Trica®

H02AB08
 
 
Syntetisk glukokortikoid med protraheret virkning.

Anvendelsesområder

 • Tilstande og sygdomme, hvor glukokortikoid er indiceret.
 • Lokaliserede inflammatoriske tilstande i led, bursae og synoviale seneskeder samt ved tendinopatier.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 ml indeholder 40 mg triamcinolonacetonid. 

Doseringsforslag

Intramuskulært 

 • Individuelt og afhængigt af sygdommens art og aktivitet.
 • Intramuskulær injektion bør gives dybt i de store muskler, fx glutealmusklen, for at undgå lokal vævsatrofi.

Intraartikulært 

Sædvanligvis 5-20 mg efter leddets størrelse og lidelsens sværhedsgrad.  

 

Periartikulært 

Sædvanligvis 10-20 mg ved bursit, tendit, tendovaginit og epikondylit.  

 

Bemærk: 

 • Må ikke gives i.v., s.c. eller i cerebrospinalvæsken.
 • Højst 2 led bør behandles samtidig for at undgå systemisk påvirkning.
 • Ved behov for yderligere injektioner bør doseringsintervallet være så langt som muligt og mindst 4 uger.
 • Kan blandes med lokalanalgetika.
 • Injektionsvæsken omrystes forsigtigt før brug.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Systemisk anvendelse: 

  • Glukokortikoider kan medføre hypernatriæmi, hypokaliæmi, væskeretention og forhøjelse af blodtrykket.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Infektiøse tilstande, medmindre infektionen behandles samtidigt.
 • Immunsupprimerede patienter bør ikke vaccineres med levende eller levende, svækkede mikroorganismer.
 • Hvis der er infektion i strukturen eller dennes nære omgivelser, må det ikke gives i:
  • Led
  • Bursae
  • Synovialskeder
  • Omkring senehæfter.
 • Intraartikulær fraktur.

Forsigtighedsregler

Betydende systemisk påvirkning ses sjældent ved korrekt behandling i led og bløddele. 

 

Immunsuppression 

 • På grund af glukokortikoidernes antiinflammatoriske virkning reduceres de sædvanlige tegn på infektion/inflammation, bl.a. feber, hvilket indebærer risiko for at overse infektioner, ligesom de kliniske symptomer ved fx akut peritonitis (perforeret ulcus ventriculi, appendicitis og diverticulitis) sløres.
 • Den antiinflammatoriske virkning nedsætter ydermere organismens forsvar mod infektioner (herunder parasit- og svampeinfektioner) og særlig omhu er påkrævet ved behandling af en evt. infektion.
 • Immunisering (fx koppevaccination) bør undgås - specielt ved høje kortikosteroiddoser - pga. risiko for neurologiske komplikationer og manglende antistofrespons.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - ved længerevarende behandling af patienter med latent tuberkulose bør der også gives antituberkulosebehandling profylaktisk.

 

Osteoporoserisiko 

 • Ved systemisk påvirkning bør der indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen - specielt hvis patienten har andre risikofaktorer for osteoporose.
 • BMD-måling bør udføres hos alle patienter, der sættes i systemisk glukokortikoidbehandling i farmakologiske doser. Ved T-score i columna og/eller hofte ≤ -1,0 kan der ydes enkelttilskud fra Lægemiddelstyrelsen til behandling med fx bisfosfonat, hvis dosis i gennemsnit overstiger hvad der svarer til 5 mg prednisolon dgl. i mere end 3 måneder.

