Aimovig

N02CX07
 
 

Rekombinant humant monoklonalt antistof til profylakse mod migræne. 

Anvendelsesområder

Profylaktisk behandling af migræne hos voksne, der har mindst 4 migrænedage pr. måned. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 70 mg erenumab. 

Doseringsforslag

 • Anbefalet dosis 70 mg s.c. hver 4. uge. Evt. dosisøgning til 140 mg hver 4. uge.
 • En dosis på 140 mg gives som to s.c. injektioner på 70 mg.
 • Størstedelen af patienterne, der responderer på behandlingen, opnår klinisk effekt inden for 3 måneder. Det anbefales at vurdere behovet for at fortsætte behandlingen regelmæssigt herefter.
 • Behandlingen bør seponeres hos patienter, som ikke har vist respons efter 3 måneders behandling.

 

Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.
 • Der bør skiftes injektionssteder (abdomen, lår eller overarm), og injektionerne bør ikke gives i områder med hudirritation (fx ved ømhed, blå mærker, erytem).
 • Hele indholdet af den fyldte pen skal injiceres. Hver fyldt pen er kun til engangsbrug og er designet til at levere hele indholdet uden restindhold tilovers. Se evt. brugervejledning i indlægssedlen.
 • Se video under instruktioner.

Instruktioner

 

 

Forsigtighedsregler

Kanylehætten indeholder latex, der kan give allergiske reaktioner. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet  (bl.a. smerter og erytem).
Obstipation.
Muskelkramper.
Hudkløe.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for udskillelse i modermælk. Den systemiske absorption efter amning skønnes lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne).

Farmakodynamik

 • Calcitonin-gen-relateret peptid (CGRP) er et neuropeptid, der fremmer nociceptiv signalering, og giver en vasodilatorisk effekt, som er forbundet med patofysiologien af migræne. Intravenøs infusion af CGRP inducerer migrænelignende hovedpine hos patienter.
 • Erenumab er et humant monoklonalt antistof, der binder sig til calcitonin-gen-relateret peptid (CGRP)-receptoren. CGRP-receptoren findes på steder, der er relevante for patofysiologien af migræne, fx trigeminusgangliet. Erenumab blokerer specifikt CGRP-receptoren og forhindrer CGRPs binding og dermed effekt og har ingen signifikant aktivitet mod andre medlemmer af calcitonin-familiens receptorer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration opnås efter 4-6 dage.
 • Biotilgængelighed 82%.
 • Der er to eliminationsfaser for erenumab. Ved lave koncentrationer sker elimineringen primært gennem mættet binding til receptoren (CGRP-R), mens elimineringen af erenumab ved højere koncentrationer i høj grad sker via en uspecifik proteolytisk vej. Under hele doseringsperioden elimineres erenumab primært via en uspecifik proteolytisk vej med en effektiv halveringstid på 28 dage.
 • Fordelingsvolumen (Vd) ved den terminale fase anslås til 0,055 l/kg.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Pennen må ikke omrystes.
 • Hele indholdet i pennen skal injiceres.
 • Pennen er kun til engangsbrug.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 14 dage ved stuetemperatur (højst 25°C). Evt. ikke-anvendte penne skal kasseres efter 14 dage. Dvs., penne må ikke genplaceres i køleskab.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 70 mg 568054
1 stk.
4.344,60

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  70 mg

Mål i mm: 153 x 18,2
Aimovig 70 mg
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...