Kyntheum®

L04AC12
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Rekombinant humant monoklonalt antistof. 

Anvendelsesområder

Moderat til svær plaque psoriasis. 

 

Brodalumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af dermatologer med særligt kendskab til ovennævnte lidelser. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 210 mg brodalumab. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 210 mg s.c. i uge 0, 1 og 2 efterfulgt af 210 mg s.c. hver 2. uge.
 • Det bør overvejes at seponere behandlingen hos patienter, som ikke har vist respons efter 12-16 ugers behandling. Patienter med initial partiel respons kan i visse tilfælde efterfølgende opnå bedring ved fortsat behandling ud over 16 uger.

 

Bemærk: 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Patienter med Crohns sygdom eller tilbagevendende infektioner i anamnesen. Hvis en patient udvikler en alvorlig infektion under behandling med brodalumab, skal patienten monitoreres tæt, og behandlingen pauseres, indtil infektionen er ophørt.
 • Risici ved behandlingen skal vurderes nøje for patienter med depression og/eller suicidaltanker eller -adfærd i anamnesen samt for patienter, som udvikler sådanne symptomer. Patienter, omsorgspersoner og pårørende skal informeres om at være opmærksomme på opståen eller forværring af depression, suicidaltanker, angst eller andre humørændringer. Ved nye/forværrede symptomer på depression og/eller ved suicidaltanker/-adfærd anbefales det at seponere brodalumab.

 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Reaktioner på indstiksstedet  (herunder erytem, smerter, hudkløe, blå mærker og hæmoragi), Træthed.
Diarré, Kvalme.
Orofaryngeale smerter.
Neutropeni.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Svampeinfektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Conjunctivitis.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med levende vacciner bør undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3966, 1550

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (6 måneders karantæne).

Farmakodynamik

Sænker niveauerne af IL-17A og markører for celledeling og epidermal tykkelse i læderet hud til samme niveauer som ikke-læderet hud i op til 12 uger efter behandling. 

Farmakokinetik

 • Maksimal koncentration efter 3 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 dage ved steady state.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,10 l/kg.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Injektionssprøjten må ikke rystes.
 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares ved stuetemperatur (højst 25°C) i yderkartonen i én enkelt periode på højst 14 dage. Må ikke genplaceres i køleskab. Ikke anvendte injektionssprøjter efter 14 dage skal derfor kasseres.
 • Kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 210 mg 588134
2 stk.
12.104,95 432,32

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-10-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...