Provera® 100 mg og 250 mg

Provera
L02AB02
 
 

Anvendelsesområder

 • I sjældne tilfælde ved recidiverende eller metastaserende endometrie- og mammacancer.
  Bemærk: Antineoplastisk behandling bør kun iværksættes i samråd med læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg (delekærv) eller 250 mg (delekærv) medroxyprogesteronacetat. 

Doseringsforslag

Endometriecancer 

Individuel dosering, oftest 100-400 mg dgl. fordelt på 2 eller flere doser. Supprimerer vækst af hormonafhængigt cancervæv. 

 

Mammacancer 

Individuel dosering, oftest 200-1.000 mg dgl. fordelt på 2 eller flere doser. Supprimerer vækst af hormonafhængigt cancervæv. 

Kontraindikationer

 • Blødningsforstyrrelser, hvor årsagen ikke er klarlagt
 • Alvorlig nedsat leverfunktion
 • Tidligere eller aktuel tromboembolisk sygdom.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Risikofaktorer for tromboembolisk forekomst
 • ændret blødningsmønster i behandlingsforløbet
 • leversygdomme
 • diabetes
 • depression.
 • Pga. risiko for væskeretention bør forsigtighed udvises ved:
  • astma
  • migræne
  • epilepsi
  • hjerte- og nyreinsufficiens.
 • Behandlingen bør seponeres i tilfælde af:
  • icterus eller svækkelse af leverfunktionen
  • signifikant forøgelse af blodtrykket
  • nyt anfald af migrænelignende hovedpine.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hovedpine, Humørforstyrrelser.
Blødningsforstyrrelser.
Almindelige (1-10%) Feber, Træthed, Vægtøgning.
Diarré, Leverpåvirkning, Obstipation, Opkastning.
Brystspænding, Mastalgi.
Depression, Nervøsitet, Svimmelhed, Søvnløshed.
Acne, Alopeci, Hudkløe, Urticaria.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Nedsat libido, Udflåd.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lungeemboli, Ødemer.
Ikke kendt Tromboemboli, Tromboflebitis.
Nedsat glucosetolerans.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Amenoré, Infertilitet.
Retinal blodprop.

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt kraftige CYP3A4-induktorer, fx phenobarbital, phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin samt naturlægemidler med perikon, øger metaboliseringen af gestagener, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Gestagener hæmmer den hypoglykæmiske virkning af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer).
 • Metaboliseringen af ciclosporin, visse 2. generations antipsykotika, glukokortikoider og tizanidin kan nedsættes.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 2.000 1. trimester-eksponerede, hvor moderen har været i behandling for vaginalblødning eller truende abort, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Konstateres graviditet, skal behandlingen afbrydes, da enkelte undersøgelser af gestagener som gruppe har fundet en øget hyppighed af hypospadi - dog ikke ved kontraceptive doser. Virilisering af pigefostre har også været meddelt ved høje doser af gestagener, men fortrinsvis for norethisteron. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Medroxyprogesteronacetat (MPA) er et syntetisk gestagen strukturelt relateret til det endogene hormon progesteron.
 • MPA transformerer det prolifererede endometrium til sekretionsfase, og medfører afstødning af endometriet i form af en "bortfaldsblødning", når man efterfølgende stopper med gestagen igen.
 • Kontinuerlig behandling i høje doser:
  • hæmmer sekretionen af FSH og LH
  • nedsætter ACTH og hydrokortison
  • nedsætter cirkulerende testosteron
  • nedsætter cirkulerende østrogen
  • supprimerer proliferation af endometriet.

 

MPA anvendes i høje doser til behandling af visse cancertyper (mammacancer og endometriecancer). 

Farmakokinetik

 • Absorberes ufuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren ved hydroxylering primært ved hjælp af CYP3A4-systemet.
 • Halveringstiden ved oral enkeltdosis er ca. 12 timer.
 • Udskilles hovedsageligt i urinen som glucuronidkonjugater.
 • Samtidig fødeindtagelse (af især protein og fedt) øger biotilgængeligheden (ml. 51-77%).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 100 mg 559880
100 stk.
773,40 77,34
(B) tabletter 250 mg 077164
50 stk.
899,25 71,94

Foto og identifikation

Tabletter  100 mg

Præg:
U 467
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,9 x 7,9
tabletter 100 mg
 
 
 

Tabletter  250 mg

Præg:
U, 403
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,4 x 11,4
tabletter 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. juli 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...