusionsvæske. 

 

Forligelighed ved infusion 

 • ikke fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller andre infusionsvæsker, der indeholder chloridioner.

 

Holdbarhed 

 • Koncentrat fortyndet med solvens er holdbar 48 timer ved 2-25°C, men bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer ved 2-25°C men bør anvendes umiddelbart.
 • Den samlede opbevaringstid for fortyndet koncentrat og brugsfærdig infusionsvæske bør ikke overstige 48 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc+solv.inf.konc.opl. 75 mg/1,5 ml 048401
6 stk.
15.097,20
 
 

Revisionsdato

2018-06-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...