Kymriah

L01X
 
 

Ex vivo genmodificerede T-celler. 

Anvendelsesområder

 • Recidiverende eller refraktær B-celle akut lymfoid leukæmi (ALL) efter tidligere behandling.
 • Recidiverende eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom efter mindst 2 tidligere behandlinger.

 

Tisagenlecleucel bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, dispersion. 1-3 infusionsposer indeholder 1,2 x 106 - 6 x 108 CAR-positive levende T-celler. 

Doseringsforslag

Akut lymfoid leukæmi 

Børn og unge voksne < 25 år 

 • Legemsvægt > 50 kg. 0,1-2,5 x 108 CAR-positive levende T-celler.
 • Legemsvægt ≤ 50 kg. 0,2-5 x 106 CAR-positive levende T-celler.
 • Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 3 år.

 

Diffust storcellet B-cellelymfom 

 • Voksne. 0,6-6 x 108 CAR-positive levende T-celler.
 • Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

 

Bemærk 

 • Er udelukkende beregnet til autolog anvendelse.
 • Fremstilling af brugsfærdig infusionsvæske tager normalt 3-4 uger.
 • Lymfodepleterende kemoterapi anbefales før infusion ved WBC > 1.000 celler/mikroliter.
 • Præmedicinering med paracetamol og antihistamin anbefales 30-60 min. før infusionen.
 • En individuel behandling består af 1-3 infusionsposer til i.v. administration.
 • Nødudstyr: Mindst 4 poser tocilizumab skal være tilgængelig inden infusionsstart i tilfælde af cytokinfrigivelsessyndrom. Patienten bør observeres i 10 dage efter infusionen derefter efter lægefagligt skøn.
 • Se i øvrigt produktresumé.

 

Forsigtighedsregler

 • Vaccination med levende virus-vacciner bør undgås i mindst 6 uger før start af lymfodepleterende kemoterapi og indtil immunsystemet er normaliseret efter endt behandling med CAR-positive levende T-celler.
 • Infusionen skal udsættes ved aktiv infektion, uafklarede alvorlige bivirkninger, herunder aktiv graft-versus-host sygdom.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Kulderystelser, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Dyspnø, Hoste, Hypertension, Hypotension, Hypoxi, Lungeødem, Pleuraekssudat, Takykardi, Takypnø, Ødemer.
Anæmi, Hypoglobulinæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hyperglykæmi, Hypoalbuminæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Angst, Delirium, Encefalopati, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser.
Hududslæt.
Cytokinfrigivelsessyndrom, Infektioner.
Akut nefropati, Forhøjet carbamid.
Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed, Tumorlysesyndrom.
Ascites, Forhøjet bilirubin, Meteorisme, Mundtørhed, Orale ulcera, Stomatitis.
Arytmier, Cerebral hæmoragi, Cerebral iskæmi, Cerebrovaskulære tilfælde, Epistaxis, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Kapillær lækagesyndrom, Lungeinfiltrater, Væskeretention.
Dissemineret intravaskulær koagulation, Koagulationsforstyrrelser, Pancytopeni.
Hyperfosfatæmi, Hypermagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Kramper, Neuralgi, Perifer neuropati, Talebesvær, Tremor.
Erytem, Hudkløe, Purpura, Rødme, Øget svedtendens.
Multiorgansvigt.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Systemisk eksponering hos et ammet barn er formentlig lav, men anvendelse frarådes på grund af usikkerhed i forhold til den genetiske modifikation af T-cellerne. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Immunterapi, der involverer omprogrammering af patientens egne T-celler med et transgen, der koder for en kimær antigenreceptor (CAR) til at identificere og eliminere CD19-udtrykkende celler.  

CAR består af et murint enkeltkædeantistof-fragment, der genkender CD19, og er fusioneret med intracellulære signaleringsdomæner fra 4-1BB (CD137) og CD3 zeta. CD3 zeta-komponenten er afgørende for initiering af T-celle-aktivering og antitumoraktivitet, mens 4-1BB forstærker ekspansionen og persistensen af tisagenlecleucel. Ved binding til CD19-udtrykkende celler transmitterer den kimære antigenreceptor (CAR) et signal, der faciliterer T-celle-ekspansion og persistens af tisagenlecleucel. 

Farmakokinetik

Efter infusion ses hurtig initial ekspansion efterfulgt af et langsommere bieksponentielt fald. 

Tisagenlecleucel er til stede i blod og knoglemarv i > 2 år ved ALL. Ved diffust storcellet B-cellelymfom er tisagenlecleucel til stede i > 2 år i blod og > 9 mdr. i knoglemarven. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Personalerisiko: Der bør tages passende forholdsregler (handsker, briller) ved håndtering af genetisk modificerede humane blodceller pga. risiko for transmission af smitsomme sygdomme. 

 

Håndtering 

Bør indgives via latexfrie slanger uden leukocytfilter med en fri gennemstrømningshastighed på 10-20 ml/minut vha. tyngdekraftsstrømmen. Se endvidere medfølgende brugsvejledning. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares og transporteres ved temperaturer under -120ºC.
 • Opbevares i original beskyttende kuvert, der indeholder kassette med infusionsposen.
 • Vedr. optøning, se produktresumé.
 • Skal infunderes inden for 30 minutter efter optøning, herunder medregnet evt. afbrydelser under infusionen.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller 393943
1 dosis
3.137.803,95
 
 

Revisionsdato

2019-01-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...