Empressin®

H01BA01
 
 

Syntetisk vasopressin med virkning på katekolamin-refraktær hypotension. 

Anvendelsesområder

Behandling af katekolamin-refraktær hypotension efter septisk shock hos voksne.  

 

Katekolamin-refraktær hypotension forekommer, når det gennemsnitlige arterielle blodtryk ikke kan stabiliseres til relevant niveau ved behandling med tilstrækkelig volumensubstitution og brug af katekolaminer. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ampul (2 ml) indeholder 40 IE argipressin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Behandling skal opstartes senest 6 timer efter septisk shock, dog senest 3 timer for patienter, som får høje doser af katekolaminer.
 • Initialt 0,01 IE/minut i.v.
 • Jf. klinisk respons kan dosis øges hvert 15.-20. minut til højst 0,03 IE/minut i.v.

 

Indgivelse 

 • Bør gives som kontinuerlig infusion med en perfusor eller motorpumpe.
 • Omregning af infusionshastighed, fx 0,01 IE/minut svarer til 0,75 ml/time.
 • Individuel varighed af infusion, bør dog gives i mindst 48 timer.

 

Bemærk 

 • Tilstræbt blodtryk for patienter i intensivbehandling er typisk 65-75 mm Hg.
 • Behandlingen må ikke afbrydes pludseligt, da dosis altid skal nedtrappes.
 • Doser > 0,03 IE/minut bør kun anvendes som akut behandling, da det kan medføre tarm- og hudnekrose samt øget risiko for hjertestop.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år pga. højere bivirkningshyppighed end med standardbehandling.

 

Advarsel 

 • Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

Forsigtighedsregler

 • Argipressin må ikke gives som bolus ved katekolamin-refraktært shock.
 • Hæmodynamiske og organspecifikke parametre skal monitoreres tæt og kontinuerligt under behandlingen.
 • De første tegn på hypervolæmi (”vandforgiftning”), fx døsighed, sløvhed og hovedpine, bør registreres for at undgå terminal koma og kramper.
 • Forsigtighed ved fx epilepsi, migræne, astma og hjertesvigt, fordi en hurtig forøgelse af ekstracellulært vand er risikabel i disse allerede overbelastede tilstande.
 • Forsigtighed ved hjerte-kar-sygdomme pga. risiko for fx myokardieiskæmi.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Tarmiskæmi.
Angina pectoris, Arytmier, Myokardieiskæmi, Perifer vasokonstriktion, Vaskulær nekrose.
Bleghed  (perioral), Digital iskæmi*, Hudnekrose.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tarmnekrose.
Bronkospasme, Hjertestop, Reduceret kardielt output.
Trombocytopeni.
Hyponatriæmi.
Svimmelhed, Tremor.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion  (hjertestop/kredsløbskollaps kort tid efter indgivelse).
Ikke kendt Hypervolæmi.
Nefrogen diabetes insipidus  (efter seponering).

*Ved digital iskæmi kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt med kirurgisk indgreb. 

Interaktioner

 • Samtidig brug af carbamazepin, fludrocortison eller tricykliske antidepressiva kan øge argipressins antidiuretiske virkning.
 • Samtidig brug af tolvaptan, lithium, heparin eller alkohol kan nedsætte argipressins antidiuretiske virkning.
 • Argipressin kan nedsætte tolvaptans diuretiske virkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen er der risiko for ugunstige effekter på fostret.  

Behandlingsindikationen kan dog være absolut. 

Referencer: 3966, 1550

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Argipressin (argininvasopressin) er et endogent hormon med osmoregulatoriske, vasopressoriske og hæmostatiske CNS-virkninger.
 • Primær perifer virkning medieres af V1-vasopressinreceptorer i arterierne, hvor de inducerer vasokonstriktion.

Farmakokinetik

 • Steady-state efter 30 minutters kontinuerlig infusion.
 • Plasmahalveringstid < 10 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 2,5-4,5. 

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 2 ml koncentrat til infusionsvæske fortyndes med 48 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske (svarende til 0,8 IE/ml i brugsfærdig infusionsvæske).
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Kun til engangsbrug umiddelbart efter åbning.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 40 IE/2 ml 034380
10 stk.
8.080,45 808,05

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-09-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...