Marvelon®

Marvelon 28
G03AA09
 
 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 150 mikrogram desogestrel og 30 mikrogram ethinylestradiol. 

Marvelon® 28. 21 tabletter med samme sammensætning som ovenfor samt 7 små tabletter uden virksomt indholdsstof. 

Doseringsforslag

I første behandlingsperiode startes på menstruationens 1. dag. Herved opnås sikker beskyttelse allerede fra 1. cyklusdag. Der tages 1 tabl. dgl. i 21 dage. Derefter 7 dages pause, hvori der kommer en menstruationslignende blødning. Marvelon® 28. 1 tabl. dgl. uden tabletpause. Menstruationslignende blødning vil indtræde under indtagelsen af de små tabletter. 

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere venøs tromboemboli eller familiær disposition til dette
 • Aktuel eller tidligere arteriel tromboembolisk sygdom (herunder TCI og angina pectoris)
 • Alvorlige eller multiple risikofaktorer for venøs eller arteriel trombose
 • Migræne med fokale neurologiske symptomer
 • Diabetes mellitus med vaskulære komplikationer
 • Alvorlig hypertension
 • Alvorlig dyslipoproteinæmi
 • Aktuel eller tidligere pancreatitis med alvorlig hypertriglyceridæmi
 • Svær leversygdom
 • Kønshormonafhængige maligne tilstande
 • Tidligere eller nuværende levertumorer
 • Uafklaret vaginalblødning
 • Samtidig behandling med kombinationsregimet ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir.

Forsigtighedsregler

 • Venøse tromboemboliske sygdomme
  Kvinder med svær overvægt eller store åreknuder bør ikke anvende kontraception indeholdende ethinylestradiol. Ønsker man alligevel at give p-piller, må man foretrække midler med 2. generations gestagener. Forsigtighed hos kvinder med såkaldt faktor V Leiden-mutation.
 • Arterielle tromboemboliske sygdomme
  Kontraception indeholdende ethinylestradiol bør ikke anvendes til kvinder over 35 år, som ryger, har hypertension eller andre kardiovaskulære risikofaktorer, idet risikoen for myokardieinfarkt og apopleksi øges.
 • Migræne
  Patienter med migræne har formentlig en øget risiko for cerebral trombose, og p-piller bør derfor seponeres, hvis en kvinde udvikler migræne eller oplever forværring af eksisterende migræne under behandlingen.
 • Pausering i forbindelse med elektiv kirurgi
  Det anbefales at seponere p-piller før større elektiv kirurgi, der kan forudses at medføre længerevarende immobilisering. I forbindelse med akut kirurgi kan det være en fordel at give tromboseprofylakse.
 • Kvinder med hypertriglyceridæmi kan have en øget risiko for pancreatis, når de anvender p-piller. Forsigtighed ved stigende alder.

Bivirkninger

Almindeligt indrapporterede bivirkninger er manglende blødning i tabletpausen og pletblødning uden for tabletpausen. Desuden ses følgende bivirkninger: 

Almindelige (1-10%) Vægtøgning.
Abdominalsmerter, Kvalme.
Brystsmerter, Brystspænding.
Depression, Hovedpine, Humørforstyrrelser, Nervøsitet, Svimmelhed.
Acne.
Amenoré, Dysmenoré.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension.
Migræne.
Otosklerose.
Sjældne (0,01-0,1%) Tromboemboli.
Erythema multiforme, Erythema nodosum.
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Levertumorer.
Lungeemboli.
Benign mammaneoplasi, Mammacancer.
Cancer uteri, Cervixneoplasi.
 • Desuden er der rapporteret enkelte tilfælde af systemisk lupus erythematosus og herpes gestationis hos kvinder, der anvender p-piller af kombinationstypen.
 • Hos kvinder med hereditært angioødem kan eksogene østrogener forårsage eller forværre symptomerne.

