Velbe®

L01CA01
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum

Anvendelsesområder

Maligne lidelser som led i kombinationsterapi, især maligne lymfomer.
Vinblastin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10 mg vinblastinsulfat. 

Doseringsforslag

Oftest 6 mg/m2 legemsoverflade i.v. 1 gang ugentlig. 

Behandlingen bør foregå under kontrol af leukocyt- og trombocyttal. 

Dosis bør nedsættes ved lever-galdevejssygdom. 


Bemærk: Må kun anvendes intravenøst. Paravenøs injektion kan give nekrose. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens.
 • Aktuel eller nylig (2 uger) alvorlig infektion

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens.
 • Bør ikke indgives samtidig med strålebehandling, der omfatter leveren.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Knoglesmerter, Kæbesmerter.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Paræstesier.
Alopeci.
Ikke almindelige (0,1-1%) Paralytisk ileus, Stomatitis.
Depression.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, AV-blok, Dyspnø, Myokardieinfarkt, Pneumoni.
Schwartz-Bartters syndrom  (SIADH).
Høretab  (partielt eller totalt).
Ikke kendt Levercellenekrose.
Hypertension.
Svimmelhed.
Fotosensibilitet, Toksisk epidermal nekrolyse.
Amenoré, Oligospermi.
Corneaerosion.

Interaktioner

 • Erythromycin og ritonavir kan øge koncentrationen af vinblastin, formentlig pga. hæmmet biotransformation (CYP3A4).
 • Vinblastin øger koncentrationen af interferon-alfa med øget risiko for perifer neuropati, men nedsætter koncentrationen af phenytoin, formentlig pga. nedsat biotilgængelighed af phenytoin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Bindes i cellen til tubulin og hæmmer både dannelse og depolymerisering af mikrotubulus, hvilket betyder standsning af cellen i metafase. 

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift aftager plasmakoncentrationen trifasisk med plasmahalveringstider på hhv. 3,7 minutter, 1,6 time og 24,8 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4.
 • Udskilles væsentligst via lever- og galdeveje.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4-5. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af vinblastin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Tilberedning af injektionsvæske 

Indholdet i et hætteglas opløses i 10 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske. 

  

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid infusionsvæske. Injiceres i infusionsslangen til hurtigtløbende infusion. 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C).
 • Brugsfærdig opløsning skal anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg  (PharmaCoDane) 153734
1 htgl. a 10 mg
280,10
 
 

Revisionsdato

2018-07-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...