Uvadex

L03AX
 
 

Fotosensibiliserende middel til anvendelse i forbindelse med fotoferese. 

Anvendelsesområder

 • Anvendes i forbindelse med fotoferese i den palliative behandling af hudmanifestationer ved fremskreden kutant T-celle-lymfom (CTCL), som er resistent over for andre behandlingsformer.

 

Methoxsalen bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til fotoferesebehandling af CTCL. 

Dispenseringsform

Opløsning til modificering af blodfraktioner. 1 ml indeholder 20 mg methoxsalen. 

Doseringsforslag

 • Dosis af methoxsalen beregnes på baggrund af behandlingsvolumen af leukocytberiget blod i fotoaktiveringsposen, se produktresume. Tilsættes ex vivo direkte til fotoaktiveringsposen. Patienten behandles 2 dage i træk hver måned i 6 måneder.
 • Ved utilstrækkelig respons efter 8 behandlinger kan behandlingen udvides til 2 dage i træk hver 2. uge i de efterfølgende 3 mdr. Respons fastsættes efter hudscore, se produktresume.

 

Bemærk

 • ikke injiceres direkte i patienten.
 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Nedsat nyre- eller leverfunktion: Erfaring savnes.

 

Kontraindikationer

Kontraindikationer for anvendelse af methoxsalen: 

 • Samtidigt melanom, basalcellekarcinom eller pladecellekarcinom i huden.

 

Kontraindikationer for fotoferese: 

 • Sygdom, der medfører fotosensibilitet (fx porfyri, systemisk lupus erythematosus eller albinisme).
 • Patienter, der ikke tåler ekstrakorporalt blodtab (fx pga. svær hjertelidelse, anæmi).
 • Leukocyttal > 25.000 mm³.
 • Tidligere splenektomi.
 • Koagulationsforstyrrelser.

Forsigtighedsregler

 • Fotoferese er forbundet med øget risiko for irreversible øjenskader. Der skal benyttes tætsiddende solbriller med UVA-beskyttelse under hver behandling og i de efterfølgende 24 timer.
 • Pga. risiko for bivirkninger på huden, især forbrænding, skal patienten undgå eksponering for sollys i 24 timer efter hver fotoferese.
 • Alkoholindhold: Opløsningen indeholder 5% alkohol. Den ekstrakorporale, systemiske eksponering forventes at være lav.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10%) Feber, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Kvalme, Opkastning.
Hypotension.
Infektioner.

Interaktioner

 • Der skal udvises særlig forsigtighed ved samtidig lokal eller systemisk behandling med kendte fotosensibiliserende midler, fx fluorquinoloner, furosemid, levomepromazin, retinoider, sulfonamider, sulfonylurinstoffer, tetracyclin og thiazider.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er humane data for < 100 eksponerede for systemisk (oral) methoxsalen i forbindelse med PUVA-behandling. Der er i disse data ikke tegn på en væsentlig øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3218, 3219, 3220

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Methoxalen anvendes ved ekstrakorporal fotoferese, hvorved det øger T-lymfocytternes sensibilitet over for UVA-lys. De eksponerede T-lymfocytter undergår proliferationsstop og apotose. Efter reinfusion i patienten menes påvirkningen af T-lymfocytterne at føre til yderligere immunologiske processer, der bl.a. øger antitumorreaktioner. Mekanismerne ikke endeligt fastlagt.  

Farmakokinetik

Ved anvendelse i forbindelse med fotoferese er de målte plasmakoncentrationer væsentligt mindre end ved intravenøs administration. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) Opløsning til modificering af blodfraktioner 20 mikrogram/ml 444410
12 x 10 ml
9.266,55

Referencer

3218 Garbis H, Eléfant E, Bertolotti E et al Pregnancy outcome after periconceptional and first-trimester exposure to methoxsalen photochemotherapy Arch Dermatol 1995 131(4) 492-3 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7726600


3219 Stern RS, Lange R Outcomes of pregnancies among women and partners of men with a history of exposure to methoxsalen photochemotherapy (PUVA) for the treatment of psoriasis Arch Dermatol 1991 127(3) 347-50 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1998364


3220 Gunnarskog JG, Källén AJ, Lindelöf BG et al Psoralen photochemotherapy (PUVA) and pregnancy Arch Dermatol 1993 129(3) 320-3 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7772086

 
 

Revisionsdato

2018-05-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...