Mavenclad

L04AA40
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit, purinanalog. Middel mod sklerose. 

Anvendelsesområder

 • 2. linje præparat til behandling af aktiv attakvis multipel sklerose (MS) hos patienter med høj sygdomsaktivitet trods sygdomsmodificerende behandling.
 • Kan desuden anvendes som 1. valg til patienter med hurtigt udviklende svær attakvis MS, defineret ved 2 eller flere attakker på ét år, dvs. attak eller tegn på aktivitet på MR-scanning af hjernen og/eller rygmarv inden for det sidste år.

 

Cladribin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af MS. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg cladribin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Anbefalet kumulativ dosis 3,5 mg/kg legemsvægt i løbet af 2 år, administreret som 1 behandlingsforløb på 1,75 mg/kg legemsvægt pr. år. Mange patienter vil herefter ikke have behov for behandling i år 3 og 4.
 • Hvert behandlingsforløb består af 2 behandlingsuger, én i begyndelsen af den første måned og én i begyndelsen af den anden måned i det pågældende behandlingsår.
 • Der gives 40-100 mg om én daglig dosis i 4 eller 5 dage i hver behandlingsuge. Dosis afhængig af legemsvægt, se tabellen herunder.

 

Dosisfordeling 

Fordelingen af den totale dosis pr. år i 2 års-behandlingen kan ses i tabel 1. For nogle vægtgrupper kan antallet af tabletter variere fra én behandlingsuge til den næste.  

 

Tabel 1: Dosis pr. behandlingsuge efter legemsvægt i hvert behandlingsår. 

Vægtgruppe  

 

Dosis i mg pr. behandlingsuge  

Legemsvægt i kg 

Behandlingsuge 1 

Behandlingsuge 2  

40 til < 50 

40 mg 

40 mg  

50 til < 60 

50 mg 

50 mg 

60 til < 70 

60 mg 

60 mg 

70 til < 80 

70 mg 

70 mg 

80 til < 90 

80 mg 

70 mg 

90 til < 100 

90 mg 

80 mg 

100 til < 110 

100 mg 

90 mg 

≥ 110 

100 mg 

100 mg 

Vedr. detaljeret information om hvordan det totale antal tabletter pr. behandlingsuge fordeles over de enkelte dage i forløbet, se produktresumé

Daglig dosis skal tages som én enkelt dosis, der bør indtages på samme tidspunkt på hver behandlingsdag. 

 

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. patienter med legemsvægt < 40 kg.
 • Genoptagelse af behandlingen efter år 4 er ikke undersøgt.

 

Glemt dosis 

 • Glemt dosis skal straks tages; men der må aldrig tages flere doser på samme behandlingsdag.
 • Ved indtagelse af glemt dosis den/de efterfølgende dage, skal behandlingsperioden tilsvarende forlænges.

 

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Krav til lymfocyttal før behandlingsstart i:
  • År 1: Normalt
  • År 2: ≥ 800 celler/mm3
  • Hvis nødvendigt, kan behandlingsforløbet i år 2 udsættes med op til 6 måneder, så lymfocyttallet opnår den ovenfor anførte værdi (≥ 800 celler/mm3).

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-60 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh-score> 6). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • HIV
 • Aktiv kronisk infektion (tuberkulose eller hepatitis)
 • Immunkompromitterede patienter, herunder patienter, der aktuelt får immunsuppressiv eller myelosuppressiv behandling
 • Aktiv malignitet.

