Imfinzi

L01XC28
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof.  

Anvendelsesområder

Lokalt fremskreden, inoperabel ikke-småcellet lungecancer, som udtrykker PD-L1, uden sygdomsprogression efter platinbaseret kemostråleterapi. 

 

Durvalumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg durvalumab. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 10 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 60 minutter hver 2. uge.
 • Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller evt. seponering af behandlingen.
 • Dosisjustering frarådes.
 • Se produktresumé.

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Brug af systemiske immunosuppressiva eller glukokortikoider (> 10 mg prednison dgl. eller tilsvarende) bør undgås, inden behandling med durvalumab indledes.
 • Immunrelaterede bivirkninger følges nøje under behandlingen. Immunrelaterede bivirkninger kan nødvendiggøre udeladelse af dosis eller seponering af behandlingen. Systemisk højdosis glukokortikoid evt. kombineret med andre immunosuppressiva kan være nødvendig til behandling af alvorlige immunrelaterede bivirkninger.
 • Erfaring savnes ved stærkt nedsat nyrefunktion og moderat til stærkt nedsat leverfunktion samt for patienter < 18 år og > 75 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Temperaturstigning.
Abdominalsmerter, Diarré.
Hoste, Pneumoni, Pneumonitis.
Hypotyroidisme.
Hudkløe, Hududslæt.
Infektion i øvre luftveje.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Infusionsrelaterede reaktioner.
Colitis, Forhøjet ALAT/ASAT, Mundhulegener, Oral candidiasis.
Dysfoni, Perifere ødemer.
Hypertyroidisme.
Myalgi.
Dermatitis, Øget svedtendens.
Dysuri, Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis.
Interstitiel lungesygdom.
Binyrebarkinsufficiens, Diabetes mellitus.
Myositis.
Nefritis.
Sjældne (0,01-0,1%) Myocarditis.
Hypofysitis.
Nefrogen diabetes insipidus.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Se Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

PD-1 er en receptor, som eksprimeres af aktiverede T-lymfocytter, og som ved binding til dets ligander PD-L1 og PD-L2 hæmmer T-lymfocytaktiviteten. Durvalumab blokerer selektivt PD-L1, hvorved dets binding til PD-1 hæmmes, og T-lymfocytaktiviteten mod tumor forstærkes. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 0,08l/kg.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 18 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH (koncentrat): ca. 6,0. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat sættes til isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til en slutkoncentration på 1-15 mg/ml. Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 24 timer i køleskab (2-8ºC) eller 4 timer ved stuetemperatur (under 25°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 502157
2,4 ml
7.612,85
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 059211
10 ml
31.667,00
 
 

Revisionsdato

2018-11-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...