Triplo®

Triplo Citrus
N02BA51
 
 

Svagt virkende analgetikum og antipyretikum. 

Dispenseringsform

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre (ASA) og 50 mg caffein.
Triplo® Citrus, brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre (ASA) og 50 mg caffein. 

Doseringsforslag

Smerter 

Voksne. 1-2 brusetabletter højst 4 gange dgl. 

  

Migræne 

Voksne. 2 brusetabletter højst 4 gange dgl. Bør højst anvendes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine. 

  

Bemærk: Brusetabletterne opløses i et glas vand. 

Kontraindikationer

 • Stærkt nedsat hjerte- og leverfunktion
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 10 ml/min)
 • Svær hypertension
 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Hæmoragisk diatese
 • Trombocytopeni
 • Antikoagulationsbehandling
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af ASA eller andre NSAID.

Forsigtighedsregler

 • ASA hæmmer trombocytternes aggregationsevne irreversibelt ved døgndoser på 50-100 mg, og evt. blødningstendens kan derfor forværres i op til 7 døgn efter behandlingsophør
 • Svimmelhed, tinnitus og døvhed optræder hyppigt ved høje doser ASA.
 • Forsigtighed ved nedsat nyre- og leverfunktion.
 • Forsigtighed ved langvarig behandling af ældre pga. risiko for gastro-intestinale blødninger.
 • Natriumindhold.1 brusetablet indeholder 15 mmol natrium, som svarer til ca. 878 mg natriumchlorid.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Gastro-øsofageal refluks, Pyrosis.
Blødningstendens.
Almindelige (1-10%) Diarré, Gastro-intestinal blødning, Kvalme, Opkastning.
Bronkospasme, Takykardi.
Hovedpine, Søvnløshed, Tremor.
Urticaria.
Angioødem.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion.
Tinnitus.

Interaktioner

 • Ved samtidig brug af celecoxib, diclofenac, ibuprofen, meloxicam og naproxen øges risikoen for ulcus, og patienten bør monitoreres for tegn på mave-tarmblødninger.
 • Virkningen af vitamin K-antagonister forstærkes ved indgift af ASA i doser > 2 g, men selv små doser ASA hæmmer trombocytfunktionen. 
 • ASA forstærker den tromboseprofylaktiske effekt, men også blødningsrisikoen i kombination med andre trombocytfunktionshæmmende midler.
 • Samtidig behandling med NOAK (non-vitamin K orale antikoagulantia) øger blødningsrisikoen.
 • ASA i analgetiske doser hæmmer den urikosuriske effekt af probenecid.
 • ASA i analgetiske doser kan øge den frie fraktion af valproat i plasma pga. fald i valproat-clearance på ca. 16%.
 • Hydrocortison eller prednison kan ved langtidsbehandling øge clearance af ASA og dermed nedsætte effekten af ASA.
 • ASA i doser > 300 mg kan nedsætte effekten af ACE-hæmmere i hypertensive patienter.
 • Ved samtidig behandling med ASA og methotrexat er der rapporteret om stigning i AUC for methotrexat på 20-40%. Forsigtighed, især ved højdosis methotrexat og/eller nedsat nyrefunktion. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kombinationspræparater bør generelt undgås i graviditeten. Der er for analgetiske doser data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede. De fleste kontrollerede prospektive studier har ikke kunnet påvise en teratogen effekt. 

For NSAID, inkl. ASA, er der påvist en let øget risiko for spontan abort ved anvendelse i 1. trimester. ASA er i lighed med andre NSAID kontraindiceret i 3. trimester. 
Caffein i moderate doser har ingen negative effekter på fosteret, men excessiv brug bør undgås. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Ïntermitterende kortvarig anvendelse af moderate doser af kombinationen udgør formentlig ikke en risiko for barnet. 

Kombinationspræparat. Udskillelse af ASA i modermælk er undersøgt i flere studier, og den relative vægtjusterede dosis for en enkelt dosis har varieret mellem 0,3 og 8,1%, hvilket almindeligvis ikke er bekymrende. Hos nyfødte er eliminationshalveringstiden 3-4 gange forlænget i forhold til voksne, hvilket øger risikoen for akkumulation. Der har været en enkelt meddelelse om metabolisk acidose hos et 16 dage gammelt barn, hvis mor indtog ca. 4 g dgl. Abnorm trombocytfunktion hos et barn har også været meddelt. Teoretisk er der risiko for Reyes syndrom. 

Den relative vægtjusterede dosis for caffein er ca. 6%, og kortvarig anvendelse er tilladelig. Langvarig anvendelse kan føre til høje plasmakoncentrationer hos barnet, især i den neonatale periode. Der har været meddelt irritabilitet og søvnløshed hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Dog 7 døgns karantæne ved anvendelse til blodpladekoncentrat.

Forgiftning

Farmakodynamik

ASA: Hæmmer cyclooxygenase og derved prostanoiderne prostaglandin E2, prostaglandin I2 og tromboxan A2. Hæmer blodpladernes aggregationsevne. Den irreversible hæmning af cyclooxygenase påvirker specielt blodpladerne, da disse ikke kan resyntisere enzymet. 

Caffein: Virker stimulerende på CNS. Virker almindeligvis perifert vasodilaterende, men menes at give cerebral vasokonstriktion og nedsat cerebral blodgennemstrømning. 

Farmakokinetik

 • Absorptionen af ASA sker hurtigere fra brusetabletter end fra ordinære tabletter.
 • Caffein absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Metaboliseres i leveren til aktive metabolitter. Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer. Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:
Citron : brusetabletter 500+50 mg  (Orifarm Generics)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA18) brusetabletter 500+50 mg  (Orifarm Generics) 163082
20 stk.
34,95
(HA18) brusetabletter 500+50 mg  (Citrus)   (Orifarm Generics) 149789
20 stk.
34,95
(B) brusetabletter 500+50 mg  (Orifarm Generics) 556200
60 stk. (3 x 20)
98,35

Substitution

brusetabletter 500+50 mg
B
Treo Meda, Acetylsalicylsyre, Caffein, brusetabletter 500+50 mg
HA18
Treo Meda, Acetylsalicylsyre, Caffein, brusetabletter 500+50 mg
 

Foto og identifikation

Brusetabletter  500+50 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 20 x 20
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Brusetabletter  500+50 mg  (Citrus)  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Spættet, Hvid
Mål i mm: 20 x 20
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...