Terbinafin "2care4"

D01BA02
 
 

Svampemiddel til systemisk anvendelse. 

Anvendelsesområder

 • Hud- og negleinfektioner forårsaget af terbinafinfølsomme svampe.
 • MIC-værdierne for C. albicans og M. furfur er væsentligt højere end for dermatofyter. Systemisk (oral) behandling er derfor fortrinsvis indiceret ved dermatofytoser. Se endvidere tabel 1 i Svampeinfektioner i huden.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 250 mg (delekærv) terbinafin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Mykoser i hud og negle 

 • Voksne. 250 mg én gang dgl.
 • Behandlingsvarighed ved hudinfektioner sædvanligvis 2-4 uger
 • For fingernegle sædvanligvis 6 uger
 • For tånegle 12 uger.

 

Bemærk: 

 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn og unge under 17 år.

Forsigtighedsregler

 • Terbinafin synes at kunne provokere såvel kutan som systemisk lupus erythematosus og er relativt kontraindiceret hos denne patientkategori.
 • I meget sjældne tilfælde kan ses forværring af psoriasis.
 • Leverfunktionen bør monitoreres (efter 4-6 ugers behandling), da levertoksicitet kan opstå uden eksisterende leversygdom.
 • Ved tegn på leverinsufficiens bør behandlingen ophøre.
 • GFR < 50 ml/min: Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring.
 • Dosisreduktion ved nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mæthedsfornemmelse, Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Hududslæt, Urticaria.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Smagsforstyrrelser.
Depression  (muligvis som følge af smagsforstyrrelser), Svimmelhed.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi.
Paræstesier.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Kolestase, Leverinsufficiens, Leverpåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Erythema multiforme, Forværring af psoriasis, Hårtab, Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion  (SLE), Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Rhabdomyolyse.
Høretab.

  

Interaktioner

 • Rifampicin øger omsætningshastigheden af terbinafin.
 • Terbinafin hæmmer CYP2D6 og øger dermed plasmakoncentrationen af tricykliske antidepressiva og sandsynligvis andre lægemidler, som nedbrydes af dette enzym (fx β-blokkere, SSRI-præparater, antiarytmika og MAO-hæmmere), se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Fluconazol øger Cmax og AUC for terbinafin med respektivt 52% og 69% på grund af hæmning af både CYP2C9 og CYP3A4-enzymer. Terbinafin påvirker ikke fluconazols farmakokinetik. Lignende øgning i plasmakoncentrationen kan ske, når andre hæmmere af både CYP2C9 og CYP3A4 (fx amiodaron), gives samtidig med terbinafin.
 • Terbinafin kan nedsætte effekten af hhv. dextromethorphan og ciclosporin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virker fungicidt gennem specifik hæmning af enzymet squalen epoxidase, som katalyserer et tidligt trin i svampenes ergosterolbiosyntese.

Farmakokinetik

Biotilgængelighed 50-85%. Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 2 timer. Bindes til hud, hår, negle og fedtvæv. Metaboliseres i udstrakt grad i leveren til inaktive metabolitter. Plasmahalveringstid 17-30 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 250 mg  (2care4) 485472
30 stk. (blister)
118,00 3,93
(B) tabletter 250 mg  (2care4) 186430
100 stk. (blister)
198,00 1,98

Substitution

tabletter 250 mg
Terbinafin "Actavis" TEVA, Terbinafin, tabletter 250 mg
Terbinafin "Hexal" HEXAL, Terbinafin, tabletter 250 mg
Terbinafin "Medical Valley" Medical Valley, Terbinafin, tabletter 250 mg
Terbinafin "Orifarm" Orifarm Generics, Terbinafin, tabletter 250 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  250 mg  (2care4)

Præg:
TER, 250
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
tabletter 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...