Sirdalud® Retard

M03BX02
 
 
Antispastikum med virkning på mono- og polysynaptiske reflekser. Virker især i medulla spinalis.

Anvendelsesområder

 • Kroniske spastiske tilstande forårsaget af lidelser i centralnervesystemet.
 • Akutte muskelspasmer af lokal oprindelse.

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 6 mg tizanidinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

  

Voksne 

 • Initialt. 6 mg 1 gang dgl. til natten.
 • Den daglige dosis kan øges gradvis hver halve eller hele uge med 6 mg.
 • Det vil ofte være nødvendigt at dosere 2 gange dgl. for at opnå tilstrækkelig døgndækning.

  

Bemærk: 

 • Biotilgængeligheden af tizanidin i depotkapsler er ca. 14% lavere end biotilgængeligheden af tizanidin i alm. tabletter. For at undgå bivirkninger eller tab af effekt bør dosisjustering ved skift mellem tabletter og depotkapsler foretages i overensstemmelse hermed.
 • Ved nedsat lever- og nyrefunktion samt hos ældre bør dosis nedsættes.
 • Tizanidin bør seponeres gradvist efter længere tids brug pga. risiko for rebound hypertension og takykardi.
 • Der foreligger ikke erfaring med behandling af børn.

Kontraindikationer

 • Signifikant nedsat leverfunktion
 • Myasthenia gravis
 • Samtidig brug af ciprofloxacin eller fluvoxamin.

Forsigtighedsregler

 • Påvirket leverfunktion. Månedlig monitorering af leverfunktion i de første 4 mdr. anbefales ved doser > 12 mg/dag og ved udvikling af kliniske symptomer på leverpåvirkning. Tizanidin bør seponeres, hvis serum-transaminaseniveau vedvarende er over 3 gange øvre normalniveau.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan give risiko for forlænget QT-interval.
 • Hos ældre med cerebral spasticitet er sandsynligheden for initiale bivirkninger stor, hvorfor nøjere overvågning er tilrådelig.
 • Tizanidin kan medføre bradykardi og yderligere sænket blodtryk hos patienter i antihypertensiv behandling.

Risiko for antikolinerg belastning 

Tizanidin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Ved små doser er bivirkninger normalt milde og forbigående. 

Meget almindelige (> 10%) Gastro-intestinale gener, Kvalme, Mundtørhed.
Muskelsvaghed.
Somnolens, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Forhøjede levertransaminaser.
Hypotension.
Søvnforstyrrelser, Søvnløshed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi.
Ikke kendt Abdominalsmerter, Hepatitis, Leverinsufficiens.
Forlænget QT-interval.
Dysartri, Hallucinationer, Konfusion, Synkope.
Dermatitis, Erytem.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.
Sløret syn.

Interaktioner

 • Fluvoxamin og ciprofloxacin øger AUC for tizanidin henholdsvis 33 og 10 gange. Kombinationen er kontraindiceret. Andre potente CYP1A2-hæmmere må mistænkes at have en lignende effekt og bør om muligt ikke anvendes.
 • Rifampicin nedsætter AUC for tizanidin med ca. 50% pga. induktion af CYP3A4.
 • Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Sammen med antihypertensiva risiko for hypotension og bradykardi.
 • Den sedative effekt forstærkes af alkohol og beroligende lægemidler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Spasmolytikum, der hæmmer frigørelsen af excitatoriske aminosyrer, der stimulerer NMDA-receptorer. Polysynaptisk signaltransmission på spinal-interneuronniveau hæmmes, og muskeltonus reduceres. Tizanidin reducerer modstanden overfor passiv bevægelse, dæmper spasmer og klonus og kan muligvis forbedre voluntær styrke. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Pga. betydelig førstepassage-metabolisme i leveren er den absolutte biotilgængelighed kun ca. 34%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 5 timer for depotkapsler.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over flere timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 2-4 timer.
 • Ved nyreinsufficiens er den terminale halveringstid forlænget til ca. 14 timer, resulterende i højere (ca. 6 gange) AUC-værdier.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling af kroniske spastiske tilstande forårsaget af lidelser i centralnervesystemet. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde depotkapsler 6 mg (kan dosisdisp.) 434209
30 stk.
154,95 10,33

Substitution

hårde depotkapsler 6 mg
Sirdalud MR (Parallelimport), Tizanidin, hårde depotkapsler 6 mg
 

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  6 mg

Præg:
Sirdalud, 6 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,2 x 17,7
hårde depotkapsler 6 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...