Paclitaxel "Accord"

L01CD01
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum, som påvirker funktionen af mikrotubuli. 

Anvendelsesområder

Maligne lidelser, som enkeltstof- eller kombinationsbehandling. Bruges specielt ved urologisk cancer, mammacancer, gynækologisk cancer og lungecancer.
Paclitaxel bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 6 mg paclitaxel. 

Doseringsforslag

 • Monoterapi. 175 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 3 timer. Gentages efter 3 uger.
 • Kombinationsbehandling. 135-175 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 3 timer.

  

Efterfølgende doser skal gives individuelt efter klinisk tolerance og under hensyntagen til den inducerede neutropeni og trombocytopeni, som kan kræve dosisreduktion. Pga. betydelig risiko for overfølsomhedsreaktioner skal alle patienter præmedicineres med kortikosteroider, antihistaminer og H2-receptorantagonister (fx ranitidin). 

  

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer, især polyoxyleret ricinusolie
 • Svær overfølsomhed for taxaner pga. risiko for krydsallergi. Der synes at være mindst risiko for krydsreaktion med albuminbundet paclitaxel
 • Alvorlige kardielle sygdomme.

Forsigtighedsregler

 • Præmedicinering med kortikosteroider, antihistaminer og H2-antagonister pga. betydelig risiko for overfølsomhedsreaktioner (åndenød, behandlingskrævende hypotension, angioødem og generaliseret urticaria). Hvis disse reaktioner opstår, skal infusionen straks afbrydes, symptomatisk behandling indledes, og patientens eventuelle næste behandling gives efter specielle retningslinjer. Svagere, forbigående reaktioner (rødmen, hudreaktioner, åndenød, hypotension eller takykardi) kræver ikke afbrydelse af behandlingen.
 • Knoglemarvsinsufficiens og hyppig kontrol af leukocyttal og trombocyttal bør foretages.
 • Ved udvikling af betydelige kardielle ledningsforstyrrelser indledes passende behandling, og kontinuerlig overvågning af hjertet bør institueres under påfølgende behandling med paclitaxel.
 • Hyppig kontrol af vitale parametre, specielt i den første time af paclitaxelinfusionen, anbefales.
 • I alvorlige tilfælde af perifer neuropati anbefales 20% dosisreduktion for de følgende paclitaxelbehandlinger.
 • Alkoholindhold. Koncentrat til infusionsvæske indeholder ca. 50 % v/v alkohol. 1 ml koncentrat til infusionsvæske indeholder ca. 0,39 g alkohol, der svarer til ca. 3,3 % af én genstand

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hypotension.
Anæmi, Blødning, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Artralgi, Myalgi.
Perifer neuropati.
Allergiske hudreaktioner, Alopeci, Mucositis.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjede leverenzymer.
Bradykardi.
Hudreaktioner, Negleforandringer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
AV-blok, Dyspnø, Hypertension, Kardiomyopati, Myokardieinfarkt, Tromboflebitis, Trombose.
Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Synkope.
Allergiske reaktioner, Angioødem, Sepsis.
Sjældne (0,01-0,1%) Gastro-intestinal perforation, Iskæmisk colitis, Pancreatitis, Tarmobstruktion.
Interstitiel lungesygdom, Lungeemboli, Lungefibrose, Pleuraekssudat, Pneumoni, Ødemer.
Dehydrering.
Erytem.
Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Ascites, Levercellenekrose, Paralytisk ileus, Pseudomembranøs colitis.
Atrieflimren, Kredsløbskollaps, Ortostatisk hypotension, Supraventrikulære arytmier.
Akut myeloid leukæmi, Myelodysplastisk syndrom.
Ataksi, Encefalopati, Hepatisk encefalopati, Konfusion, Kramper, Svimmelhed.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Høretab, Neuritis optica, Ototoksicitet, Tinnitus.
Ikke kendt Tumorlysesyndrom.
Bronkospasme.
Dissemineret intravaskulær koagulation.
Systemisk lupus erythematosus.

Interaktioner

 • Paclitaxel bør indgives før cisplatin, når disse stoffer anvendes samtidig, Hvis paclitaxel indgives efter cisplatin, reduceres clearance af paclitaxel med ca. 20%.
 • Paclitaxel metaboliseres via CYP2C8 og CYP3A4. Teoretisk er der risiko for interaktioner med potente hæmmere af CYP3A4, fx fluconazol, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4388, 2954, 692, 2790, 4268, 4264, 2955, 4267, 691, 4269, 2789, 4270

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen.  

Referencer: 3966, 1550

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Fremmer dannelsen af mikrotubuli fra tubulin-dimerer og stabiliserer mikrotubuli ved at hindre depolymerisation. Dette medfører hæmning af den normale dynamiske reorganisering af det mikrotubulære netværk, som er essentielt for cellens nødvendige funktioner i interfase og mitose. Desuden induceres dannelsen af unormale grupperinger af mikrotubuli gennem hele cellecyklus og under mitosen. Resistensudvikling forekommer. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren via CYP2C8 og CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Eliminationen forløber bifasisk med terminal plasmahalveringstid 3-53 timer.
 • Non-lineær farmakokinetik, idet 30% dosisøgning øger maksimal plasmakoncentration med 75% og biotilgængeligheden med 81%.
 • Ca. 6% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 3,0-5,5. 

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske eller blandinger heraf til en koncentration på 0,3-1,2 mg/ml. Efter tilberedning kan opløsningen være uklar. Dette skyldes indholdet af polyoxyleret ricinusolie, og uklarheden kan ikke bortfiltreres. 


Infusionsteknik 

Paclitaxel skal infunderes via et "in-line" filter (≤ 0,22 mikrometer).
Bemærk: Infusionsvæsken bør opbevares i polyvinyl (PVC)-fri emballage og infunderes gennem polyethylen-coatede infusionssæt, da indholdet af polyoxyleret ricinusolie kan bevirke phthalat-udvaskning fra PVC-materiale. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af paclitaxel bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Holdbarhed

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Koncentrat til infusionsvæske er fysisk og kemisk holdbar i højst 28 dage ved højst 25°C efter første perforering af proppen i et hætteglas.
 • Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes straks.

 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 6 mg/ml 539629
25 ml
2.045,60
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 6 mg/ml 389475
50 ml
2.992,35

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...