Ondansetron "Accord"

A04AA01
 
 

Serotoninantagonist af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg ondansetron (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

 • Stærkt opkastningsinducerende kemoterapi
  Voksne. 8 mg som langsom i.v. bolusinjektion over mindst 30 sekunder eller som korttidsinfusion over 15 min. umiddelbart før kemoterapi.
  Ved manglende effekt kan dosis gentages hver 4. time i alt 2 gange eller alternativt som kontinuerlig infusion af 1 mg/time i 24 timer.
  Initialdosis må ikke overskride 16 mg (som korttidsinfusion over 15 min.) pga. øget risiko for forlænget QT-interval.
  Efter 24 timer skiftes til oral behandling (8 mg hver 12. time).

  

 • Mindre opkastningsinducerende kemoterapi og stråleterapi, hvor initial oral indgift ikke er mulig
  Voksne. 8 mg (4 ml) som langsom i.v. bolusinjektion eller -infusion over 15 min. umiddelbart før behandlingen. Derpå skiftes til oral dosering.

  

 • Opkastningsinducerende kemoterapi
  Børn > 6 mdr. 5 mg/m2 legemsoverflade som langsom i.v. bolusinjektion eller -infusion over mindst 15 min. umiddelbart før behandlingen.
  Den intravenøse dosis må ikke overstige 8 mg. Derpå skiftes til oral dosering.

  

 • Behandling af og profylaktisk mod postoperativ kvalme og opkastning
  Voksne. Op til 8 mg som langsom i.v. bolusinjektion eller i.m.
  Børn > 2 år. 0,1 mg/kg legemsvægt op til højst 4 mg som langsom i.v. bolusinjektion.
  Profylaktisk gives ondansetron i forbindelse med anæstesiindledningen som langsom i.v. bolusinjektion.

  

Bemærk: 

 • Behandling af børn er en specialistopgave.
 • Effekten af ondansetron kan øges ved samtidig indgift af dexamethason eller andre glukokortikoider.
 • Ved stærkt opkastningsinducerende kemoterapi (med enten cisplatin eller cyclophosphamid og et antracyclin i kombination) kan den antiemetiske effekt øges ved at kombinere behandlingen med aprepitant.
 • Nedsat leverfunktion. Ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion bør dosis ikke overskride 8 mg dgl.

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med apomorphin.
 • Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister.

Forsigtighedsregler

 • Hos patienter underkastet adenotonsillær operation kan ondansetron skjule okkult blødning. Derfor bør disse patienter observeres nøje
 • Krydsallergi med andre 5-HT3-receptorantagonister kan forekomme
 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion
 • Forsigtighed til hjertepatienter
 • Administreres med forsigtighed til patienter der har eller kan udvikle forlængelse af QTc.
 • Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden administration af ondansetron.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Rødme og varmefølelse.
Obstipation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverpåvirkning.
Arytmier, Bradykardi, Hypotension.
Ekstrapyramidale gener  (fx okulogyr krise og dystoni).
Sjældne (0,01-0,1%) Forlænget QT-interval.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Synsforstyrrelser  (fx sløret syn, primært ved i.v. adm.).
Meget sjældne (< 0,01%) Toksisk epidermal nekrolyse.
Forbigående blindhed  (især ved i.v. adm.).

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, nedsætter plasmakoncentrationen af ondansetron. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Brug af ondansetron sammen med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, kan resultere i yderligere QT-forlængelse.
 • Samtidig brug af ondansetron med kardiotoksiske lægemidler, fx antracycliner, kan øge risikoen for arytmier.
 • Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af ondansetron og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI.
 • Samtidig behandling med apomorphin skal undgås pga. tilfælde med udtalt hypotension og bevidsthedstab.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 2.600 1. trimester-eksponerede. Sammenlagt er der ingen øget risiko for medfødte misdannelser. 

Specifikt er risikoen for medfødte hjertemisdannelser omdiskuteret, da opgørelsen af danske data fra to forskellige forskergrupper har vist divergerende resultater. Sammenholdt med en ny større svensk opgørelse synes risikoen for medfødte hjertemisdannelser dog øget fra omkring 1% til omkring 1,5%.  Dette bør tages i betragtning i forhold til behandlingsvalget. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Serotoninreceptorantagonist. Bindes selektivt til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner.  

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6, CYP3A og CYP1A2.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces i form af metabolitter.
 • Mindre end 5% udskilles som uomdannet substans.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Forligelighed ved infusion. Blandbar med isotonisk glucose-infusionsvæske, isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, 10% mannitol og Ringer-lactat-infusionsvæske. Bør ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes farmaka. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 2 mg/ml 463808
5 x 2 ml
37,10 29,68
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 2 mg/ml 056284
5 x 4 ml
43,90 17,56
 
 

Revisionsdato

2018-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...