Ritemvia

L01XC02
 
 

Rekombinant monoklonalt antistof. CD20-antistof

Ritemvia er et biosimilært lægemiddel

Anvendelsesområder

 • Follikulært lymfom stadium III-IV
  • Nydiagnosticeret i kombination med kemoterapi.
  • Monoterapi ved kemoterapiresistens eller ved 2. eller senere relaps efter kemoterapi.
  • Vedligeholdelsesbehandling til patienter, der responderer på induktionsbehandling.
 • Diffust storcellet B-cellelymfom
  • CD20-positiv i kombination med CHOP-kemoterapi.
 • Granulomatose
  • I kombination med glukokortikoid til voksne med svær, aktiv granulomatose med polyangiitis.

Rituximab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling eller læger med erfaring i behandling af inflammatoriske reumatologiske sygdomme. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg eller 500 mg rituximab svarende til 10 mg/ml. 

Doseringsforslag

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Follikulært lymfom

 • Monoterapi
  • Voksne. 375 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion 1 gang om ugen i 4 uger.
 • Kombinationsterapi (med kemoterapi)
  • Induktionsbehandling. 375 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion på dag 1. af første kemoterapiserie efter i.v. indgift af glukokortikoid.
   Efterfølgende serier i induktionsbehandlingen kan enten fortsættes med 375 mg/m2 i.v. eller 1.400 mg s.c. pr. behandlingsserie i op til i alt 8 serier.
  • Vedligeholdelsesdosis. 375 mg/m2 legemsoverflade i.v. eller 1.400 mg s.c. 1 gang hver 2. måned hos patienter, som ikke tidligere er behandlet og som har responderet på induktionsbehandling, og hver 3. måned hos patienter, som behandles efter relaps eller er refraktære, og som har responderet på induktionsbehandling.

Diffust storcellet B-cellelymfom

 • Kombinationsterapi (CHOP-kemoterapi)
  • Initialt. 375 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion på dag 1 i første kemoterapiserie efter i.v. indgift af glukokortikoidkomponenten af CHOP.
   Efterfølgende serier kan enten fortsættes med 375 mg/m2 i.v. eller 1.400 mg s.c. pr. behandlingsserie i i alt 8 behandlingsserier.

Granulomatose

 • Kombinationsterapi (med glukokortikoid)
  • 375 mg/m2 legemsoverflade 1 gang om ugen i 4 uger som i.v. infusion.
  • I 1-3 dage forud for første infusion gives methylprednisolon i.v. (1.000 mg dgl.) efterfulgt af oralt prednison (1 mg/kg/dag - dog højst 80 mg/kg/dag) med nedtitrering så hurtigt som muligt baseret på det kliniske behov.

Bemærk: 

 • Præmedicinering med antipyretikum (fx paracetamol) og et antihistamin bør altid gives mindst 30 min. før hver administration af rituximab for at nedsætte risiko og alvorlighed af akutte infusionsreaktioner. Ved reumatoid artritis og granulomatose bør præmedicinering suppleres med glukokortikoid.
 • Der er ingen erfaring med behandling af børn.
 • Præparatets batch nr. skal anføres i patientjournalen jf. Liste over udvalgte biologiske lægemidler.

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for murine proteiner
 • Aktive alvorlige infektioner
 • Svær hjerteinsufficiens (NYHA-klasse IV) eller alvorlig, ukontrolleret hjertesygdom
 • Svært immunkompromitterede patienter.

Forsigtighedsregler

 • Rituximab er forbundet med infusionsreaktioner, som kan være relateret til frigivelse af cytokiner og/eller andre kemiske mediatorer, og patienten skal nøje overvåges under infusion. Præmedicinering som anbefalet giver en signifikant reduktion i forekomst og alvorlighed af disse hændelser. De fleste hændelser er af mild til moderat sværhedsgrad, og andelen af påvirkede patienter falder ved efterfølgende infusioner. Anafylaksi og andre hypersensitivitetsreaktioner er rapporteret, og adrenalin, antihistamin og glukokortikoid bør være tilgængelige til øjeblikkelig anvendelse.
 • Vaccinationer bør afsluttes mindst 4 uger før rituximab administreres første gang.
 • Alle patienter (ikke kun risikopatienter) bør inden behandlingsstart screenes for hepatitis B.
 • Reaktivering af hepatitis B og øget risiko for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) er beskrevet, men meget sjældent. Ved positiv hepatitis B-serologi bør patienten henvises til leverspecialist inden behandlingsstart.
 • Forsigtighed ved disposition for alvorlige infektioner eller kendte recidiverende eller kroniske infektioner.
 • Patienter med hjertelidelse i anamnesen bør monitoreres nøje.
 • Forsigtighed ved neutrofiltal < 1,5 x 109/l og/eller trombocyttal < 75 x 109/l, da erfaring savnes. Periodisk kontrol af leukocyttal og trombocyttal anbefales.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Feber, Infusionsrelaterede reaktioner  (fx rødme, hovedpine og evt. angioødem), Kraftesløshed, Kulderystelser.
Diarré, Kvalme.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste, Hypertension, Perifere ødemer.
Hypoglobulinæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Artralgi, Muskelkramper.
Hovedpine, Søvnløshed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Vægttab.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Obstipation, Opkastning, Stomatitis, Synkebesvær.
Arytmier, Bronkospasme, Myokardieinfarkt, Ortostatisk hypotension, Takykardi, Vasodilatation.
Anæmi, Forhøjet LDH.
Hedeture, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi.
Myalgi, Rygsmerter.
Agitation, Angst, Paræstesier, Svimmelhed.
Acne, Urticaria, Øget svedtendens.
Hypersensitivitet.
Conjunctivitis, Tinnitus, Øresmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Koagulationsforstyrrelser.
Depression, Nervøsitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Tumorlysesyndrom.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Nyresvigt.
Synstab.

Høretab forekommer (frekvens ukendt). 

Neutropeni er i de fleste tilfælde forbigående, men kan i sjældne tilfælde forekomme flere måneder efter behandlingen. Neutrofiltælling bør foretages regelmæssigt i 6 måneder efter afsluttet behandling. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 12 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Rituximab er rettet mod det transmembrane differentieringsantigen CD20, som findes på normale og maligne B-celler. Binding af antistoffet til CD20 medfører celledød som følge af komplementafhængig cytotoksicitet og antistofafhængig cellulær cytotoksicitet og apoptose. B-celletallet er normaliseret 9-12 måneder efter behandlingens afslutning. 

Farmakokinetik

 • Efter i.v. infusion af 375 mg/m2 1 gang ugentligt i 4 uger er maksimal plasmakoncentration 80-1.000 mikrogram/ml.
 • Plasmahalveringstiden udviser stor individuel variation med et gennemsnit på 9-36 dage.
 • Rituximab kan påvises i plasma i 3-6 måneder efter indgift.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller isotonisk glucose-infusionsvæske til en koncentration på 1-4 mg/ml. 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer ved 2-8°C og efterfølgende højst 12 timer ved stuetemperatur (højst 30°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 384626
2 stk.
3.635,85
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg 580592
1 stk.
9.061,00
 
 

Revisionsdato

2018-02-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...