Buspiron "Paranova"

N05BE01
 
 
Anxiolytikum af azapirongruppen. Partiel serotonin (5HT1A)-agonist.

Anvendelsesområder

Angst- og urotilstande

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg buspironhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 5 mg 3 gange dgl. evt. stigende med 5 mg pr. dag hver 2.-3. dag til sædvanligvis 10 mg 2-3 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Døgndosis bør ikke overskride 60 mg.
 • Forsigtig dosering til ældre.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-20 ml/min.

Dosisreduktion

 • GFR 20-50 ml/min:

  Lavere døgndosis fordelt på 2 doser. 

  Behandlingen vurderes nøje, før evt. dosisøgning initieres. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved let til moderat nedsat leverfunktion. 

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Epilepsi
 • Akut glaukom
 • Myasthenia gravis
 • Akut forgiftning med alkohol, analgetika, hypnotika eller antipsykotika.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Anamnese med kramper
 • Narkotikamisbrug.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Diarré, Kvalme, Mundtørhed.
Halssmerter, Nasal tilstopning.
Brystsmerter.
Aggressivitet, Agitation, Depression, Døsighed, Hovedpine, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Mareridt, Nervøsitet, Svimmelhed, Søvnløshed.
Sløret syn, Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Rektal blødning.
Blodtryksændringer, Cerebral iskæmi, Dyspnø, Ødemer.
Artralgi.
Akatisi, Angst, Associationsforstyrrelser, Depersonalisering, Eufori, Følelsesforfladigelse, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Kramper, Paræstesier, Suicidaltanker, Synkope, Tremor.
Ansigtsødem, Eksem, Hårtab, Purpura.
Urinvejssymptomer.
Conjunctivitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi, Hjerteinsufficiens, Kardiomyopati, Myokardieinfarkt.
Bloddyskrasi.
Gynækomasti, Thyroideapåvirkning.
Muskelsvaghed.
Ekstrapyramidale gener  (herunder dyskinesier, dystoni og rigiditet), Hukommelsesbesvær, Misbrug, Nedsat reaktionsevne, Parkinsonisme, Psykose, Sedation, Serotoninsyndrom, Talebesvær.
Allergiske reaktioner.
Amenoré, Impotens, Inkontinens, Underlivsbetændelse.
Tunnelsyn, Øjensmerter.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere kan forårsage forhøjet blodtryk. Kombinationen bør undgås.
 • Erythromycin og itraconazol hæmmer leveromsætningen af buspiron (CYP3A4), hvilket medfører øget plasmakoncentration af buspiron, henholdsvis 6 og 13 gange forøgelse af AUC. En lignende effekt må forventes af andre kraftige CYP3A4-hæmmere. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig indgift af større mængder grapefrugtjuice øger AUC for buspiron 3-9 gange.
 • Fluvoxamin øger AUC for buspiron med en faktor 2,4 pga. hæmning af buspirons omsætning i leveren.
 • Rifampicin øger metaboliseringen gennem induktion af CYP3A4 med betydelig reduktion af plasmakoncentrationen af buspiron til følge.
 • Samtidig alkoholindtagelse bør undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 150 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Partiel serotonin (5-HT1A)-agonist med virkning både præ- og postsynaptisk. Virkningsmekanismen er ikke fuldt klarlagt. Bindes endvidere til dopaminreceptorer (især præsynaptisk) med overvejende dopaminfaciliterende effekt. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 4% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-1,5 timer.
 • Steady state efter ca. 2 døgn.
 • Plasmahalveringstid 2-4 timer.
 • < 0,1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling af generaliseret angst

 • hvor behandling med angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller
 • i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 10 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 560765
100 stk. (blister)
96,60 2,90

Substitution

tabletter 10 mg
Buspiron "Actavis" TEVA, Buspiron, tabletter 10 mg
Buspirone "Orion" Orion Pharma, Buspiron, tabletter 10 mg
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html

 
 

Revisionsdato

2019-02-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...