 

Særlige patientgrupper 

 • Mulig udvikling af diabetes mellitus under behandlingen, specielt ved disposition til diabetes mellitus. Ved eksisterende diabetes mellitus kan der være behov for øget antidiabetisk behandling - omhyggelig kontrol af patienterne anbefales.
 • Omhyggelig kontrol af patienter ved hypertension, hjerteinsufficiens og psykiske lidelser.
 • Øget risiko for myokardieruptur ved anvendelse af glukokortikoider efter et nyligt hjerteinfarkt er set i nogle studier - muligvis pga. dårligere opheling med tyndere arvæv. Særlig forsigtighed anbefales.
 • Bør undgås ved Cushings sygdom, da tilstanden kan forværres.
 • Bør om muligt undgås ved kramper.
 • Forsigtighed ved myasthenia gravis (risiko for myopati), okulær herpes simplex (risiko for corneaperforation), fæokromocytom, systemisk sklerose (risiko for sklerodermisk renal krise) samt til ældre (bl.a. risiko for hypertension).
 • Ved hypotyroidisme og levercirrose øges steroidvirkningen.
 • Anvendelse til børn kræver særligt velbegrundede indikationer. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.
 • Indeholder benzylalkohol, der kan give forgiftningsreaktioner og allergiske reaktioner hos børn under 3 år.

 

Administration 

 • Ved injektion omkring senehæfte eller i synovialskede eller bursa må læsioner af sener undgås. Injektion i sener eller brusk kan medføre nekrose.
 • Subkutan injektion kan medføre fedtnekrose.
 • Skift til oral behandling bør overvejes ved længerevarende behandling.

 

Seponering 

 • Risiko for glukokortikoid-induceret binyrebarkinsufficiens med "withdrawal"-symptomer ved hurtig seponering efter længerevarende systemisk behandling med kortikosteroider.
 • Den glukokortikoid-inducerede binyrebarkinsufficiens kan vedvare i flere år efter seponering.
 • Symptomer som fx træthed, myalgi, artralgi og feber kan forekomme ved pludselig seponering, uden at være relateret til binyrebarkinsufficiens.

 

Øvrige 

 • Ved udsættelse for stress (fx kirurgiske indgreb) kan øget dosis kortidsvirkende glukokortikoid være nødvendig før, under og efter den stressinducerende situation.
 • Patienter i længerevarende behandling bør have et kort med oplysninger om behandlingen og den behandlende læges navn.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Ubehag på indstiksstedet  (fx hævelse og smerter i det behandlede led).
Menstruationsforstyrrelser.
Almindelige (1-10%) Eufori, Søvnløshed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Binyrebarkinsufficiens*, Forværring af diabetes, Hyperkorticisme, Manifestation af latent diabetes mellitus, Væksthæmning  (hos børn).
Ustabile led**.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Infektioner, Sløring af infektioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-duodenale ulcera.
Hypertension, Ødemer.
Natriumretention, Ændret fedtfordeling.
Knogleforandring, Muskelatrofi, Muskelsvaghed, Myopati, Osteoporose, Seneruptur.
Benign intrakraniel trykstigning, Psykose, Svimmelhed.
Angioødem.
Blindhed***, Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt.
Ikke kendt Pancreatitis, Ulcerationer i øsofagus.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Tromboemboli, Tromboflebitis, Vasculitis.
Exophthalmus, Glucosuri, Hyperglykæmi, Hypokaliæmi, Nedsat glucosetolerans, Negativ nitrogenbalance.
Artropati, Forsinket frakturheling.
Depression, Forværring af psykiatrisk lidelse, Humørforstyrrelser, Kramper, Neuritis, Paræstesier, Personlighedsforstyrrelser, Synkope.
Kalcinose, Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion, Purpura, Sårhelingskomplikationer.
Amenoré.
Central serøs chorioretinopati, Corneaperforation, Sløret syn.

* Glukokortikoid-induceret binyrebarkinsuffciens efter seponering og ved udsættelse for stress. 

** Efter gentagen intraartikulær injektion. 

*** Blindhed er forekommet efter intralæsional anvendelse omkring ansigt og hoved. 

 

 • Betydende systemiske bivirkninger ses sjældent ved korrekt behandling i led og bløddele. Ved hyppig og langvarig anvendelse ses bivirkninger som ved anden systemisk behandling med glukokortikoider. Rødme, varme og svedtendens opleves af op til 10% i minutter til timer efter injektionen.
 • LH, TSH og GH hæmmes alle af farmakologiske doser af glukokortikoider.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).
 • Hypogonadisme (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat lidido og evt. erektil dysfunktion hos mænd) forekommer ved systemisk påvirkning af glukokortikoider.

