Tecentriq

L01XC32
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

 • Lokalt fremskredent eller metastatisk urotelialt karcinom.
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer.

Atezolizumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 60 mg atezolizumab. 

1 hætteglas indeholder 20 ml (1.200 mg atezolizumab). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1.200 mg som i.v. infusion over 60 minutter hver 3. uge.
 • Immunrelaterede bivirkninger, fx immunrelateret hepatitis, pneumonitis, colitis, neuropatier og endokrinopatier, kan nødvendiggøre midlertidig afbrydelse eller evt. permanent seponering af behandlingen.
 • Dosisreduktion frarådes.
 • Hvis en planlagt dosis ikke er givet, bør den gives hurtigst muligt. Det frarådes at vente til næste planlagte dosering. Herefter justeres behandlingsplanen, så der fortsat opretholdes 3 uger mellem doseringerne.
 • Se produktresumé.

Bemærk

 • Hvis første dosis tolereres, kan efterfølgende doser gives over 30 min.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.
 • Præparatets batch nr. skal anføres i patientjournalen jf. Liste over udvalgte biologiske lægemidler.

Forsigtighedsregler

 • Immunrelaterede bivirkninger følges nøje under behandling med atezolizumab. Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller seponering af behandlingen. Systemisk højdosis glukokortikoid evt. kombineret med andre immunosuppressiva kan være nødvendig til behandling af alvorlige immunrelaterede bivirkninger, se produktresume.
 • Erfaring savnes ved stærkt nedsat nyrefunktion og moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Dyspnø.
Artralgi.
Hudkløe, Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Infusionsrelaterede reaktioner.
Abdominalsmerter, Colitis, Forhøjet ALAT/ASAT, Synkebesvær.
Hypotension, Hypoxi, Nasal tilstopning, Pneumonitis.
Trombocytopeni.
Hypertyroidisme, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi, Hypotyroidisme.
Muskuloskeletale smerter.
Hypersensitivitet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Pancreatitis.
Binyrebarkinsufficiens, Diabetes mellitus.
Aseptisk meningitis, Guillain-Barrés syndrom.
Sjældne (0,01-0,1%) Encefalitis, Hypofysitis, Myasteni.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se antineoplastiske midler

 
Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 5 måneder efter afslutning af behandlingen. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

PD-1 er en receptor, som eksprimeres af aktiverede T-lymfocytter, og som ved binding til dets ligander PD-L1 og PD-L2 hæmmer T-lymfocytaktiviteten. 

Atezolizumab er rettet mod PD-L1, som eksprimeres af tumor og tumorinfiltrerende celler. Ved binding af PD-L1 forstærkes således 

T-lymfocytaktiviteten mod tumor.  

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid: 27 dage. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering
Tilberedning af infusionsvæske

20 ml infusionskoncentrat fortyndes med 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. 

 

Forligelighed ved infusion
Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka.  

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8ºC) eller i højst 8 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 1200 mg 096201
1 stk.
46.712,05
 
 

Revisionsdato

2018-06-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...