Vinorelbin "Accord"

L01CA04
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum

Anvendelsesområder

Metastaserende mamma- og lungecancer.
Vinorelbin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg vinorelbin (som tartrat). 

Doseringsforslag

 • Monoterapi. Voksne. Sædvanligvis 25-30 mg/m2 legemsoverflade (dog højst 60 mg) i.v. 1 gang ugentlig.
 • Kombinationsterapi. Voksne. 25-30 mg/m2 (dog højst 60 mg) 1. og 5. dag hver 3. uge eller 1. og 8. dag hver 3. uge.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

 

Bemærk: 

 • Infusionsvæsken må kun anvendes intravenøst.
 • Paravenøs injektion kan give nekrose.
 • Behandlingen bør foregå under kontrol af leukocyt- og trombocyttal.
 • Nedsat leverfunktion: Dosis bør nedsættes.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Aktuel eller nylig (2 uger) alvorlig infektion
 • Nylig gul feber-vaccination.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens
 • Bør ikke indgives samtidig med strålebehandling, der omfatter leveren.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Ordineret fuld dosis uden hensyn til leukocyttal. Septisk shock
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Smerter, Træthed.
Diarré, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Stomatitis, Øsofagitis.
Anæmi, Knoglemarvsdepression, Neutropeni.
Neurologiske forstyrrelser  (fx tab af senereflekser).
Alopeci.
Almindelige (1-10%) Bronkospasme, Dyspnø.
Trombocytopeni.
Artralgi, Myalgi.
Paræstesier.
Hudreaktioner.
Allergiske reaktioner, Infektioner.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Paralytisk ileus.
Hypertension, Hypotension.
Sepsis.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Kredsløbskollaps, Myokardieinfarkt.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Interaktioner

 • Vinorelbin metaboliseres via CYP3A4. Kraftige hæmmere eller induktorer af dette enzym kan muligvis påvirke omsætningen af vinorelbin.
 • Samtidig behandling med itraconazol kan øge risikoen for neurotoksicitet og paralytisk ileus, og kombinationen bør undgås.
 • Vinorelbin hæmmer absorptionen af phenytoin og kan muligvis påvirke oral antikoagulationsbehandling.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Bindes i cellen til tubulin og hæmmer både dannelse og depolymerisering af mikrotubulus, hvilket betyder standsning af cellen i metafase.

Farmakokinetik

 • Binding til trombocytter ca. 70%.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmakoncentrationen aftager trifasisk.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • <20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,5-4. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af vinorelbin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler


Tilberedning af injektions- og infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Til infusion (6-10 min.) anvendes 20-50 ml. 

Indgivelse bør altid efterfølges af grundig gennemskylning af venen.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer opbevaret ved højst 25°C men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Onkologi) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 054238
1 ml
350,05
(NBS)(Onkologi) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 584287
5 ml
1.698,30
 
 

Revisionsdato

2018-07-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...