Sparkal®

Sparkal Mite
C03EA01
 
 

Diuretikum. Kombination af hydrochlorthiazid, som er et diuretikum af thiazid-gruppen, og amilorid, som er et kaliumbesparende diuretikum. 

Anvendelsesområder

Ødemer og  arteriel hypertension, hvor hypokaliæmi vanskeligt kan forebygges ved kaliumtilskud. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 5 mg amiloridhydrochlorid og 50 mg hydrochlorthiazid.
Sparkal® mite, tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 2,5 mg amiloridhydrochlorid og 25 mg hydrochlorthiazid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Ødemer. Initialt 1-2 tabl. eller 2-4 mite tabl. dgl. Efter respons reduceres dosis.
 • Hypertension. 1 mite tabl. dgl. om morgenen.

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. thiazid. Thiazider har kun fuld effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Monitorering af P-kalium pga. risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Hydrochlorthiazid: Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Amilorid 

 • Hyperkaliæmi (P-kalium > 5,5 mmol/l)
 • Hyponatriæmi
 • Diabetisk nefropati

 

Hydrochlorthiazid 

Forsigtighedsregler

Amilorid 

 • Forsigtighed ved øget risiko for hyperkaliæmi, da forandringer i væske- og elektrolytbalancen kan medføre koma, fx ved ældre, diabetes mellitus og Addisons sygdom.
 • Samtidigt kaliumtilskud må kun gives ved konstateret hypokaliæmi og kun under fortsat kontrol af serum-kalium.
 • Kan aktivere eller forværre systemisk lupus erythematosus.
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter skal gennemføres.

 

Hydrochlorthiazid 

 • Arthritis urica
 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes mellitus, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Der er observeret øget risiko for non-melanom hudkræft ved langvarig brug af hydrochlorthiazid, muligvis pga. dets fotosensibiliserende virkning. Se Thiazider.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Arytmier.
Dyspnø, Hoste.
Forhøjet serum-urat.
Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi, Nedsat appetit.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angina pectoris.
Artralgi, Muskelsvaghed.
Dehydrering, Hyponatriæmi.
Depression, Konfusion, Nervøsitet.
Fotosensibilitet.
Inkontinens.
Ortostatisk hypotension.
Paræstesier.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Anafylaktisk reaktion.
Elektrolytforstyrrelser.
Gastro-intestinal blødning.
Nyrefunktionspåvirkning.
Synkope, Vasculitis.
Meget sjældne (< 0,01%) Interstitiel lungesygdom.
Pancreatitis.
Ikke kendt Leukopeni.
Non-melanom hudcancer.
Pneumonitis.
Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsættes absorptionen af thiazider. Thiazider bør tages 4 timer før indtagelse af colestyramin/colestipol.
 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • Samtidig administration af ciclosporin øger risikoen for hyperkaliæmi.
 • Ved samtidig behandling med lithium og thiazider øges P-lithium på grund af øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli. Monitorering anbefales.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Ved samtidig indgift af ACE-hæmmere øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmeres aldosteronsekretionshæmmende virkning. For at undgå hypotension, bør diuretisk behandling seponeres 2-3 dage før initiering af behandling med ACE-hæmmere.
 • Ved samtidig indgift af amilorid og digoxin nedsættes den renale sekretion af digoxin, hvorved plasma-digoxin øges.
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.
 • Langtidsbehandling med hydrochlorthiazid (25-200 mg dgl) kan øge fasteblodsukker og glukosetolerancen og muligvis hæmme antidiabetikas hypoglykæmiske virkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

 • Amilorid
  For amilorid er der ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Hydrochlorthiazid
  For hydrochlorthiazid er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. For thiazider som gruppe er der data for mere end 2.000 eksponerede, heraf 1.000 i 1. trimester, med en let øget overhyppighed af misdannelser; i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen.
Referencer: 3711, 3878, 4029, 4030

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Amilorid 

 • Hæmmer natriumreabsorptionen (og kaliumsekretionen) ved at blokere natriumkanalerne i samlerørenes luminale membran.
 • Virkningen indtræder i løbet af ca. 2 timer og er maksimal efter 6-10 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Hydrochlorthiazid 

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat.
  Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer. Virkningsvarighed ca. 12 timer.

 

Farmakokinetik

Amilorid 

 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Plasmahalveringstid 6-9 timer.
 • 50-60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Hydrochlorthiazid 

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Plasmahalveringstid 9-13 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Amiloridtabletter  50 + 5 mgtabletter  25 + 2,5 mgtabletter  50 + 5 mg  (2care4)
Hydrochlorthiazidtabletter  50 + 5 mgtabletter  25 + 2,5 mgtabletter  50 + 5 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 50 + 5 mg, tabletter 25 + 2,5 mg (mite) , tabletter 50 + 5 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 25 + 2,5 mg (kan dosisdisp.) 029166
100 stk.
379,65
(B) tabletter 50 + 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 161112
100 stk.
130,55
(B) tabletter 50 + 5 mg (kan dosisdisp.) 507347
125 stk.
162,50

Foto og identifikation

Tabletter  25 + 2,5 mg  (mite)

Præg:
GEA, EZ, 3
Kærv: Delekærv
Farve: Offwhite
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 25 + 2,5 mg (mite)
 
 
 

Tabletter  50 + 5 mg

Præg:
GEA, EV, 7
Kærv: Delekærv
Farve: Offwhite
Mål i mm: 8,6 x 8,6
tabletter 50 + 5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


4029. Rodriguez SU, Leikin SL, Hiller MC. Neonatal thombocytopenia assiciated with ante-partum administration of thiazide drugs. N Engl J Med. 1964; 270:881-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14110034 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4030. Cuadros A, Tatum HJ. The prophylactic and therapeutic use of bendroflumethiazide in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1964; 89:891-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14207556 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

19.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. juni 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...