Forsigtighedsregler

 • Lymfocyttallet skal bestemmes:
  • før behandlingsstart i år 1
  • før behandlingsstart i år 2
  • 2 og 6 måneder efter behandlingsstart i hvert behandlingsår.
   Hvis lymfocyttallet er under 500 celler/mm³, skal det aktivt overvåges, indtil værdierne igen stiger. Der skal derudover overvåges aktivt for tegn på infektioner, særligt herpes zoster. Ved infektion behandles efter normale retningslinjer. Afbrydelse eller udsættelse af cladribin kan overvejes, indtil infektionen er tilstrækkeligt afhjulpet. Hvis lymfocyttallet falder til under 200 celler/mm³, bør der overvejes profylakse mod herpes i henhold til lokal standardpraksis i løbet af perioden med grad 4-lymfopeni.
 • Screening for latente infektioner, især tuberkulose og hepatitis B og C før behandlingsstart i år 1 og år 2.
 • Vaccination af antistof-negative patienter for varicella zoster-virus anbefales før behandling med cladribin påbegyndes. Initiering af behandlingen med cladribin skal udsættes i 4 til 6 uger, så vaccinationen kan opnå sin fulde virkning.
 • Når der skiftes fra et andet MS-lægemiddel, bør der udføres en baseline MR-scanning, før første dosis af cladribin gives.
 • Fructoseintolerans.
 • Hos kvinder i den fertile alder skal graviditet udelukkes, før cladribin påbegyndes i år 1 og år 2, og forhindres ved at bruge sikker kontraception i mindst 6 måneder efter den sidste dosis. Det er aktuelt ukendt, om cladribin kan nedsætte virkningen af systemisk virkende hormonel kontraception. Derfor bør kvinder, der anvender systemisk virkende hormonel kontraception, tilføje en barrieremetode under behandlingen med cladribin og i mindst 4 uger efter den sidste dosis i hvert behandlingsår. Kvinder, som bliver gravide under behandlingen med cladribin, bør seponere behandlingen.
 • Da cladribin påvirker DNA-syntesen, kan der forventes virkninger på den humane gametogenese. Derfor skal mandlige patienter tage forholdsregler for at undgå, at deres kvindelige partner bliver gravid i løbet af behandlingen med cladribin, og i mindst 6 måneder efter den sidste dosis.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Lymfopeni.
Almindelige (1-10%) Neutropeni.
Alopeci, Herpes simplex, Herpes zoster, Hududslæt.
Meget sjældne (< 0,01%) Tuberkulose.

Interaktioner

 • Indeholder hydroxypropylbetadex, hvilket kan kompleksdanne med andre lægemidler, og evt. føre til en øget biotilgængelighed for sådanne præparater (især lægemidler med lav opløselighed). Det anbefales, at der går mindst 3 timer mellem indtag af cladribin og andre orale lægemidler.
 • Cladribin er kontraindiceret hos immunkompromitterede patienter, herunder patienter i aktuel immunsuppressiv eller myelosuppressiv behandling med fx methotrexat, cyclophosphamid, ciclosporin eller azathioprin, eller ved kronisk anvendelse af kortikosteroider pga. risikoen for additiv virkning på immunsystemet.
 • Samtidig brug af andre stoffer, som påvirker den hæmatologiske profil (fx carbamazepin) pga. den cladribin-inducerede reduktion af lymfocyttallet.
 • Vaccination med levende eller levende svækkede vacciner bør undgås, under og efter behandling med cladribin, og så længe patientens hvide blodlegemer ikke er inden for normalområdet.
 • Kendte BCRP-hæmmere (bl.a. eltrombopag) kan øge den orale biotilgængelighed og systemiske eksponering af cladribin og samtidig brug bør undgås.
  Potente ENT1- og CNT3-transporter-hæmmere (bl.a. nifedipin og nimodipin), samt kortikoider og P-glykoprotein induktorer (fx rifampicin og naturlægemidler med perikon) kan ligeledes påvirke biotilgængeligheden af cladribin, men effekten af dette er usikker.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data.  

På baggrund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse under graviditet.  

Yderligere information i afsnittet Forsigtighedsregler. 

 

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

Referencer: 2790, 4267, 4264, 2955, 4268, 2954, 691, 4270, 2789, 4388, 4269, 692

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. På baggrund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes?).

Forgiftning

Høje doser kan medføre svær nyreskade, CNS-påvirkning og gastro-intestinale symptomer. 

Farmakodynamik

Det er påvist, at cladribin udøver en langvarig virkning ved fortrinsvis at påvirke lymfocytter og de autoimmune processer, som er involveret i patofysiologien af MS. 

Farmakokinetik

 • Cladribin er en prodrug, der i målcellerne omdannes til den aktive substans Cd-ATP.
 • Biotilgængelighed ca. 40% (cladribrin).
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 0,5 time.
 • Fordelingsvolumen ca. 7 l/kg.
 • Intracellulær halveringstid ca. 10 timer (Cd-ATP).
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af cladribin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) tabletter 10 mg 396254
1 stk. (blister)
22.145,30 752,96
(BEGR) tabletter 10 mg 195262
4 stk. (blister)
87.978,30 747,82
(BEGR) tabletter 10 mg 026884
6 stk. (blister)
131.867,00 747,24

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
C, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,5 x 8,5
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2018-07-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. juli 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...