Segluromet

A10BD23
 
 

Oralt antidiabetikum, virker uafhængigt af endogent insulin ved at øge glucoseudskillelsen i urin. Kombination af metformin, som er et biguanid, og ertugliflozin, som er en selektiv SGLT-2-inhibitor

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2 

 • Når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med andre antidiabetika, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin og disse midler sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • Når kombinationen ertugliflozin og metformin allerede anvendes som enkeltstoftabletter.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 2,5 mg ertugliflozin (som ertugliflozin-L-pyroglutaminsyre) og 1.000 mg metformin
 • 7,5 mg ertugliflozin (som ertugliflozin-L-pyroglutaminsyre) og 1.000 mg metformin.

Doseringsforslag

Voksne 

 • Dosis afhængig af individuel behandling.
 • Ikke tilstrækkelig regulering med metformin i monoterapi eller i kombination med andre glucosesænkende midler, herunder insulin
  • Initialt
   • 2,5 mg ertugliflozin 2 gange dgl.
   • Samlet daglig dosis af metformin skal være uændret i forhold til tidligere.
  • Vedligeholdelsesdosis. Dosis kan øges til højst 7,5 mg ertugliflozin 2 gange dgl.
 • Skift fra ertugliflozin og metformin som enkeltstoftabletter
  • Uændret dosis af både ertugliflozin og metformin.

 

Nedsat nyrefunktion opstået under behandlingen 

GFR  

(ml/min.)  

Dosis  

Igangværende behandling  

45-60  

Kan fortsætte med uændret dosis: 

 • 2,5-7,5 mg ertugliflozin 2 gange dgl.
 • højst 1.000 mg metformin 2 gange dgl.

 

Men ny behandling bør ikke initieres.  

Vedvarende  

< 45  

Seponeres. 

 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Bemærk 

 • Behandling bør ikke initieres ved GFR < 60 ml/min.
 • Behandling bør ikke initieres ved volumendepletering.
 • Ved samtidig brug af insulin eller sulfonylurinstof bør lavere dosis af disse overvejes.
 • Tabletterne skal tages sammen med et måltid for at reducere metformins gastro-intestinale gener.
 • Tabletterne bør synkes hele.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Glemt dosis kan tages senest om aftenen på dagen for glemt dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

 

Kontraindikationer

 • Akut metabolisk acidose, fx diabetisk ketoacidose og lactacidose.
 • Diabetisk prækoma.
 • Relateret til nyrefunktionen:
  • Akut nyresvigt.
  • Stærkt nedsat nyrefunktion med GFR< 30 ml/min. pga. metformin.
 • Stærkt nedsat leverfunktion.
 • Akut alkoholforgiftning.
 • Intravenøs administration af iodholdige kontrastmidler.
 • Tilstande med vævshypoxi (fx nyligt myokardieinfarkt, shock, hjerte- eller respirationssvigt) og større operative indgreb, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.
 • Akutte tilstande, der kan påvirke nyrefunktionen, fx dehydrering, alvorlig infektion eller shock.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved:
  • Type 1-diabetes
  • Diabetisk ketoacidose.
 • Diabetisk ketoacidose:
  • Patienterne skal informeres om symptomerne på diabetisk ketoacidose i form af dårlig almentilstand og evt. tørst og hyppig vandladning samt om at kontakte deres læge ved disse symptomer.
  • Ved mistanke om diabetisk ketoacidose skal behandlingen seponeres straks.
  • Ekstra opmærksomhed ved behandling af patienter med risikofaktorer for udvikling af ketoacidose, fx:
   • lille reserve af insulin-producerende celler
   • forhold, der fører til dehydrering eller lavt madindtag
   • pludselig reduktion i insulin
   • øget behov for insulin pga. sygdom, operation eller alkoholmisbrug.

• Behandling med ertugliflozin eller andre SGLT-2-inhibitorer bør midlertidigt seponeres hos patienter, der er indlagt på hospital pga. operationer eller alvorlige livstruende sygdomme.  

