Oxapax

N05BA04
 
 
Anxiolytikum af benzodiazepingruppen.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 15 mg (delekærv) oxazepam. 

Doseringsforslag

15 mg 1-3 gange dgl.  

Svære tilfælde op til 30 mg 1-3 gange dgl.

Bemærk: 

 • Dosis bør nedsættes til ældre.

Seponering

Bør ikke seponeres pludseligt på grund af tilbøjeligheden til abstinenssymptomer. Nedtrapning kan ske over få dage ved kort behandlingstid (4-6 uger), mens nedtrapning efter længere tids behandling kan strække sig over flere måneder.  

Se Benzodiazepiner (anxiolytika) og Anxiolytika og hypnotika (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

 • Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning
 • Søvnapnø
 • Svær respirationsinsufficiens
 • Svær leverinsufficiens, se dog forsigtighedsregler
 • Myasthenia gravis kan forværres.

Forsigtighedsregler

 • Benzodiazepiner anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinmisbrug eller svære personlighedsforstyrrelser.
 • Forsigtighed ved:
  • Respirationsinsufficiens
  • Depression
  • Nedsat leverfunktion
  • Nedsat nyrefunktion.
 • Opmærksomhed på behandlingsvarigheden pga. risiko for fysisk og psykisk afhængighed. Normalt anbefales en behandlingsperiode på højst 4 uger, hvorefter behandlingen revurderes.
 • Bør kun anvendes i refrakte doser, og der kræves hyppig monitorering af dosiseffekt.
 • Øget risiko for fald hos ældre pga. sedation og muskelsvaghed.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed. 

Meget almindelige (> 10%) Døsighed.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Mundtørhed.
Depression, Konfusion, Sedation, Somnolens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fysisk og psykisk afhængighed.
Hypotension.
Muskelsvaghed.
Ataksi, Balanceforstyrrelser, Hukommelsesbesvær*, Koncentrationsbesvær, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Respirationsdepression.
Paradokse psykiske reaktioner  (fx aggressivitet, hallucinationer og psykose)**.
Ikke kendt Toleransudvikling.
Leverpåvirkning.
Leukopeni.
Angst***, Humørforstyrrelser, Nedsat reaktionsevne.

* Anterograd amnesi kan ses ved høje doser. 

** Paradokse psykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres. 

*** Disse paradokse reaktioner er set med ukendt hyppighed. 

Interaktioner

 • Rifampicin øger clearance for oxazepam med 190%, og kombinationen bør undgås.
 • Phenobarbital og phenytoin nedsætter AUC, øger clearance og nedsætter halveringstiden for oxazepam på grund af øget omsætning i leveren.
 • Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika, antihistaminer, clonidin samt opioider. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig.
 • Theophyllin modvirker de sedative og psykomotoriske virkninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Generelt frarådes benzodiazepiner, da der er usikkerhed omkring risikoen for uønsket fosterpåvirkning.
Der er data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Irritative seponeringssymptomer og sedation er set ved eksponering sent i graviditeten. 
Kortvarig lavdosisbehandling er næppe af betydning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt ved doser over 30 mg dgl., se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 93%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktivt glucuronid.
 • Plasmahalveringstid 8-15 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 130823
30 stk.
141,40 15,71
(A) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 130849
50 stk.
82,65 5,51
(A) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 131342
100 stk.
114,00 3,80
(A) tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 588244
250 stk.
533,00 7,11

Substitution

tabletter 15 mg
Oxabenz TEVA, Oxazepam, tabletter 15 mg
Oxazepam "Alternova" Alternova, Oxazepam, tabletter 15 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 15 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...