Interaktioner

 • CYP3A4-hæmmere (fx erythromycin, itraconazol) øger koncentrationen af glukokortikoider. CYP3A4-induktorer (fx phenobarbital, phenytoin og rifampicin) nedsætter koncentrationen glukokortikoider. Kombination med andre CYP3A4-substrater (fx ciclosporin, proteasehæmmere) kan påvirke koncentration og bivirkningsrisiko for triamcinolonacetonid og de andre midler. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Der er øget risiko for hypokaliæmi ved samtidig indgift af thiazider og loop-diuretika på grund af synergistisk effekt på kaliumekskretionen.
  Samtidig behandling med amphotericin B eller beta2-agonister, kan også øge risikoen for hypokaliæmi.
 • Østrogener (herunder lavdosis hormonal kontraception) kan øge virkningen af glukokortikoider.
 • Samtidig behandling med NSAID øger risikoen for ulcus og blødning.
 • Glukokortikoider modvirker effekten af somatropin.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika og interleukin-2.
 • Påvirkning af den antikoagulerende effekt er set ved kombination med antikoagulerende midler. INR bør måles ved behandlingsstart og -ophør. Monitoreringen bør være særlig tæt ved højdosisbehandling med glukokortikoider.
 • Virkningen af kolinesterasehæmmere ved myasthenia gravis kan svækkes af glukokortikoider.
 • Glukokortikoider nedsætter absorptionen af calcium.
 • Myopati er set ved kombination mellem højdosis glukokortikoid og antikolinergika.
 • Levende eller levende svækkede vacciner må ikke anvendes ved immunsupprimerende doser glukokortikoid.
 • Virkningen af døde eller inaktive vacciner kan være nedsat.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For systemisk administrerede glukokortikoider generelt er der mange tusinde gravide, som har været eksponeret. Overordnet er der ikke tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. I nogle studier har der været tegn på øget risiko for spontanaborten og for tidlig fødsel ved længere tids behandling, men dette signal skyldes formentlig i overvejende grad den underliggende sygdom. Det har været omdiskuteret, om der er en lille øget risiko for læbe-gane-spalte, men dette signal genfindes ikke i de største datamaterialer.  

I klinisk praksis bør en velindiceret behandling fortsætte. Lavest mulig dosis i kortest mulig tid bør anvendes, specielt sidst i graviditeten, da forbigående binyrebarkinsufficiens har været observeret hos barnet. 

For triamcinolon er der er ikke specifikke data (i alt ca. 50 eksponerede), som tillader et risikoestimat. 

Ved injektion til kvinder sent i graviditet eller under fødsel kan præparatets indhold af benzylalkohol teoretisk give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet. 

Se endvidere Glukokortikoider

 

Referencer: 3711, 4133

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Glukokortikoider, der administreres oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært, medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Lokalbehandling, fx intraartikulært, er tilladt. 

Farmakodynamik

Syntetisk glukokortikoid. 

Virkningen indtræder efter ca. 24 timer og varer oftest 4-6 uger eller mere.  

Farmakokinetik

Depotpræparat. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,2-7,5. 

 

Håndtering 

 • Bemærk
  • Injektionsvæsken skal omrystes inden brug.
 • Forligelighed
  • Kan blandes med lokalanalgetika.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. 20 mg/ml 127031
1 ml
115,35 43,25
(B) injektionsvæske, susp. 20 mg/ml 533912
12 x 1 ml
906,00 28,31
(B) injektionsvæske, susp. 20 mg/ml 102100
50 x 1 ml
3.740,45 28,05

Substitution

injektionsvæske, susp. 20 mg/ml
Lederspan Meda, Triamcinolonhexacetonid, injektionsvæske, susp. 20 mg/ml
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4133 Bandoli G, Palmsten K, Forbess Smith CJ A Review of Systemic Corticosteroid Use in Pregnancy and the Risk of Select Pregnancy and Birth Outcomes Rheum Dis Clin North Am 2017 43 489-502 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28711148

 
 

Revisionsdato

2019-08-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...