 • I kombination med insulin eller et β-cellestimulerende middel bør nedsat dosis af insulin henholdsvis β-cellestimulerende middel overvejes pga. forhøjet risiko for hypoglykæmi.
 • Volumenstatus vurderes før behandlingsstart, da ertugliflozin forårsager osmotisk diurese og kan derfor medføre intravaskulær volumenkontraktion og dermed symptomatisk hypotension, især fx ved anamnese med hypotension. Behandlingen bør afbrydes midlertidigt ved udvikling af både hypovolæmi, dehydrering og hypotension.
 • Patienter skal informeres om vigtigheden af at indtage rigelig væske og monitoreres for tegn og symptomer på tab af væske og salt i kroppen.
 • Leverfunktion bør kontrolleres mindst en gang om året, hyppigere hos ældre.
 • Metformin skal seponeres 48 timer før elektiv operation med universel eller epidural anæstesi. Behandlingen må tidligst genoptages 48 timer efter operation, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året ved nedsat nyrefunktion.
 • Nyrefunktionen bør overvåges nøje ved opstart af eller brug af NSAID, herunder COX-II-hæmmere, ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorantagonister og diuretika, især loop-diuretika.
 • Metformin skal pauseres fra 3 dage før indgift af iodholdige røntgenkontraststoffer på grund af risiko for forværring i nyrefunktion og udvikling af lactacidose. Behandlingen må først genoptages 48 timer efter undersøgelsen, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Metformin skal pauseres hos patienter med påvirket almentilstand, dehydrering eller påvirket nyrefunktion.
 • Risikoen for lactacidose skal tages i betragtning ved uspecifikke symptomer, fx muskelkramper i forbindelse med dyspepsi og svær kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, abdominalsmerter og hypotermi efterfulgt af koma. Desuden vil diagnostiske laboratorieværdier vise nedsat pH i blodet, plasma-lactatværdier > 5 mmol/l, øget anion gap og lactat/pyruvat-forhold. Ved mistanke om metabolisk acidose bør metformin seponeres, og patienten bør straks indlægges. Lactat og metformin kan fjernes ved hæmodialyse. Lactacidose optræder oftest sammen med interkurrent sygdom.
 • Ertugliflozin giver positivt analyseresultat for glucose i urinen ved anvendelse af 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG)-analyser.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Overset kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har nedsat nyrefunktion (GRF < 30 ml/min.). Død.
Ordinationsfejl Manglende seponering af metformin i forbindelse med CT-scanning med iodholdig kontrast. Svær nyepåvirkning (dialyse).
Administrations-/ dispenseringsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik metformin i fast eller varierende dosering. Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Gastro-intestinale gener.
Vaginal candidiasis  (og andre genitale candidiasis hos kvinder).
Almindelige (1-10%) Tørst.
Smagsforstyrrelser.
Forhøjet hæmoglobin.
Dehydrering  (volumendepletering), Dyslipidæmi, Hypoglykæmi.
Balanitis  (som candidiasis - også andre genitale candidiasis hos mænd), Forhøjet carbamid, Hyppig vandladning, Vulvovaginale lidelser  (kløe).
Sjældne (0,01-0,1%) Ketoacidose  (diabetisk).
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis, Leverpåvirkning.
Lactacidose, Vitaminmangel  (vitamin B12).

Med en anden selektiv SGLT-2-inhibitor - canagliflozin - er der observeret øget risiko for amputation af underekstremiteter, primært tæerne, hos patienter med i forvejen høj risiko for amputation. Lignende fund er ikke beskrevet for ertugliflozin. 

