Tafil®

Tafil Retard
N05BA12
 
 
Anxiolytikum af benzodiazepingruppen.

Anvendelsesområder

 • Angst- og urotilstande. Ikke-psykotiske tilstande præget af angst, uro og depression.
 • Panikangst med eller uden fobisk betinget undvigelsesadfærd.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,25 mg (delekærv), 0,5 mg (delekærv) eller 1 mg (delekærv) alprazolam.
Tafil® Retard, depottabletter. 1 depottablet indeholder 0,5 mg eller 1 mg alprazolam. 

Doseringsforslag

Ikke-psykotiske tilstande præget af angst, uro og depression 

 • Voksne
  • Tabletter. 0,5-1,5 mg 3 gange dgl.
  • Depottabletter. Initialt 1 mg dgl. fordelt på 1-2 doser. Sædvanligt dosisinterval 0,5-4,5 mg dgl. fordelt på 1-2 doser.

 

Panikangst med eller uden fobisk betinget undvigelsesadfærd 

 • Voksne.
  • Tabletter. Initialt 0,5-1 mg ved sengetid eller 0,5 mg 3 gange dgl.
  • Depottabletter. Initialt 0,5-1 mg ved sengetid eller 0,5 mg 2 gange dgl.
  • Dosis kan justeres med 1 mg dgl. hver 3.-4. dag til vedligeholdelsesdosis på sædvanligvis 3-8 mg dgl. fordelt på 3-4 doser (tabletter) eller 1-2 doser (depottabletter).

 

Til ældre, ved nedsat lever- eller nyrefunktion samt ved følsomhed over for den sederende effekt.  

 • Tabletter. 0,5-0,75 mg dgl. fordelt på flere doser.
 • Depottabletter. 0,5-1 mg dgl. fordelt på 1-2 doser.
 • Dosis kan øges gradvist efter behov og tolerans.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes for børn og unge under 18 år.

Seponering

Bør ikke seponeres pludseligt på grund af tilbøjeligheden til abstinenssymptomer. Nedtrapning kan ske over få dage ved kort behandlingstid (4-6 uger), mens nedtrapning efter længere tids behandling kan strække sig over flere måneder.  

Se Benzodiazepiner (anxiolytika) og Anxiolytika og hypnotika (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

 • Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning
 • Søvnapnø
 • Svær respirationsinsufficiens
 • Svær leverinsufficiens
 • Myasthenia gravis kan forværres.

Forsigtighedsregler

 • Benzodiazepiner anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinmisbrug eller svære personlighedsforstyrrelser.
 • Forsigtighed ved:
  • Nedsat nyrefunktion
  • Let til moderat nedsat leverfunktion
  • Respirationsinsufficiens
  • Depression.
 • Opmærksomhed på behandlingsvarigheden pga. risiko for fysisk og psykisk afhængighed. Normalt anbefales en behandlingsperiode på højst 4 uger, hvorefter behandlingen revurderes.
 • Bør kun anvendes i refrakte doser, og der kræves hyppig monitorering af dosiseffekt.
 • Øget risiko for fald hos ældre pga. sedation og muskelsvaghed.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed.  

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Mundtørhed, Obstipation.
Ataksi, Depression, Dysartri, Døsighed, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Irritabilitet, Sedation, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Vægttab, Vægtøgning.
Kvalme, Opkastning.
Angst, Balanceforstyrrelser, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Koordinationsbesvær, Letargi, Nervøsitet, Somnolens, Søvnløshed, Tremor.
Dermatitis.
Seksuelle forstyrrelser, Ændring af libido.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Muskelsvaghed.
Aggressivitet, Agitation, Hallucinationer, Mani.
Inkontinens.
Ikke kendt Hepatitis, Leverpåvirkning.
Perifere ødemer.
Hyperprolaktinæmi.
Dystoni, Hyperaktivitet, Hypomani, Tankeforstyrrelser.
Fotosensibilitet.
Angioødem.
Urinretention.
Forhøjet intraokulært tryk.

Paradokse psykiske reaktioner (bl.a. aggressivitet, agitation, irritabilitet, hallucinationer) ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres. 

Interaktioner

 • Erythromycin øger AUC for alprazolam med ca. 145% på grund af hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes for andre hæmmere af dette enzym. Induktorer af CYP3A4 (fx carbamazepin, rifampicin) kan øge omsætningshastigheden og derved nedsætte den terapeutiske effekt af alprazolam. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Fluvoxamin øger AUC for alprazolam med 100%.
 • Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika, antihistaminer, clonidin samt opioider. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig.
 • Theophyllin modvirker de sedative og psykomotoriske virkninger.
 • Alprazolam kan øge plasmakoncentrationen af digoxin - specielt hos ældre.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Generelt frarådes benzodiazepiner, da der er usikkerhed omkring risikoen for uønsket fosterpåvirkning. 
Der er data for ca. 900 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 
Irritative seponeringssymptomer og sedation er set ved eksponering sent i graviditeten.
Kortvarig lavdosisbehandling er næppe af betydning. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 3-8%. Irritative og sederende bivirkninger er beskrevet. Kan anvendes ved enkeltdosis eller kortvarig behandling. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed 80-90%
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til bl.a. α-hydroxyalprazolam, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstiden for alprazolam og α-hydroxyalprazolam er 11-16 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 5-11 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : tabletter 0,5 mg, tabletter 1 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : tabletter 1 mg, depottabletter 0,5 mg
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 0,25 mg (kan dosisdisp.) 073841
100 stk.
54,65 2,19
(A) tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 073858
20 stk.
35,00 3,50
(A) tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 073874
100 stk.
180,55 3,61
(A) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 197673
100 stk.
391,55 3,92
(A) depottabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 062729
60 stk. (blister)
194,25 6,48
(A) depottabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 063958
60 stk. (blister)
72,40 1,21

Substitution

tabletter 0,25 mg
Alprazolam "Krka d.d." KRKA, Alprazolam, tabletter 0,25 mg
Alprox Orion Pharma, Alprazolam, tabletter 0,25 mg
 
tabletter 0,5 mg
Alprazolam "Krka d.d." KRKA, Alprazolam, tabletter 0,5 mg
Alprazolam "Pfizer" Pfizer, Alprazolam, tabletter 0,5 mg
Alprox Orion Pharma, Alprazolam, tabletter 0,5 mg
 
tabletter 1 mg
Alprazolam "Krka d.d." KRKA, Alprazolam, tabletter 1 mg
Alprazolam "PCD" STADA Nordic, Alprazolam, tabletter 1 mg
Alprazolam "Pfizer" Pfizer, Alprazolam, tabletter 1 mg
Alprox Orion Pharma, Alprazolam, tabletter 1 mg
 
depottabletter 0,5 mg
Alprazolam "Krka" KRKA, Alprazolam, depottabletter 0,5 mg
 
depottabletter 1 mg
Alprazolam "Krka" KRKA, Alprazolam, depottabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  0,25 mg

Præg:
UPJOHN 29
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 9
tabletter 0,25 mg
 
 
 

Tabletter  0,5 mg

Præg:
UPJOHN 55
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,5 x 9
tabletter 0,5 mg
 
 
 

Tabletter  1 mg

Præg:
UPJOHN 90
Kærv: Delekærv
Farve: Lilla
Mål i mm: 5,6 x 9
tabletter 1 mg
 
 
 

Depottabletter  0,5 mg

Præg:
P & U 57
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 9,3 x 9,3
depottabletter 0,5 mg
 
 
 

Depottabletter  1 mg

Præg:
P & U 59
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,3 x 9,3
depottabletter 1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...