Aimovig

N02CX07
 
 

Rekombinant humant monoklonalt antistof til profylakse mod migræne. 

Anvendelsesområder

Profylaktisk behandling af migræne hos voksne, der har mindst 4 migrænedage pr. måned. 

 

Erenumab må kun ordineres af hospitalsansatte speciallæger i neurologi. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 70 mg eller 140 mg erenumab. 

Doseringsforslag

 • Anbefalet dosis 70 mg s.c. hver 4. uge. Evt. dosisøgning til 140 mg hver 4. uge.
 • En dosis på 140 mg gives som to s.c. injektioner på 70 mg.
 • Størstedelen af patienterne, der responderer på behandlingen, opnår klinisk effekt inden for 3 måneder. Det anbefales at vurdere behovet for at fortsætte behandlingen regelmæssigt herefter.
 • Behandlingen bør seponeres hos patienter, som ikke har vist respons efter 3 måneders behandling.

 

Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.
 • Der bør skiftes injektionssteder (abdomen, lår eller overarm), og injektionerne bør ikke gives i områder med hudirritation (fx ved ømhed, blå mærker, erytem).
 • Hele indholdet af den fyldte pen skal injiceres. Hver fyldt pen er kun til engangsbrug og er designet til at levere hele indholdet uden restindhold tilovers. Se evt. brugervejledning i indlægssedlen.
 • Se video under instruktioner.

Instruktioner

 

 

Forsigtighedsregler

Kanylehætten indeholder latex, der kan give allergiske reaktioner. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10%) Reaktioner på indstiksstedet  (bl.a. smerter og erytem).
Obstipation.
Muskelkramper.
Hudkløe, Urticaria.
Hypersensitivitetsreaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for udskillelse i modermælk. Den systemiske absorption efter amning skønnes lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne).

Farmakodynamik

 • Erenumab er et humant monoklonalt antistof, der binder sig til calcitonin-gen-relateret peptid (CGRP)-receptoren. CGRP-receptoren findes på relevante steder for patofysiologien af migræne, fx trigeminusgangliet. Erenumab blokerer specifikt CGRP-receptoren og forhindrer CGRPs binding og dermed virkning.
 • CGRP er et neuropeptid, der fremmer nociceptiv signalering og vasodilatation, som forbindes med patofysiologien af migræne. I.v. infusion af CGRP kan inducere migræneanfald.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 82% (s.c.).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-6 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,06 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 28 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Pennen må ikke omrystes.
 • Hele indholdet i pennen skal injiceres.
 • Pennen er kun til engangsbrug.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 14 dage ved stuetemperatur (højst 25°C). Evt. ikke-anvendte penne skal kasseres efter 14 dage. Dvs., penne må ikke genplaceres i køleskab.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 70 mg 568054
1 stk.
4.227,40 150,98
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 70 mg 430610
3 stk.
12.648,55 150,58
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 140 mg 189312
1 stk.
4.227,40 75,49

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  70 mg

Mål i mm: 153 x 18,2
Aimovig 70 mg
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-08-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...