Marlodon

N07BC02
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) methadonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Stærke smerter 

 • Voksne, ikke tidligere opioidbehandlede. Initialt 2,5 mg 2-3 gange dgl.
 • For patienter, der forud er i opioidbehandling, se omregningstabellen (Tabel 1) i Rene agonister.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Mht. ækvianalgetiske doser for udvalgte opioider, se tabel 1 i Rene agonister

 

Opioidafhængighed  

 • Behandlingsopstart
  Ved ukendt opioidtolerans indledes med 20-30 mg pr. døgn. Efter indtag bør patienten vurderes for maksimal effekt og evt. forgiftningssymptomer (maksimal effekt ses normalt efter 2-4 timer) samt den forebyggende virkning på abstinenssymptomer (efter 24 timer).
  Gradvis dosisøgning med 5-10 mg højst hver 2. dag til stabil tilstand uden symptomer på abstinens eller overdosering. Dosisindstillingen kan strække sig over 2-3 uger eller længere. Pauser i optrapningen tilrådes mhp. indstilling af steady-state og for at undgå unødig høj dosering.
  Ved kendte patienter kan ovenstående forslag fraviges på baggrund af evt. tidligere behandlingsforløb, men med tæt observation af patienten.
 • Vedligeholdelsesdosis
  Sædvanligvis vil stabilisering kunne opnås med en dosis på 60-120 mg pr. døgn. Nogle patienter vil dog have behov for en lavere eller højere dosering. Der er set stigende komplikationer (særligt for ældre og ved nedsat leverfunktion) og begrænset øget effekt ved doser over 150 mg pr. døgn.
 • Nedtrapning
  Efter passende stabilisering kan nedtrapning foretages under overvågning med højst 5 mg pr. dag. Når dosis er under 40 mg pr. døgn kan det være nødvendigt at dosere 2 gange i døgnet for at opnå tilstrækkelig virkning hele døgnet. Abstinenser er normalt kraftigst ved doser under 20 mg i døgnet og skift til buprenorphin kan evt. overvejes.
  Nedtrapningen vil ofte strække sig over flere måneder. Langsom nedtrapning medfører færre abstinenser og øger sandsynligheden for gennemførelse.

 

Bemærk: 

 • Særlig forsigtighed under opstart af behandlingen ved samtidig brug af andre sederende lægemidler eller rusmidler.
 • I forbindelse med nedtrapning bør patienten informeres om den hurtige ændring i opioidtolerans og den følgende risiko for opioidforgiftning.
 • Bør ikke gives oftere end hver 4.-8. time pga. risiko for akkumulering.

Kontraindikationer

Svær respirationsinsufficiens. 

Forsigtighedsregler

 • Bør undgås ved paralytisk ileus.
 • Forsigtighed ved:
  • Addisons sygdom
  • Behandling af ældre
  • Bevidsthedspåvirkning
  • Forhøjet intrakranielt tryk og kranietraumer
  • Fæokromocytom
  • Hypofyseinsufficiens
  • Respirationsinsufficiens
  • Prostatahypertrofi
  • Hypotyroidisme
  • Kardiovaskulære lidelser
  • Nedsat leverfunktion
  • Nedsat nyrefunktion
  • Lidelser i lever og galdeveje
  • Obstruktive eller inflammatoriske tarmsygdomme.
 • Dødelig forgiftning er set efter 40 mg pr. døgn - forsigtighed ved ukendt opioidtolerans.
 • Gentagne doseringer kan føre til akkumulation.
 • QTc-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier, og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere.
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
  Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at petienten i forvejen fik anden behandling med respirations-dæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Ordinationsfejl Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Ordinationsfejl Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Ordinationsfejl Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering. Respirationsstop.
Administrations-/ dispenseringsfejl Fejlagtig administration af doseringerne så de bliver givet med for kort tidsinterval. Bevidsthedspåvirkning.
Administrations-/ dispenseringsfejl Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Administrations-/ dispenseringsfejl Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Ventrikelretention.
Gynækomasti*.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Ansigtsrødme.
Bevidsthedssvækkelse, Sedation, Svimmelhed.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Seksuelle forstyrrelser, Urinretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Galdevejsdyskinesi.
Bradykardi, Lungeødem  (ved høje doser), Ortostatisk hypotension, Respirationsdepression.
Agitation, Apati, Eufori, Humørforstyrrelser, Konfusion.
Sjældne (0,01-0,1%) Forlænget QT-interval**, Torsades de pointes-takykardi**.
Hallucinationer.
Ikke kendt Abstinenser.
Kredsløbskollaps.
Urinvejssymptomer.

* set efter længere tids brug. 

** QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

Ofte aftager bivirkningerne under længerevarende behandling, men fx svedtendens, obstipation og seksuelle forstyrrelser kan vedvare i længere tid. 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af amprenavir, efavirenz, lopinavir/ritonavir, nevirapin, rifampicin eller perikon øges omsætningen af methadon pga. induktion af CYP3A4. Koncentrationsfaldet kan være betydeligt og udløse abstinenssymptomer. Dosis bør justeres.
  Voriconazol og fluconazol hæmmer methadons omsætning via CYP3A4. Dosisjustering af methadon kan være nødvendig.
  Lignende effekter kan evt. forventes ved kombination med andre induktorer eller hæmmere af CYP3A4. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere hæmmere (og op til 14 dage efter indtag af irreversible MAO-hæmmere) ses excitation, hyperpyreksi, kramper samt hyper- eller hypotension.
 • Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af bl.a. benzodiazepiner, benzodiazepinlignende midler, alkohol og barbitursyrederivater. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med CNS-deprimerende midler skønnes nødvendig.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: De fleste data vedrører anvendelse under misbrugsafvænning. Lav fødselsvægt er veldokumenteret, men der synes ikke at være en øget frekvens af misdannelser.
Abstinenssymptomer hos nyfødte, der blev eksponerede sent i graviditeten, er velbeskrevet, og en mulig overhyppighed af uventet spædbarnsdød har været diskuteret. Betydningen er dog uklar, og der er mange muligheder for confounding by indication i alle studier. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 3-6%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af methadon medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Langtidsvirkende opioid. Methadon er en racemisk blanding af dex- og levoisomerer. Levomethadon er en ren agonist til µ-opioidreceptorerne, mens dexmethadon er stort set uden opioid virkning, men har antagonistisk virkning på NMDA-glutamatreceptorer og hæmmer genoptag af noradrenalin. Baggrunden for methadons anvendelse i behandlingen af opioidafhængighed er den lange virkningstid, der medfører manglende oplevelse af "sus" eller være "høj" hos brugeren. Den antagonistiske virkning på NMDA-receptorerne kan endvidere muligvis modvirke toleransudvikling. Den smertestillende virkning skyldes hovedsageligt levomethadons agonistiske effekt på µ-receptorerne, men den antagonistiske virkning på NMDA-receptorerne kan måske spille en rolle i forhold til neuropatiske smerter. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden varierer fra ca. 40% til næsten 100%.
 • Plasmahalveringstiden varierer fra 30 til 60 timer.
 • Virkningsvarighed for en enkelt dosis er 4-8 timer, ved gentagen indgift kan doseringsintervallerne øges pga. en kumulativ virkning. Gennemsnitlig virkningsvarighed ved gentagen indgift 8-12 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) tabletter 10 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 160532
25 stk.
49,35 4,94
(AP4) tabletter 10 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 581436
100 stk.
99,70 2,49

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
M10
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...