Olmesartan medoxomil/hydrochlorothiazide "Krka"

C09DA08
 
 
Antihypertensivum. Kombination af olmesartan, en angiotensin II-receptorantagonist, og hydrochlorthiazid, et diuretikum af thiazidgruppen.

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension hos patienter, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 20 mg olmesartanmedoxomil og 12,5 mg hydrochlorthiazid
 • 20 mg olmesartanmedoxomil og 25 mg hydrochlorthiazid.

Doseringsforslag

Voksne. 

 • 1 tabl. 20/12,5 mg dgl. om morgenen.
 • Dosis kan øges til 1 tabl. 20/25 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Tages med et glas vand.
 • Må ikke tygges.
 • Bør tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.

Kontraindikationer

Olmesartan 

 • Stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase. 
 • Tidligere angioneurotisk ødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).

  

Hydrochlorthiazid 

 • Overfølsomhed over for thiazider, antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen og sulfonamider
 • Stærkt nedsat nyre- eller leverfunktion.

Forsigtighedsregler

Olmesartan 

 • Nyrearteriestenose
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati.
 • Ved nedsat nyrefunktion anbefales det at følge serum-kalium og kreatininniveauerne regelmæssigt.
 • I forbindelse med de første doser er der hos enkelte patienter konstateret excessivt blodtryksfald, specielt ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatatorer. 
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes. 
 • Risiko for hyperkaliæmi ved samtidig indgift af aldosteronantagonister eller ACE-hæmmer.
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af antihypertensiva er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt. Patienten bør informeres grundigt om overvejelserne bag valget.

    

Hydrochlorthiazid 

 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose. 
 • Arthritis urica.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes mellitus, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Smerter, Træthed.
Dyspepsi, Gastroenteritis, Obstipation.
Perifere ødemer, Pharyngitis, Rhinitis.
Hyperglykæmi, Hypochloridæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Artritis, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Knoglesmerter, Rygsmerter.
Konfusion, Svimmelhed.
Infektion i øvre luftveje.
Hæmaturi, Urinvejsinfektion.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angina pectoris, Hypotension, Ortostatisk hypotension, Vasculitis.
Forhøjet serum-urat, Hypercalcæmi, Hyperkaliæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypokaliæmi.
Synkope.
Eksem, Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Arytmier, Dyspnø, Trombose.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Depression, Paræstesier.
Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.
Erektil dysfunktion, Nyrefunktionspåvirkning.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Angioødem.

I meget sjældne tilfælde er der rapporteret om svær, kronisk diarré med omfattende vægttab. Ved disse symptomer skal behandlingen seponeres, og hvis diarreen ikke forbedres i løbet af en uges tid, bør yderligere undersøgelser overvejes. 

Interaktioner

Olmesartan 

 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium, kan forårsage hyperkaliæmi.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • NSAID kan svække den antihypertensive effekt.  
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) kan give kraftige bivirkninger og er kontraindiceret.

  

Hydrochlorthiazid 

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsættes absorptionen af thiazider.
 • Samtidig indgift af lithium kan øge serum-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli, og monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er meget begrænsede data for angiotensin II-antagonister. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Olmesartan blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere. 
 • Hydrochlorthiazid hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer: 

 

Olmesartanmedoxomil 

 • Prodrug.
 • Olmesartan frigøres ved enzymatisk hydrolyse under absorptionen fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 26%. Plasmahalveringstid 10-15 timer.
 • 10-16% udskilles gennem nyrerne.
 • Udskilles endvidere med galden.
 • Maksimal virkning indtræder efter ca. 8 uger.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Plasmahalveringstid 9,5-13 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter ca. 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Indholdsstoffer

Hydrochlorthiazidfilmovertrukne tabletter  20+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  20+25 mg
Olmesartanmedoxomilfilmovertrukne tabletter  20+12,5 mgfilmovertrukne tabletter  20+25 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 20+12,5 mg, filmovertrukne tabletter 20+25 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 20+12,5 mg 525995
98 stk. (blister)
573,65
(B) filmovertrukne tabletter 20+25 mg 168934
98 stk. (blister)
573,65

Substitution

filmovertrukne tabletter 20+12,5 mg
Olmetec Plus Daiichi, Hydrochlorthiazid, Olmesartanmedoxomil, filmovertrukne tabletter 20+12,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 20+25 mg
Olmetec Plus Daiichi, Hydrochlorthiazid, Olmesartanmedoxomil, filmovertrukne tabletter 20+25 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  20+12,5 mg

Præg:
C1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20+25 mg

Præg:
C2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 12
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-03-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...