Rapibloc

C07AB14
 
 

Korttidsvirkende β1-selektivt β-receptorblokkerende middel. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Koncentrat til injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg landiololhydrochlorid.  

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 300 mg landiololhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Injektionsvæske: 

 • Initialt 0,1-0,2 mg/kg legemsvægt i.v. i stor, central eller perifer vene.
 • Afhængig af effekt kan dosis øges til 0,2-0,3 mg/kg legemsvægt.
 • Kan gentages efter behov til maksimalt 100 mg/kg legemsvægt pr. døgn.

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.  

 

Infusionsvæske: 

 • Bolus 100 mikrogram/kg legemsvægt i 1 minut.
 • Efterfulgt af kontinuerlig intravenøs infusion af 10-40 mikrogram/kg legemsvægt/minut.
 • Afhængig af effekt kan dosis øges til 80 mikrogram/kg legemsvægt/minut i maksimalt 24 timer.
 • Der er begrænset erfaring med infusion > 24 timer.

 

Ved skift til anden behandling, fx orale antiarytmika: 

 • Inden for den første time efter første dosis alternativt lægemiddel reduceres landiolol-infusionshastigheden med 50 %.
 • Efter administration af næste dosis alternativt lægemiddel skal patientens respons overvåges, og ved tilfredsstillende regulering i den første time afbrydes landiolol-infusion.

 

Nedsat leverfunktion 

Lavere initialdosis anbefales ved nedsat leverfunktion.  

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år pga. begrænset datamængde. Se evt. produktresume.
 • Kontinuerlig monitorering af ekg og blodtryk anbefales.

Kontraindikationer

 • Svær bradykardi (under 50 slag/minut)
 • Syg sinus-syndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Kardiogent shock
 • Svær hypotension
 • Dekompenseret hjertesvigt
 • Pulmonal hypertension
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Akut astmaanfald
 • Svær metabolisk acidose, som ikke kan korrigeres.

Forsigtighedsregler

 • Diabetes mellitus, da β-blokkere kan maskere symptomer på hypoglykæmi
 • Præ-ekscitationssyndrom i kombination med atrieflimren, da en β-blokade af AV-knuden kan udløse ventrikelflimren
 • AV-blok af 1. grad
 • Prinzmetals angina
 • Kongestivt hjertesvigt
 • Supraventrikulær arytmi
 • Forsigtighed ved fæokromocytom og kun efter forudgående behandling med alfa-blokkere
 • Nedsat nyrefunktion pga. risiko for ophobning af metabolitter
 • Astma
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Stor forsigtighed ved Raynauds syndrom og claudicatio intermittens.

Alkoholindhold: 

 • Konc til inj.væske indeholder op til 672 mg alkohol pr. enkeltdosis (70 kg).

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10%) Bradykardi, Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverpåvirkning.
Cerebral iskæmi, Ekg-forandringer, Hjertestop, Hypertension, Lungeødem, Pneumoni, Sinusarrest.
Hyponatriæmi.
Sjældne (0,01-0,1%) Astma, Atrieflimren, AV-blok, Breddeforøget QRS-kompleks, Bronkospasme, Cerebrovaskulære tilfælde, Dyspnø, Grenblok, Hypoxi, Kredsløbskollaps, Myokardieinfarkt, Supraventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær ekstrasystoli, Ventrikulær takykardi.
Trombocytopeni.
Glucosuri, Hyperglykæmi.
Kramper.
Erytem.
Akut nefropati, Nyresvigt, Oliguri.

Interaktioner

 • Må ikke anvendes samtidig med verapamil eller diltiazem ved AV-overledningsabnormiteter.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af andre antihypertensiva eller midler, som kan forårsage bradykardi, da virkningerne af landiolol kan forøges, eller bivirkningerne ved hypotension eller bradykardi kan forværres.
 • Kombination med antidiabetika kan påvirke den blodsukkersænkende effekt og sløre hypoglykæmiske symptomer.
 • Kan øge den hypotensive effekt af inhalationsanæstetika.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig behandling med NSAID.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af amisulprid, tricykliske antidepressiva, barbiturater og clonidin.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre behov for højere dosering af adrenalin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer selektivt hjertets β1-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører en langsommere overledning og forlængelse af AV-knudens refraktærperiode. Hurtig indsættende virkning af ultrakort varighed.  

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i plasma til 2 inaktive metabolitter
 • Fordelingsvolumen 0,3-0,4 l/kg
 • Plasmahalveringstid ca. 3,2 minutter
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

Brugsfærdig injektions- eller infusionsvæske: pH 6,2-6,6  

Håndtering

Tilberedning af injektionsvæske 2 mg/ml 

2 ml koncentrat til injektionsvæske fortyndes med 8 ml af en af flg. væsker: 

 • Isotonisk natriumchlorid
 • Ringer-lactat-infusionsvæske.

 

Tilberedning af infusionsvæske 6 mg/ml  

Pulveret i et hætteglas opløses i 50 ml af en af flg. væsker: 

 • Isotonisk natriumchlorid- infusionsvæske
 • Ringer-lactat- infusionsvæske.

 

Forligelighed 

Bør ikke blandes med andre end ovennævnte infusionsvæsker eller tilsættes andre lægemidler.  

Holdbarhed

Brugsfærdig injektions- eller infusionsvæske: 

 • Er kemisk og fysisk holdbar i 24 timer ved 25 °C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Hydroxypropylbetadex : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml
Dinatriumphosphat : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml
Ethanol : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml
Kaliumchlorid : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml
Kaliumdihydrogenphosphat : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml
Macrogoler : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml
Mannitol : pulver til infusionsvæske, opl. 300 mg
Natriumchlorid : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml
Sterilt vand : konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til injektionsvæske, opl. 20 mg/2 ml 051775
5 x 2 ml
1.724,00
(A) pulver til infusionsvæske, opl. 300 mg 119013
1 stk.
2.935,40
 
 

Revisionsdato

2018-09-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...