Propranolol "DAK"

C07AA05
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og med nogen membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) eller 40 mg (delekærv) propranololhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Hypertension 

 • Voksne. 20-40 mg 2 gange dgl. evt. stigende i løbet af 2-4 uger til 80-160 mg 2 gange dgl.

 

Forebyggelse af angina pectoris 

 • Voksne. 20-40 mg dgl.

 

Takyarytmier 

 • Voksne. 10-40 mg 3-4 gange dgl.

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

 • Voksne. Sædvanligvis 40 mg 3 gange dgl., evt. stigende til 80 mg 3 gange dgl.

 

Migræneprofylakse 

 • Voksne. Initialt 40 mg 2-3 gange dgl. oftest stigende med 1 uges intervaller til sædvanligvis 80 mg 2-3 gange dgl. Højst 240 mg dgl.
 • Børn > 7 år. 0,2 - 3 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 3-4 doser. Højst 240 mg dgl.
 • Børn < 7 år. Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring.

 

Benign essentiel tremor 

 • Voksne. Initialt 40 mg 2-3 gange dgl. oftest stigende med 1 uges intervaller til sædvanligvis 80 mg 2-3 gange dgl. Højst 240 mg dgl.

 

Tyrotoksikose 

 • Voksne. 10-40 mg 3-4 gange dgl. eventuelt 80-160 mg 1 gang dgl. (depotkapsler)

 

Portal hypertension og øsofagusvaricer 

 • Voksne. 40 mg 2 gange dgl. stigende til 80 mg 2 gange dgl., højst 160 mg 2 gange dgl.

 

Børn 

 • 0,2 - 3 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 3-4 doser. Højst 240 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.
 • Ved behandling af fæokromocytom skal α-blokker gives før eller samtidig med β-blokker.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes, når initialdosis fastsættes.
  Ved alvorligt nedsat nyrefunktion er der i sjældne tilfælde set yderligere forværring af nyrefunktionen. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Astma og kronisk obstruktiv lungelidelse 
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens 
 • Sinoatrialt blok 
 • AV-blok af 2. eller 3. grad 
 • Tilstande med udtalt bradykardi eller/og lavt blodtryk 
 • Kardiogent shock.

Forsigtighedsregler

 • Claudicatio intermittens
 • Hjerteinsufficiens
 • Ortostatisk hypotension
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika
 • Stor forsigtighed ved Raynauds syndrom.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Bradykardi, Dyspnø, Kolde hænder og fødder, Raynauds syndrom.
Muskelsvaghed.
Mareridt, Søvnforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bronkospasme.
Hypertyroidisme, Hypoglykæmi.
Ataksi, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Konfusion, Psykose.
Eksfoliativ dermatitis, Forværring af psoriasis, Psoriasis.
Sjældne (0,01-0,1%) AV-blok, Ekg-forandringer, Forværring af hjerteinsufficiens, Hypotension, Kardiogent shock.
Depression, Hukommelsesbesvær, Kognitiv dysfunktion, Paræstesier, Svimmelhed, Synkope.
Impotens.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Forværret myasthenia gravis.
Alopeci, Erythema multiforme, Purpura, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner.

Interaktioner

 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Fluoxetin og paroxetin reducerer omsætningen af propranolol på grund af hæmning af CYP2D6.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Kombinationen med antidiabetika kan sløre hypoglykæmiens symptomer og forlænge den hypoglykæmiske restitutionsfase.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx clonidin, methyldopa og moxonidin, kan i kombination med β-blokkere forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Hvis en β-blokker og clonidin gives samtidig, bør clonidin først seponeres flere dage efter seponering af β-blokkeren på grund af risiko for en reaktiv hypertension.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Ved samtidig indgift af theophyllin nedsættes den metaboliske omsætning af theophyllin, hvorved dettes plasmakoncentration og effekt øges, specielt ved langvarig dosering.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 1.600 1. trimester-eksponerede uden øget tegn på overhyppighed af misdannelser. Derudover tyder data på øget risiko for tidlig fødsel, men i hvilket omfang denne observation skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. 

Referencer: 3878, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen eksamensnervøsitet eller migræne (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet, hvilket medfører et fald i hjertets minutvolumen på 20-30%.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25% pga. udtalt first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP2D6 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer (propranolol) og 5-8 timer (aktiv metabolit).
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 182732
250 stk.
44,15 2,83
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 098942
100 stk.
33,75 1,35
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 484656
250 stk.
65,10 1,04

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation Wolters Kluwer 2017 11th Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620

 
 

Revisionsdato

2019-05-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...