Thiamazole "Uni-Pharma"

H03BB02
 
 
Antithyroidt middel. Imidazolderivat.

Anvendelsesområder

Tyrotoksikose.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) thiamazol. 

Doseringsforslag

Individuel og afhængig af sygdommens sværhedsgrad. Som retningslinjer kan anføres: 

 

Voksne 

 • Svære tilfælde. 30-60 mg dgl. fordelt på flere doser.
  I meget svære tilfælde med tyrotoksisk krise op til 120 mg dgl.
  Dosis reduceres under kontrol af serum-thyroxin og triiodthyronin til vedligeholdelsesdosis på 2,5-15 mg dgl.
 • Lette tilfælde. Initialt 20 mg dgl.
  Vedligeholdelsesdosis. 2,5-10 mg dgl. Dosis på 15 mg eller mindre kan gives 1 gang dgl.

 

Børn og unge 3-17 år 

 • Sædvanlig initial dosis 0,5 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 2-3 doser.
  Dosis reduceres til vedligeholdelsesdosis på baggrund af patientens respons.
  Der bør højst gives 40 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn under 3 år.
 • Dosisreduktion kan være nødvendig ved nedsat leverfunktion.

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for et imidazolderivat.
 • Moderat til svær granulocytopeni.
 • Kolestatisk sygdom urelateret til hyperthyreoidisme.
 • Tidligere knoglemarvspåvirkning efter behandling med et imidazolderivat.

Forsigtighedsregler

 • En struma kan vokse under behandlingen. Dette har især betydning ved intratorakal struma, og hvor en struma giver kompression af trachea.
 • Ved symptomer på agranulocytose (fx feber, pharyngitis, stomatitis) skal patienten ophøre med at tage midlet og søge læge. Hvis måling af leukocyttal og granulocyttal viser agranulocytose seponeres behandlingen.
 • Forsigtighed ved leversygdom. Ved abnorm leverfunktion skal behandlingen seponeres.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Manglende monitorering. Manglende reaktion på høje TSH-værdier. Udvikling af medikamentelt udløst myksødem.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Neutropeni.
Artritis.
Allergiske hudreaktioner  (fx hudkløe, hududslæt, urticaria)*.
Almindelige (1-10%) Feber.
Leukopeni.
Forværret struma.
Artralgi  (ofte i proksimale fingerled)**.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter, Leverpåvirkning.
Agranulocytose***, Trombocytopeni.
Sjældne (0,01-0,1%) Levercellenekrose.
Aplastisk anæmi, Lymfadenopati.
Drug fever.
Nefritis.
Meget sjældne (< 0,01%) Vasculitis.
Pancytopeni.
Autoimmunt insulin syndrom.
Myopati.
Neuritis, Neuropati.
Alvorlige hudreaktioner.
Systemisk lupuslignende syndrom.

* Allergiske hudreaktioner er normalt milde og forsvinder ved fortsat behandling. 

** Artralgi kan udvikles gradvist og opstå op til flere måneder efter behandlingen. 

*** Agranulocytose kan optræde uger eller måneder efter behandlingsstart. 

 

 • Smagsforstyrrelser forekommer og aftager efter seponering, men kan vedvare i flere uger.
 • Bivirkningerne er dosisafhængige og tiltager specielt ved doser over 30 mg dgl.
 • Enkelte tilfælde af kolestatisk icterus eller toksisk hepatitis er set.

Interaktioner

Effekten formindskes i udtalt grad, hvis patienterne i forvejen er behandlet med iod.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Behandling af gravide bør forestås af speciallæge i medicinsk endokrinologi. Kvinder med graviditetsønske bør om muligt behandles med propylthiouracil. Patienter, som bliver gravide på en velreguleret thiamazolbehandling, bør som udgangspunkt ikke skiftes til anden behandling. 

 

Der er kliniske data fra serielle observationer for mere end 3.000 gravide eksponeret for thiamazol tidligt i graviditeten. I disse studier er der overordnet set ikke tegn på en væsentlig øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, selv om en mindre overhyppighed synes mulig. Et nyt dansk studie angiver dog en høj misdannelsesfrekvens på 9,1% blandt omkring 1.100 eksponerede. Opgørelsen af disse data er foretaget på en måde, som ikke tillader sammenligning med andre data i litteraturen, idet samtlige kodede misdannelser er talt med. Dette er ikke standard inden for denne type af studier, da der på denne måde medregnes mange mindre defekter, som i nogle tilfælde ikke kan defineres som en egentlig misdannelse, fx rententio testis, epicantus og laryngeal stridor

 

I en række kasuistikker og i to større epidemiologiske studier er der beskrevet en øget risiko for en særlig gruppe af misdannelser: Aplasia cutis, choanal atresi, esophagus atresi og omphalocele. Der er ikke tvivl om, at dette signal er reelt, men den absolutte risiko er i disse to opgørelser lav, omkring 1,5%. 

 

Ubehandlet hypertyroidisme under graviditet er forbundet med en væsentlig øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, inklusive spontanabort, fosterdød og præmatur fødsel. 

Se endvidere Thiouracilderivater og imidazolderivater

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Antityroidt middel. Modvirker iltningen af iodid til iod, hvorved indbygningen af iod i thyroglobulinmolekylet forhindres. Hæmmer desuden kobling af mono- og diiodtyrosin til liothyronin og levothyroxin. 

Begyndende virkning indtræder efter ca. 8 timer. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed 93%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ½-1 time.
 • Plasmahalveringstid 3-5 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Begyndende virkning indtræder efter ca. 8 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg  (Orifarm Generics) 515694
100 stk. (blister)
90,25 1,81

Substitution

tabletter 5 mg
Thiamazol "2care4" (Parallelimport), Thiamazol, tabletter 5 mg
Thiamazol "Paranova" (Parallelimport), Thiamazol, tabletter 5 mg
Thycapzol Sandoz, Thiamazol, tabletter 5 mg
Unimazole (Parallelimport), Thiamazol, tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...