Symtuza

J05AR22
 
 

Antiviralt middel. Darunavir hæmmer det HIV-specifikke enzym HIV-protease. Emtricitabin og tenofoviralafenamid (TAF) hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. Cobicistat forøger eksponeringen for darunavir

Anvendelsesområder

HIV-1-infektion hos voksne og børn ≥ 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg. 

 

Se endvidere Midler mod HIV.  

 

Bemærk:
Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 800 mg darunavir (som ethanolat), 150 mg cobicistat, 200 mg emtricitabin og 10 mg tenofoviralafenamid (fumarat). 

Doseringsforslag

ART-naive og ART-erfarne* 

 • Voksne og børn ≥ 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg
  • 1 tablet 1 gang dgl. sammen med mad.

* ART-erfarne, som er/har: 

 • uden mutationer relateret til darunavir-resistens (DRV-RAM’er)
 • HIV-1-RNA < 100.000 kopier/ml
 • CD4+-celletal ≥ 100 x 106 celler/l.

ART = Antiretroviral terapi. 

 

Bemærk 

 • Glemt dosis kan tages sammen med mad indtil mindst 12 timer før næste dosis.
 • Tabletten må ikke knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn 3-11 år med legemsvægt < 40 kg.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne og børn ≥ 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg. Behandling bør ikke påbegyndes, og igangværende behandling bør seponeres, hvis GFR falder til < 30 ml/min.  

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).
 • Samtidig behandling med lægemidler, der metaboliseres via CYP3A og har høj grad af førstepassage-metabolisme med risiko for alvorlige og/eller livstruende hændelser eller svigtende virkning, fx:
  • Alfuzosin
  • Amiodaron
  • Avanafil
  • Colchicin, ved nedsat nyre- eller leverfunktion
  • Dronedaron
  • Ergotamin
  • Inhalationslægemidler med kortikosteroid effekt
  • Lovastatin
  • Midazolam, oralt
  • Pimozid
  • Quetiapin
  • Rifampicin
  • Sekalealkaloider
  • Sertindol
  • Sildenafil, ved indikationen pulmonal arteriel hypertension
  • Simvastatin
  • Ticagrelor
  • Triazolam.
 • Samtidig brug af stærke CYP3A-induktorer, fx:
  • Carbamazepin
  • Lopinavir/ritonavir
  • Phenobarbital
  • Phenytoin
  • Rifampicin
  • Naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Behandling bør ikke påbegyndes ved nedsat nyrefunktion med GFR < 30 ml/min.
 • Bør seponeres ved udvikling af nedsat nyrefunktion med GFR < 30 ml/min.
 • Ved seponering hos patienter, som også er smittet med hepatitis B-virus, monitoreres omhyggeligt for tegn på eksacerbation af hepatitis.
 • Bør ikke anvendes til ART-erfarne med:
  • Én/flere DRV-RAM’er (darunavir-resistente mutationer), (se produktresumé)
 • Erfaring savnes vedr. samtidig hepatitis C-infektion.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 65 år.
 • Patienter med hæmofili skal informeres om øget blødningsrisiko.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Diarré, Kvalme.
Hovedpine.
Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Flatulens, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Meteorisme, Opkastning.
Diabetes mellitus, Hyperkolesterolæmi, Hyperlipidæmi, Hypertriglyceridæmi.
Artralgi, Myalgi.
Abnorme drømme, Svimmelhed.
Hudkløe, Urticaria.
Angioødem, Hypersensitivitet.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Pancreatitis.
Anæmi.
Gynækomasti.
Osteonekrose.
Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom.
Sjældne (0,01-0,1%) DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Stevens-Johnsons syndrom.
Ikke kendt Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Darunavir og cobicistat er kraftige CYP3A4-inhibitorer in vitro. Der er mulighed for gensidig kompetitiv hæmning mellem darunavir og de lægemidler, som omsættes af dette enzym, fx alfusozin, amiodaron, colchicin (ved nedsat lever- eller nyrefunktion), dronedaron, ergotamin, lovastatin, midazolam (oral), pimozid, quetiapin, sertindol, simvastatin, ticagrelor eller triazolam. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig anvendelse af kraftige CYP3A-induktorer, fx carbamazepin, lopinavir/ritonavir, naturlægemidler med perikon, phenobarbital, phenytoin eller rifampicin, er kontraindiceret, og det anbefales ikke at anvende svage eller moderate CYP3A-induktorer.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Darunavir/cobicistat øger plasmakoncentrationen af avanafil, sildenafil, andre PDE-5-hæmmere og statiner. Avanafil, sildenafil (til pulmonal hypertension), simvastatin og lovastatin er kontraindiceret. Andre PDE-5-hæmmere, atorvastatin, fluvastatin, pravastatin og rosuvastatin kan anvendes med lav initialdosering.
 • Darunavir/cobicistat må ikke kombineres med et andet antiretroviralt lægemiddel, som kræver farmakokinetisk boosting.
 • Samtidig brug af oxcarbazepin frarådes pga. CYP3A-induktion.
 • Bør ikke anvendes samtidig med hepatitis B-lægemidler, som indeholder tenofovirdisoproxil (TDF), lamivudin eller adefovirdipivoxil.
 • Eksponeringen for everolimus øges ved samtidig brug af boostet darunavir. Kombination frarådes.
 • Ved samtidig brug af salmeterol forøges plasmakoncentrationen af salmeterol. Kombination frarådes.
 • Samtidig brug af apixaban, dabigatran eller rivaroxaban frarådes.
 • Bosentan forventes at nedsætte plasmakoncentrationen af darunavir/cobicistat. Kombination frarådes.
 • Samtidig brug af darunavir/cobicistat og HIV-midlerne efavirenz, etravirin eller nevirapin kan ikke anbefales.
 • Darunavir/cobicistat kan øge plasmakoncentrationen af methadon.
 • Tæt monitorering og justering af metformindosis anbefales ved samtidig brug af metformin.
 • Samtidig brug af CYP3A-metaboliserede kortikosteroider anbefales ikke, medmindre den potentielle fordel opvejer risikoen, fordi risikoen for systemiske kortikosteroid-bivirkninger inkl. Cushings syndrom og binyrebarksuppression øges ved samtidig brug.
 • Ved samtidig brug af SSRI kan den antidressive effekt blive reduceret.
 • Forsigtighed og monitorering ved samtidig brug af azoler pga. hæmning af CYP3A og/eller P-gp. Højst 200 mg itraconazol daglig.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen.  