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan, retinoider (bl.a. isotretinoin, acitretin), proteasehæmmere samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx visse antiepileptika (bl.a. phenytoin, carbamazepin, perampanel, topiramat), visse antibiotika (bl.a. rifampicin, rifabutin), modafinil og naturlægemidler indeholdende perikon kan øge metaboliseringshastigheden af hormonale kontraceptiva. Dette kan medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Metaboliseringen af ciclosporin, visse 2. generations antipsykotika, glukokortikoider og tizanidin kan nedsættes. Kombinationen kan anvendes med dosisjustering.
 • Østrogenbehandling kan desuden medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Plasmakoncentrationen af lamotrigin kan nedsættes ved brug af hormonale kontraceptiva.
 • Colesevelam i kombination med orale p-piller nedsætter biotilgængeligheden af ethinylestradiol. P-piller bør derfor indtages mindst 1 time før eller 4 timer efter colesevelam.
 • Det er påvist, at etoricoxib øger plasmakoncentrationen af ethinylestradiol i p-piller på grund af en hæmning af sulfotransferaseaktiviteten. Dermed øges muligvis risikoen for bivirkninger, bl.a. venøs tromboemboli, hos disponerede kvinder.
 • Voriconazol øger plasmakoncentration af østrogen og gestagen, sandsynligvis på grund af voriconazols hæmning af CYP3A4.
 • Samtidig anvendelse af ethinylestradiol og lægemidler, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir med eller uden ribavirin kan øge risikoen for ALAT-forhøjelse (> 5 gange den øvre normalgrænse). Der skal skiftes til anden type kontraception (fx kontraceptiva der kun indeholder gestagener eller ikke-hormonelle metoder). P-piller med ethinylestradiol kan genoptages 2 uger efter afslutning af ovenstående kombinationsregime.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde børn, der er blevet eksponerede for p-piller i 1. trimester uden betydende overhyppighed af misdannelser. Konstateres graviditet, skal behandlingen afbrydes. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for henholdsvis ethinylestradiol og etonogestrel, den aktive metabolit af desogestrel, er 1% og 2%, hvilket er betryggende lavt. Kan nedsætte mængden af modermælk, hvilket er mest udtalt de første uger efter fødslen. Behandlingen bør derfor tidligst startes 6 uger efter fødslen, medmindre kvinden slet ikke ammer. Mælkens sammensætning kan ændres, hvilket næppe har ernæringsmæssig betydning. Der er enkelte meddelelser om gynækomasti hos barnet. Kan anvendes ved velfungerende amning. 


Se endvidere

Farmakodynamik

P-piller af kombinationstypen virker ved at nedsætte sekretionen af gonadotropin, hvilket hæmmer ovulationen, samt ved at reducere proliferationen af endometrium og forårsage en fortykkelse af slimen i cervix, så den dermed bliver uigennemtrængelig for sædceller. 

Farmakokinetik

Ethinylestradiol 

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen og undergår førstepassage-metabolisme i tarm og lever.
 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Eliminationen er bifasisk med en terminal plasmahalveringstid på 24 timer.
 • Ethinylestradiol udskilles som metabolitter i urin og fæces.

Desogestrel 

 • Metaboliseres i leveren til det aktive etonogestrel.
 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Eliminationen er bifasisk med en terminal plasmahalveringstid på ca. 30 timer.
 • Udskilles i form af konjugerede metabolitter gennem nyrerne og med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 150+30 mikrogram, tabletter 150+30 mikrogram (Marvelon® 28)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 150+30 mikrogram 048447
63 stk. (3x21)
177,95
(B) tabletter 150+30 mikrogram  (Marvelon® 28)  471391
3 x 28 stk.
188,80

Substitution

tabletter 150+30 mikrogram
Denise TEVA, Desogestrel, Ethinylestradiol, tabletter 150+30 mikrogram
Femistad STADA Nordic, Desogestrel, Ethinylestradiol, tabletter 150+30 mikrogram
 

Foto og identifikation

Tabletter  150+30 mikrogram

Præg:
TR, ORGANON, 4,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,2 x 6,2
tabletter 150+30 mikrogram
 
 
 

Tabletter  150+30 mikrogram  (Marvelon® 28, 21 store)

Præg:
TR, ORGANON, 4,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,2 x 6,2
tabletter 150+30 mikrogram (Marvelon® 28, 21 store)
 
 
 

Tabletter  150+30 mikrogram  (Marvelon® 28, 7 små)

Præg:
KH, 2,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,5 x 4,5
tabletter 150+30 mikrogram (Marvelon® 28, 7 små)
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-06-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...