Antabus®

N07BB01
 
 

Alkoholabstinensunderstøttende middel. 

Anvendelsesområder

Alkoholrelaterede problemer hos patienter med ønske om foreløbig eller varig afholdenhed. Anvendes kun i kombination med psykosocialbehandling. 

Dispenseringsform

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 200 mg (delekærv) eller 400 mg (krydskærv) disulfiram. 

Doseringsforslag

 • Initialt sædvanligvis 200-400 mg 2-3 gange om ugen.
 • Derefter sædvanligvis 100-200 mg dgl. eller 600-800 mg 2 gange ugentlig.
 • I visse tilfælde kan der være behov for højere dosis eller hyppigere dosering.
 • Nogle patienter kan, efter en periode med regelmæssig dosering, nøjes med p.n.-dosering ved risiko for alkoholindtag.

 

Bemærk: 

 • Brusetabletterne skal opslæmmes i vand.
 • Dosis bør tages om morgenen.
 • Personalerisiko: Kan fremkalde eksem ved hudkontakt hos plejepersonale, der udleverer tabletterne.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Inkompenseret hjertelidelse på grund af risiko for alkohol/disulfiramreaktion
 • Manifest psykose
 • Alvorlig personlighedsforstyrrelse
 • Alvorlig organisk hjernelidelse
 • Hypertension
 • Indgift til personer med alkohol i organismen.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved: 
  • Epilepsi
  • Nyreinsufficiens
  • Diabetes mellitus
  • Leverlidelser
  • Kronisk lungesygdom
  • Hyper- eller hypotyroidisme
  • Psykose i anamnesen.
 • Måling af leverenzymer anbefales før behandlingsstart. Selv om der er alkoholinduceret forhøjelse af transaminaserne, kan behandlingen påbegyndes, idet man så skal kontrollere, at disse normaliseres ved alkoholafholdenhed. Under behandlingen er der ikke grundlag for kontrol af transaminaseværdier, medmindre patienten frembyder kliniske symptomer på leverpåvirkning (kvalme, almen utilpashed, træthed etc.) eller tidligere har haft en leverlidelse.
 • Ved kraftig alkohol/dilsufiramreaktion forekommer besvimelse, stærkt blodtryksfald og kollaps, i sjældne tilfælde hjertestop. 
  Behandling af kraftig reaktion er lejring med hovedet lavt. I tilfælde af truende kredsløbskollaps, blodtryksfald m.v. gives tillige dopamin i.v. Lettere reaktioner afsvækkes af antihistaminika.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Metalsmag, Opkastning.
Depression, Hovedpine, Mani, Søvnighed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypersensitivitet.
Seksuelle forstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Neuropati  (motorisk og sensorisk), Psykose.
Neuritis optica.
Meget sjældne (< 0,01%) Fulminant levercellenekrose.

 

 • De neurologiske bivirkninger ses hovedsageligt efter måneders behandling og er langsomt reversible.
 • De psykiske bivirkninger ses oftest ved tidligere depression eller psykose.
 • Leverskader er normalt reversible, men dødsfald pga. levernekrose er set.

Interaktioner

 • Absorption kan nedsættes ved samtidig indtagelse af antacida indeholdende divalente kationer. Store doser ferrosalte hæmmer ligeledes absorptionen.
 • Antikoagulationsvirkningen af warfarin forstærkes.
 • Akutte forvirringstilstande kan opstå ved samtidig indgift af metronidazol.
 • Nedbrydningen af phenytoin og theophyllin hæmmes, således at virkningen af disse forstærkes. Også nedbrydningen af diazepam og chlordiazepoxid (men ikke af lorazepam, lormetazepam, midazolam, oxazepam og zolpidem) hæmmes.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Forgiftning

1-2 døgn efter indtagelse: Stupor, somnolens, ataksi, motorisk uro, konfusion, delirium. Forgiftningsvarighed 2-3 uger. 

Farmakodynamik

Disulfiram hæmmer enzymet aldehyddehydrogenase og hæmmer derved alkohols nedbrydning på overgangen fra acetaldehyd til eddikesyre. Hvis der drikkes alkohol, fremkaldes en akut acetaldehydforgiftning.
Reetablering af aldehyddehydrogenases aktivitet kræver ny syntese af enzymet, hvilket normalt tager en uge eller mere.
Der er store individuelle forskelle i tolerancen, ligesom størrelsen af disulfiramdosis har betydning. Ved normal disulfiramdosering er ca. 2 g alkohol nok til at udløse en let, men mærkbar reaktion. Reaktion er dog set efter indtagelse af mindre end 2 g alkohol. 

Farmakokinetik

 • Disulfiram er en prodrug.
 • Absorptionen fra mave-tarmkanalen er næsten fuldstændig.
 • Metaboliseres hurtigt til diethyldithiocarbamat (DDC), som delvis udskilles som carbondisulfid i respirationsluften og delvis metaboliseres i leveren til Me-DDC. Me-DDC metaboliseres yderligere til den aktive metabolit Me-DTC (diethylthiocarbaminsyre-methylester).
 • Den irreversible hæmning af aldehyddehydrogenasen er først maksimal efter 3 døgns behandling.
 • Behandlingen kan svigte, hvis patienten ikke kan danne Me-DTC i leveren.
 • Plasmahalveringstiden for Me-DTC er ca. 10 timer, men den irreversible hæmning af ALDH er af betydelig længere varighed. Effekt kan således ses 7-14 dage efter seponering.
 • Hos patienter i adækvat behandling med disulfiram medfører indtagelse af alkohol typisk disulfiram-alkoholreaktion i løbet af 5-10 minutter.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) brusetabletter 200 mg 095117
100 stk.
551,05 5,51
(B) brusetabletter 400 mg 095588
50 stk.
371,20 3,71
(B) brusetabletter 400 mg  (2care4) 437277
50 stk.
584,70 5,85
(B) brusetabletter 400 mg  (Orifarm) 122115
50 stk.
547,75 5,48
(B) brusetabletter 400 mg  (Abacus) 174737
50 stk.
376,40 3,76

Foto og identifikation

Brusetabletter  200 mg

Præg:
CD, C
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
brusetabletter 200 mg
 
 
 

Brusetabletter  400 mg

Præg:
CJ
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 15 x 15
brusetabletter 400 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...