Alecensa

L01XE36
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • ALK-positiv, fremskreden ikke-småcellet lungekræft.

Alectinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg alectinib.  

Doseringsforslag

Voksne. 600 mg 2 gange dgl.  

 

Bemærk

 • Tages i forbindelse med et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele, må ikke åbnes eller opløses.
 • Glemt dosis kan tages indtil 6 timer før næste dosis.
 • Dosisreduktion, pausering eller seponering ved toksicitet, se produktresumé.

 

Nedsat leverfunktion 

 • Child-Pugh C: Initialdosis nedsættes til 450 mg 2 gange dgl.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Vægtøgning.
Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Ødemer.
Anæmi.
Forhøjet plasma-kreatinkinase, Myalgi.
Fotosensibilitet, Hududslæt.
Synsforstyrrelser.
Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Bradykardi.
Akut nefropati, Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatotoksicitet.
Interstitiel lungesygdom, Pneumonitis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i 3 mdr. efter behandlingens ophør.  

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Selektiv og potent hæmmer af ALK- og RET-tyrosinkinase. Hæmning medfører blokering af de efterfølgende signalveje, inklusive STAT 3 og PI3K/AKT og induktion af tumorcelledød. Den primære metabolit M4 har udvist tilsvarende potens og aktivitet. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-6 timer.
 • Steady state nås efter 7 dage.
 • Absorptionen øges ved samtidig fødeindtagelse.
 • Fordelingsvolumen ca. 6,8 liter/kg.
 • Metaboliseres primært via CYP3A4.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 32 timer for alectinib og ca. 31 timer for M4.
 • Udskilles overvejende med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 150 mg 371826
224 stk. (blister)
53.574,25

Foto og identifikation

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
ALE, 150 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 19,2
hårde kapsler 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-07-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...