Lexotan®

N05BA08
 
 

Anxiolytikum af benzodiazepingruppen. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 3 mg (delekærv) eller 6 mg (delekærv) bromazepam. 

Doseringsforslag

Doseres individuelt.
Voksne. 1,5-3 mg 2-3 gange dgl. I sværere tilfælde ved indlæggelse 6-12 mg 2-3 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Nedsat dosering til ældre.

Seponering

Bør ikke seponeres pludseligt på grund af tilbøjeligheden til abstinenssymptomer. Nedtrapning kan ske over få dage ved kort behandlingstid (4-6 uger), mens nedtrapning efter længere tids behandling kan strække sig over flere måneder.  

Se Benzodiazepiner (anxiolytika) og Anxiolytika og hypnotika (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

 • Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning
 • Søvnapnø
 • Svær respirationsinsufficiens
 • Svær leverinsufficiens
 • Myasthenia gravis kan forværres.

Forsigtighedsregler

 • Bør undgås ved tidligere alkohol- og medicinmisbrug eller svære personlighedsforstyrrelser.
 • Forsigtighed ved:
  • Nedsat leverfunktion
  • Depression
  • Respirationsinsufficiens.
 • Opmærksomhed på behandlingsvarigheden pga. risiko for fysisk og psykisk afhængighed. Normalt anbefales en behandlingsperiode på 4 uger, hvorefter behandlingen revurderes.
 • Bør kun anvendes i refrakte doser, og der kræves hyppig monitorering af dosiseffekt.
 • Øget risiko for fald hos ældre pga. sedation og muskelsvaghed.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed. 

Almindelige (1-10%) Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Muskelsvaghed.
Ataksi, Nedsat reaktionsevne, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Abstinenser, Fysisk og psykisk afhængighed.
Depression, Følelsesmæssig labilitet, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Paradokse psykiske reaktioner  (fx aggressivitet, hallucinationer og psykoser).
Dobbeltsyn.
Ikke kendt Hjerteinsufficiens  (inkl. hjertestop), Respirationsdepression.
Faldtendens.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Urinretention.

  

 • Paradokse psykiske reaktioner ses specielt hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.

Interaktioner

 • Hæmmere af CYP3A4 kan øge plasmakoncentrationen af bromazepam. Forsigtighed ved kombination med potente CYP3A4-hæmmere (fx erythromycin, azoler, proteasehæmmere). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Dosisjustering af bromazepam kan være nødvendig.
 • Fluvoxamin øger Cmax og AUC af bromazepam med henholdsvis 36% og 150%. Dosisreduktion af bromazepam kan være nødvendigt.
 • Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika, antihistaminer, clonidin og opioider. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig.
 • Theophyllin modvirker de sedative og psykomotoriske virkninger.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 8-20 timer. 2-3% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Andre:
Lactose : tabletter 3 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 3 mg (kan dosisdisp.) 504878
100 stk.
91,90 3,06
(A) tabletter 6 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 078449
20 stk. (blister)
101,15 8,43
(A) tabletter 6 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 502756
50 stk. (blister)
179,00 5,97
(A) tabletter 6 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 036893
100 stk. (blister)
153,00 2,55

Substitution

tabletter 3 mg
Bromam Sandoz, Bromazepam, tabletter 3 mg
 
tabletter 6 mg
Bromam Sandoz, Bromazepam, tabletter 6 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  3 mg

Præg:
ROCHE 3
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 3 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...