Juluca

J05AR21
 
 

Antiviralt middel. Kombination af dolutegravir og rilpivirin. 

Dolutegravir hæmmer det HIV-kodede enzym integrase. Rilpivirin hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase.  

Anvendelsesområder

HIV-1-inficerede voksne, som opfylder følgende: 

 • Virologisk supprimerede (HIV-1-RNA < 50 kopier/ml)
 • Har været i stabilt antiretroviralt behandlingsforløb i mindst 6 måneder
 • Anamnese uden virologisk svigt
 • Ingen kendt eller formodet resistens over for non-nukleosid revers transkriptasehæmmer eller integrasehæmmer.

 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg dolutegravir (som natriumsalt) og 25 mg rilpivirin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tablet 1 gang dgl.
 • Skal tages sammen med et måltid.

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis kan tages til et måltid indtil 12 timer før næste dosis.
 • Ved opkastning senest 4 timer efter indtagelse af en tablet tages en ny tablet til et måltid.
 • Tabletterne bør synkes hele.
 • Tabletterne bør ikke tygges eller knuses.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 65 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Behandlingen må kun kombineres med CYP3A-inhibitor, hvis fordele opvejer risici. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Samtidig behandling med:  

 • carbamazepin
 • oxcarbazepin
 • phenobarbital
 • phenytoin
 • rifabutin
 • rifampicin
 • syrepumpehæmmere
 • naturlægemidler med perikon
 • dexamethason (ikke som enkeltdosis).

Forsigtighedsregler

 • Der er ingen erfaring ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Ved tegn eller symptomer på hypersensitivitetsreaktioner skal dolutegravir, rilpivirin og andre mistænkte lægemidler omgående seponeres.
 • Ved supraterapeutiske doser er set kardielle rytmeforstyrrelser, så samtidig indgivelse af lægemidler med kendt risiko for torsades de pointes bør om muligt undgås.
 • Ved stærkt nedsat nyrefunktion eller nyresygdom i slutstadiet, se interaktioner vedr. evt. kombination med CYP3A-inhibitor.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet plasma-amylase, Kvalme.
Hyperkolesterolæmi.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Træthed.
Abdominalsmerter, Flatulens, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase, Mundtørhed, Opkastning.
Pancytopeni, Trombocytopeni.
Hypertriglyceridæmi.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Abnorme drømme, Angst, Depression, Søvnforstyrrelser, Søvnighed.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis.
Artralgi.
Suicidale tanker eller adfærd  (især ved anamnese med depression eller anden psykisk sygdom).
Hypersensitivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverinsufficiens.
Ikke kendt Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom.
 • Legemsvægt samt glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.

 

Interaktioner

 • CYP3A-induktorer som carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin, rifampicin og naturlægemidler med perikon kan nedsætte eksponeringen for og dermed virkningen af rilpivirin. Kombination er kontraindiceret. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Syrepumpehæmmere øger pH i ventriklen, hvilket medfører nedsat absorption af rilpivirin. Kombination er kontraindiceret.
 • Rifabutin nedsætter virkningen af rilpivirin og er kontraindiceret sammen med kombinationstabletten.
 • Dexamethason kan medføre signifikant fald i plasmakoncentrationen af rilpivirin. Kombination er kontraindicereet, undtagen ved brug af dexamethason enkeltdosis.
 • H2-receptorantagonister bør anvendes med stor forsigtighed og i kortest mulig tid. Skal indgives mindst 12 timer før eller mindst 4 timer efter rilpivirin.
 • Da dolutegravir binder polyvalente ioner, skal aluminium-/magnesiumholdige antacida, calciumtilskud, jerntilskud eller multivitaminer administreres mindst 6 timer før eller 4 timer efter indtagelse af dolutegravir. Andre antacida bør indgives mindst 6 timer før eller mindst 4 timer efter dolutegravir/rilpivirin.
 • Kombination med lægemidler, der reducerer koncentrationen af dolutegravir, skal om muligt undgås hos patienter med resistens over for integraseklassen, fx kombination med efavirenz eller nevirapin, og hos patienter uden resistens skal dosis i disse tilfælde øges til 50 mg x 2 dgl.
 • Generelt kan lægemidler, der inducerer CYP3A4, UGT1A3, UGT1A9, P-gp eller BCRP, nedsætte plasmakoncentrationen af dolutegravir, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved stærkt nedsat nyrefunktion eller nyresygdom i slutstadiet, må behandlingen kun kombineres med CYP3A-inhibitor, hvis fordelen opvejer risici.
 • Forsigtighed og evt. nedsat dosis af dolutegravir ved nedsat nyrefunktion og samtidig behandling med metformin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

Generelt om behandling af gravide med HIV infektioner
Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Dolutegravir 

Der er data (oftest kombinationsbehandling) for omkring 400 1. trimester (omkring 1.800 uanset tidspunktet i graviditeten) eksponerede uden tegn på generel øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. En præliminær delanalyse af et nyt afrikansk studie (som leverer størstedelen af de ovenstående 400 eksponerede) gav mistanke om øget risiko for neuralrørsdefekt, som fandtes blandt 4 ud af 426 eksponerede på et eller andet tidspunkt i graviditeten. Disse data undergår aktuelt en detaljeret evaluering i EMA.  

 

Rilpivirin
Der er data for omkring 250 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser.  


Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 3698

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Dolutegravir 

 • HIV-integrasehæmmer.
 • Hindrer integration af HIV-genomet i værtsgenomet og dermed virusreplikationen.

Rilpivirin 

 • HIV-non-nukleosid-RT-hæmmer.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer.  

 

Dolutegravir 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Mad øger absorptionsgraden og nedsætter absorptionshastigheden.
 • Fordelingsvolumen 0,24-0,29 l/kg.
 • Metaboliseres primært ved glucuronidering af dolutegravir, hvoraf 32% udskilles gennem nyrerne.
 • 53% udskilles uomdannet med fæces.
 • Plasmahalveringstid ca. 14 timer.

 

Rilpivirin 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-5 timer.
 • Ved indtagelse i fastende tilstand eller sammen med ernæringsdrik er eksponeringen for rilpivirin 40-50% lavere end ved indtagelse sammen med et måltid.
 • Metaboliseres primært via CYP3A.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 timer.
 • Ca. 25% udskilles uomdannet med fæces, og ca. < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50/25 mg 495928
30 stk.
8.209,80

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50/25 mg

Præg:
SV J3T
Kærv: Ingen kærv
Farve: Fersken
Mål i mm: 7 x 14
filmovertrukne tabletter 50/25 mg
 
 
 

Referencer

3698 Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al Comparative safety of dolutegravir-based or efavirenz-based antiretroviral treatment started during pregnancy in Botswana: an observational study Lancet Glob Health 2018 6(7) 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29880310

 
 

Revisionsdato

2018-12-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...