Ocrevus

L04AA36
 
 

Immunsuppressivt middel til behandling af attakvis multipel sklerose (MS) og tidlig primær progressiv multipel sklerose (PPMS). Fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i ovarieceller fra kinesiske hamstre. 

Anvendelsesområder

 • Voksne med attakvis multipel sklerose (MS) med aktiv sygdom defineret ved kliniske eller ved radiologiske fund.
 • Voksne med tidlig primær progressiv multipel sklerose (PPMS) defineret ved sygdomsvarighed, graden af handicap samt radiologiske fund, der er karakteristiske for inflammatorisk aktivitet.

 

Behandlingen med ocrelizumab bør indledes af en læge med erfaring i behandling af multipel sklerose.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 300 mg ocrelizumab. 

Doseringsforslag

Første behandling  

 • Initialt 300 mg i.v. efterfulgt to uger senere af endnu en infusion af 300 mg i.v. (se tabel).

 

Efterfølgende doser  

 • Enkelt-infusioner af 600 mg i.v. hver 6. måned (se desuden produktresumé).
  Første efterfølgende dosis af 600 mg skal administreres 6 måneder efter infusion af første dosis.
 • Der bør være mindst 5 måneder mellem hver dosis ocrelizumab.

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis skal administreres hurtigst muligt.
 • Erfaring savnes vedr. moderat til stærkt nedsat nyre- og/eller leverfunktion og vedr. børn og unge (< 18 år).
 • Præmedicinering med binyrebarkhormon og antihistamin inden hver infusion anbefales. Desuden kan gives paracetamol (Se produktresumé).
 • Præparatets batch nr. skal anføres i patientjournalen jf. Liste over udvalgte biologiske lægemidler.

 

Advarsel 

 • Koncentrat til infusionsvæske må ikke indgives ufortyndet.

Kontraindikationer

 • Aktuel aktiv infektion.
 • Immuninsufficiens.
 • Aktive maligniteter.

Forsigtighedsregler

 • Hypotension kan forekomme som symptom på infusionsrelateret reaktion. Det bør derfor overvejes at tilbageholde antihypertensiv behandling i 12 timer før og under hver infusion.
 • Patienter skal observeres i mindst én time efter infusionen.
 • Patienten bør gøres opmærksom på, at infusionsrelaterede reaktioner kan forekomme i op til 24 timer efter infusion.
 • Risiko for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Opmærksomhed på tidlige symptomer på PML, der kan omfatte debuterende neurologiske symptomer eller forværring af eksisterende neurologiske symptomer, som kan ligne MS.
 • Ved mistanke om PML, skal behandling med ocrelizumab seponeres midlertidigt, og der skal foretages MR-scanning med kontraststof (til sammenligning med MR-scanning foretaget inden behandling). Bekræftende cerebrospinalvæske test (CSF) for John Cunningham (JC)-viral deoxyribonukleinsyre (DNA) og gentagelse af neurologisk vurdering bør overvejes. Hvis PML bekræftes, skal behandlingen seponeres permanent.
 • Alle patienter bør screenes for hepatitis B-virus infektion inden behandlingen påbegyndes. Patienter med aktiv hepatitis B-virus infektion må ikke behandles med ocralizumab. Patienter med positiv serologi, dvs. bærere af hepatitis B-virus (positiv for overfladeantigen, HBsAg+)) skal vurderes af en hepatolog inden opstart af behandling og skal monitoreres for at undgå reaktivering af hepatitis B.
 • På grund af manglende data frarådes vaccination med levende eller svækkede, levende vacciner under behandlingen, og indtil B-celle-niveauet er normaliseret.
 • Ved alvorlige infusionsrelaterede reaktioner skal infusionen straks afbrydes. Ved genoptagelse af infusionen anvendes en reduceret hastighed svarende til 50% af hastigheden på tidspunktet for afbrudt behandling.
 • Ved milde til moderate infusionsrelaterede reaktioner reduceres infusionshastigende til 50% i mindst 30 minutter.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Influenzalignende symptomer, Infusionsrelaterede reaktioner*.
Nasopharyngitis.
Hypoglobulinæmi  (fald i IgM).
Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10%) Gastroenteritis, Øsofagitis.
Hoste, Sinuitis.
Hypoglobulinæmi  (fald i IgG), Neutropeni.
Cellulitis, Herpes simplex, Herpes zoster.
Infektion i nedre luftveje, Virale infektioner.
Conjunctivitis.

*Der kan opstå overfølsomhedsreaktion, men typisk ikke under den første infusion.  

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 
Fertile kvinder og mænd

I produktresuméet anbefales, at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception i 12 måneder efter sidste infusion. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af det aktive stofs egenskaber.  


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Ocrelizumab er et rekombinant, humaniseret monoklonalt antistof selektivt rettet mod B-celler, der udtrykker antigenet CD20 på celleoverfladen. CD20 findes på præ-B-celler samt modne- og hukommelses-B-celler, men ikke på lymfoblaster eller plasmaceller.  

Den præcise virkningsmekanisme for ocrelizumabs terapeutiske, kliniske effekt på multipel sklerose kendes ikke fuldt ud, men antages at involvere selektiv immunsuppression gennem en reduktion af antallet og funktionen af B-celler (der udtrykker CD20) ved antistofafhængig cellulær fagocytose, cellulær og komplementafhængig cytotoksicitet samt apoptose.  

B-cellernes evne til at gendannes og allerede eksisterende humoral immunitet bevares. Derudover påvirkes innate immunsystem og det totale antal af T-celler ikke. 

Farmakokinetik

 • 2-kompartmental model med tidsafhængig clearance og med farmakokinetiske parametre typiske for et IgG1 monoklonalt antistof dvs. metabolisering ved katabolisme (nedbrydning til peptider og aminosyrer).
 • Gennemsnitlig maksimal plasmakoncentration: 141-212 mikrogram/ml afhængigt af patientpopulation.
 • Konstant clearance vurderes at være 0,17 l/dag, og initial tidsafhængig clearance at være 0,0489 l/dag, hvilket er faldende med en halveringstid på 33 uger.
 • Den terminale eliminations halveringstid for ocrelizumab er 26 dage.
 • Fordelingsvolumen: 0,04 l/kg.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Indholdet i et hætteglas overføres til 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en slutkoncentration på ca. 1,2 mg/ml.
 • Brugsfærdig infusionsvæske gives i.v. via et infusionssæt med 0,2 eller 0,22 mikrometer in-line-filter.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8°C) og derefter i højst 8 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes straks.

 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 300 mg 533363
1 stk.
57.488,90 630,46
 
 

Revisionsdato

2018-05-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...