Interaktioner

 • Ertugliflozin kan forstærke virkningen af diuretika.
 • Ved samtidig behandling med insulin eller sulfonylurinstof kan det være nødvendigt at reducere dosis af insulin/sulfonylurinstof for at undgå hypoglykæmi.
 • AUC og maksimal plasmakoncentration for ertugliflozin reduceres med 39% henholdsvis 15% ved samtidig behandling med rifampicin. Andre enzyminduktorer kan have lignende effekt, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning. Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres i mindre grad af β1-selektive β-blokkere, som derfor bør foretrækkes.
 • ACE-hæmmere kan i sjældne tilfælde medføre hypoglykæmi.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Øget risiko for lactacidose ved:
  • Kombination med iodholdigt røntgenkontraststof pga. nyrepåvirkning.
  • Akut alkoholforgiftning.
  • Samtidig brug af diuretika, især loop-diuretika, pga. mulighed for nedsat nyrefunktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

 

Ertugliflozin: 

 • Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.

Metformin: 

 • Polycystisk ovariesyndrom, PCOS:
  Der er data for ca. 1.500 1. trimester-eksponerede og ca. 1.000 eksponerede gennem hele graviditeten uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Der er ikke konsensus om den kliniske gevinst ved behandling af gravide PCOS-patienter med metformin, og behandlingen er en specialistopgave.
 • Diabetes uden PCOS:
  Behandling af diabetes under graviditet er en specialistopgave. Der er data for mindre end 200 eksponerede på forskellige tidspunkter af graviditeten uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko.
 • Et nyt stort case-kontrol studie fandt ingen tegn på en øget risiko (skønsmæssigt 6.000 børn eksponeret for metformin).
Referencer: 3771

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

 

Ertugliflozin: 

 • Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk.

Metformin 

 • Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Kombinationspræparat. 

 

Ertugliflozin 

 • Ertugliflozin er en potent, selektiv og reversibel inhibitor af SGLT-2 (natriumglucose cotransportstof 2), som virker uafhængigt af insulinsekretion og -virkning.
 • Glucosereabsorption i nyrerne reduceres, og dermed udskilles glucose i urinen.

 

Metformin 

 • Øger insulinfølsomheden.
 • Hæmmer glucoseabsorptionen fra tarmen.
 • Øger den perifere glucoseoptagelse i cellerne.
 • Hæmmer glucosenydannelsen i leveren.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer.  

 

Ertugliflozin 

 • Biotilgængelighed ca. 100%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af ca. 1 time.
 • Fordelingsvolumen 1,2 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 17 timer.
 • Udskilles med fæces og gennem nyrerne.

 

Metformin 

 • Biotilgængelighed 50-60%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 2,5 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,9-3,9 l/kg.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika.

Indholdsstoffer

Ertugliflozinfilmovertrukne tabletter  2,5+1000 mgfilmovertrukne tabletter  7,5+1000 mg
Metforminfilmovertrukne tabletter  2,5+1000 mgfilmovertrukne tabletter  7,5+1000 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2,5+1000 mg (kan dosisdisp.) 088817
56 stk. (blister)
436,80
(B) filmovertrukne tabletter 7,5+1000 mg (kan dosisdisp.) 459845
56 stk. (blister)
436,80
(B) filmovertrukne tabletter 2,5+1000 mg (kan dosisdisp.) 511418
196 stk. (blister)
1.483,60
(B) filmovertrukne tabletter 7,5+1000 mg (kan dosisdisp.) 489128
196 stk. (blister)
1.483,60

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5+1000 mg

Præg:
2.5/1000
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10,6 x 19,1
filmovertrukne tabletter 2,5+1000 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  7,5+1000 mg

Præg:
7.5/1000
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød, Rødbrun
Mål i mm: 10,6 x 19,1
filmovertrukne tabletter 7,5+1000 mg
 
 
 

Referencer

3771 Given JE, Loane M, Garne E et al Metformin exposure in first trimester of pregnancy and risk of all or specific congenital anoma-lies: exploratory case-control study BMJ 2018 361 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29941493

 
 

Revisionsdato

2018-09-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...