Furosemid "Accord"

C03CA01
 
 

Loop-diuretikum (diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"). 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg furosemid. 

Doseringsforslag

 • Ødemer
  20-40 mg (2-4 ml) i.v. eller i.m.
 • Lungeødem
  40-120 mg (4-12 ml) i.v., kan gentages efter ca. 20 min.
  • Lungeødemer ved nyreinsufficiens
   250-500 mg (25-50 ml) i.v.
 • Hypertensive kriser
  • Voksne. 40-80 mg (4-8 ml) i.v.
  • Børn. 1 mg/kg legemsvægt i.v. eller i.m.
 • Forceret diurese
  Initialt 20-40 mg (2-4 ml) i.v. Interval og dosis afpasses efter ønsket diurese.

Kontraindikationer

 • Allergi over for sulfonamider
 • Hypovolæmi eller dehydrering
 • Anurisk nyreinsufficiens
 • Alvorlig hypokaliæmi
 • Alvorlig hyponatriæmi
 • Komatøse tilstande i forbindelse med hepatisk encefalopati.

Forsigtighedsregler

 • Latent eller manifest diabetes mellitus
 • Porfyri
 • Hypotension
 • Stenoser i koronararterierne eller hjernens forsyningskar
 • Leversygdomme
 • Arthritis urica
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Prostatahyperplasi
 • Urinrørsforsnævring
 • Blæretømningsproblemer
 • Nefrotisk syndrom
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter anbefales
 • Præmature spædbørn med respiratorisk distress-syndrom pga. risiko for persisterende ductus arteriosus Botalli
 • Præmature pga. risiko for udvikling af nefrocalcinose og nefrolithiasis. Nyrefunktionen skal kontrolleres, og nyrerne ultralydsscannes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypovolæmi  (især hos ældre).
Dehydrering  (især hos ældre), Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet serum-urat, Hypertriglyceridæmi.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Almindelige (1-10%) Anfald af arthritis urica, Hyperlipidæmi, Hypochloridæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Hepatisk encefalopati*, Synkope.
Polyuri.
Ikke almindelige (0,1-1%) Ortostatisk hypotension.
Trombocytopeni.
Diabetes mellitus, Hyperglykæmi  (efter 2-4 uger), Nedsat glucosetolerans.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura.
Høretab.
Sjældne (0,01-0,1%) Vasculitis.
Eosinofili, Leukopeni.
Paræstesier, Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion.
Akut nefropati.
Gulsyn, Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Kolestase, Pancreatitis.
Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi.
Porfyri.
Tinnitus.
Ikke kendt Arytmier, Hypotension, Kredsløbskollaps, Trombose.
Hypocalcæmi, Hypomagnesiæmi  (oftest efter måneders behandling), Pseudo-Bartters Syndrom.
Rhabdomyolyse.
Bevidsthedstab, Konfusion, Kramper.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Systemisk lupus erythematosus  (forværring eller aktivering).
Impotens, Urinretention.

* Ved patienter med levercirrose. 

 

Meget almindeligt ses nefrocalcinose ved langvarig behandling af børn født til terminen med hjertefejl. 

Interaktioner

 • Virkningen af digoxin og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes på grund af induceret renalt kaliumtab.
 • Samtidig behandling med ceftazidim medførte forøget AUC for ceftazidim. Ceftazidim bør indtages mindst 2 timer før furosemid.
 • Risiko for hypokaliæmi øges med glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion. Det samme gælder for thiaziddiuretika.
 • Virkningen af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer) kan nedsættes.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Kan forstærke den nefro- og ototoksiske effekt af aminoglykosider og cisplatin.
 • Colestyramin og colestipol binder furosemid.
 • Hos ældre med demens er set øget dødelighed ved kombination med risperidon.
 • Furosemid bør om muligt seponeres midlertidigt eller reduceres tre dage, inden behandling med en ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist begyndes eller dosis forhøjes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 570 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på 5-7%. Antallet af for tidligt fødte børn er ligeledes let forhøjet. Det er uklart, om en evt. sammenhæng skyldes effekten af lægemidlet eller den underliggende sygdom. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen, og ved anvendelse i 3. trimester kan der forekomme elektrolytforstyrrelser hos den nyfødte. Anvendes kun på særlige indikationer. Specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen cykliske ødemer hos kvinder (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Furosemid blokerer Na+/K+/2Cl--cotransportsystemet, som er lokaliseret på den luminale cellemembran i Henles slynges tykke ascenderende ben. Den diuretiske virkning skyldes hæmning af natriumchlorids reabsorption i denne del af Henles slynge. Furosemid har desuden en udtalt direkte vasodilaterende virkning, som indtræder før den diuretiske effekt, hvilket er effektivt i behandlingen af lungeødem. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 0,5-2,0 timer. Ved nyreinsufficiens kan terminal halveringstid være op til 24 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Virkningen indtræder inden for 5 minutter. Virkningsvarighed 2-4 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 8,0-9,3.
 

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og Ringer-acetatinfusionsvæske. Infusionstid 1-4 timer. Infusionshastighed højst 4 mg/min. Beskyttes mod direkte sollys. 

 

Opbevaring 

ikke opbevares i køleskab. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 054293
10 x 2 ml
34,35 6,87
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 053556
10 x 4 ml
47,90 4,79
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 093041
10 x 25 ml
207,80 3,32
 
 

Revisionsdato

2018-05-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...