 

Der er ingen humane data for dette kombinationspræparat. 

 

For tenofoviralafenamid (som ikke er identisk med tenofovirdisoproxil, hvor der er mange data) er der ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Data for emtricibatin (mere end 2.500 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning. For darunavir er der data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget risiko for misdannelser. For cobicistat er datamængden utilstrækkelig til et meningsfyldt humant risikoestimat (~100 eksponerede). 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende hormonale antikonceptiva, der indeholder mindst 30 mikrogram ethinylestradiol og norgestimat, eller anvende anden sikker kontraception. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Amning frarådes pga. smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Darunavir 

 • HIV-proteasehæmmer.
 • Hæmningen af HIV-protease medfører, at spaltningen af det virale precursor-polyprotein forebygges, og der dannes umodne ikke-infektiøse viruspartikler.

Cobicistat 

 • Selektiv CYP3A-inhibitor. Øger dermed virkningen af CYP3A-substrater, fx atazanavir og darunavir, men også af tenofoviralfenamid, der derfor gives i lavere dosis en vanligt. Påvirker tillige en række transportproteiner og andre enzymsystemer.
 • Cobicistat har ikke selvstændig antiretroviral virkning.

Emtricitabin og tenofoviralafenamid 

 • HIV-nukleosid/nukleotid-RT-hæmmere.
 • Omdannes intracellulært til de aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. 

 

Darunavir 

 • Biotilgængelighed ca. 37%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 3-4,5 timer.
 • Relativ eksponering for darunavir er 1,7 gange højere ved samtidig fødeindtagelse.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 5,5 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med fæces. Ca. 8% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Cobicistat 

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 4 timer.
 • Plasmahalveringstid 3,6 timer.
 • Ca. 86% udskilles med fæces.

 

Emtricitabin 

 • Biotilgængelighed ca. 95%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid 17,2 timer.
 • Intracellulær plasmahalveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Tenofoviralafenamid 

 • Prodrug af tenofovir.
 • Lavere dosis end sædvanlig, da cobicistat øger virkningen af tenofoviralafenamid.
 • Plasmahalveringstid for tenofoviralafenamid henholdsvis tenofovir er ca. ½ time henholdsvis ca. 32 timer.
 • Tenofovir udskilles gennem nyrerne, og < 1% tenofoviralafenamid udskilles gennem nyrerne.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 800+150+200+10 mg 123350
30 stk.
9.346,30

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  800+150+200+10 mg

Præg:
JG, 8121
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10 x 22
filmovertrukne tabletter 800+150+200+10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...