Benzodiazepiner (anxiolytika)

N05BA

Revideret: 24.09.2021

Der findes adskillige benzodiazepiner til oral anvendelse (se tabel 1).
Benzodiazepinerne har alle næsten identiske terapeutiske virkninger og bivirkninger. 


Tabel 1: Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende farmaka til oral brug 

Modificeret efter: Gerlach J, Vestergaard P, Psykofarmaka, Psykiatrifondens Forlag. 2011; 3. udgave (1462) og www.benzo.org.uk: Benzodiazepine equivalence table

Generisk navn  

Ækvivalent  

dosis (mg)  

Tid til  

maksimal  

plasmakonc.  

T max i timer  

Betydende distributions-  

fase  

Plasma-  

halveringstider  

i eliminationsfasen  

i timer  

Aktive  

metabolitter bestemmende  

for  

halveringstiden  

Anxiolytika 

 

 

 

 

 

Alprazolam 

0,5 

1,5 

 

12 

 

Bromazepam 

1,5 

 

15 

 

Chlordiazepoxid 

12 

 

72 

N-desmethyl-diazepam 

Clobazam 

10 

 

40 

N-desmethyl-clobazam 

Clonazepam

0,5 

2,5 

 

40 

 

Diazepam 

72 

 

Lorazepam (OH) 

 

12 

 

Oxazepam (OH) 

15 

 

10 

 

Hypnotika 

 

 

 

 

 

Nitrazepam 

1,5 

24 

 

Triazolam 

0,125 

 

 

Zolpidem 

10 

1,5 

 

 

Zopiclon 

7,5 

 

N-oxide-zopiclon 

N-desmethyl-zopiclon 

Værdierne for ækvivalent dosis og Tmax gælder for tabletter og kapsler. 

* Er registreret som antiepileptikum 

Plasmahalveringstid i eliminationsfasen er angivet som gennemsnitsværdier (spredning ca. ± 50 %). 

I de tilfælde, hvor en aktiv metabolit er bestemmende for halveringstiden, er denne angivet. Ellers er metabolitterne ikke nævnt. 

Tmax er tiden der går til lægemiddelkoncentrationen i blodet er højst. 

De 2 hydroxylerede benzodiazepiner er mærket med (OH). De udskilles direkte uden enzymnedbrydning i leveren. 

 

Anvendelsesområder

Benzodiazepiner anvendes på nedenstående psykiatriske indikationer: 

 • Akut, situationsbetinget og stress-relateret angst og spænding (fx forbundet med ydre traumer og somatisk sygdom). Bemærk: Få dages ordination.
 • Angsttilstande, som supplement til antidepressiv behandling, når antidepressiva ikke tolereres eller har utilstrækkelig effekt. Bemærk: Risiko for afhængighed.
 • Søvnforstyrrelser, se Hypnotika.
 • Abstinenstilstande og delir, forårsaget af alkohol- eller medicinmisbrug. Bemærk: Risiko for ny afhængighed.
 • Skizofreni og skizotypiske sindslidelser som supplement til og delvis erstatning for en behandling med antipsykotika, især hvor der foreligger angst, uro og spænding, evt. akatisi eller tilbøjelighed til ekstrapyramidale eller autonome bivirkninger samt katatone symptomer.
 • Andre psykotiske tilstande, agiterede depressioner og paranoide psykoser, hvor der er behov for en dæmpning af angst og uro.
 • Ved katatoni er lorazepam bedst undersøgt.

 

Benzodiazepiner anvendes på nedenstående somatiske indikationer: 

 • Akutte kramper, inkl. kramper forårsaget af indtagne gifte og af feber
 • Epilepsi, status epilepticus, se Epilepsi hos voksne
 • Muskelspasmer, fx hemiplegisk spasticitet
 • Som præanæstetisk behandling kan benzodiazepiner berolige patienten og støtte muskelafslappelse under operation
 • Amnestisk analgesi i forbindelse med mindre indgreb som bronkoskopi, gastroskopi og leverbiopsi. Patienten bliver afslappet, men forbliver bevidst og kooperativ med efterfølgende amnesi for indgrebet.

Behandlingsvejledning

Psykiatrisk indikation 

Det er vigtigt at anvende så lille en dosis som muligt, ofte begyndende med den svageste tabletstyrke af det pågældende præparat, givet én gang dgl. ved behov. Efter et par uger kan dosis om nødvendigt fordobles, og patienten skal informeres om risiko for toleransudvikling. Man tilstræber en behandlingsperiode på maksimalt 4 uger. Herefter skal tilstanden vurderes på ny, og vurderingen skal fremgå af journalen. Ved sværere angststande, fx invaliderende panikangst, kan en kontinuerlig behandling - eventuelt i relativt høje doser - være nødvendig, men altid under nøje kontrol, og behandling bør initieres hos psykiatrisk speciallæge.
Doseringen af benzodiazepiner ved akutte urotilstande, særligt psykotiske, vil ofte kræve høje doser og gentagning efter kort tid med nøje vurdering af effekt og bivirkninger. Lorazepam anbefales i internationale guidelines til i.m. brug, men ikke diazapam, der har uforudsigelig absorption og er vævsirriterende. Behandling af sværere alkoholabstinenstilstande med benzodiazepiner kræver hyppig indtagelse per os eller i.v. med meget høj samlet daglig dosis. De generelle retningslinjer og dosering af benzodiazepiner for behandling af angsttilstande gælder således ikke for sådanne tilstande (se evt. lærebøger i psykiatri). 

Aftrapning af benzodiazepiner

Aftrapning kan ske over få dage, dersom behandlingen kun har varet 4-6 uger. Er der udviklet fysisk afhængighed, skal der ske gradvis nedtrapning af dosis efter følgende principper: 

 • Patienten skal være motiveret og enig i aftalen om aftrapning.
 • Patienten skal orienteres grundigt om mulige bivirkninger (søvnløshed, rastløshed, rysten, hovedpine, appetitløshed og overfølsomhed for lyd, lys, lugt og berøring), der kan opstå undervejs (se desuden nedenfor).
 • Aftrap med det pågældende benzodiazepin eller et benzodiazepin med lang halveringstid (fx diazepam).
 • Døgndosis reduceres med 10-20 % med 1-2 ugers interval. Det kan være nødvendigt at strække perioden over flere måneder. Det afgørende er, at nedtrapningen går fremad.
 • Stå fast på samme dosis hvis der opstår svære abstinenssymptomer.
 • Udstræk evt. aftrapningen i den sidste tid, hvor det er sværest.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (1969). Den foreskriver bl.a., at der udarbejdes behandlingsplan inden behandling påbegyndes og der er vilkår for udstedelse/fornyelse/generhvervelse af kørekort (4936). Ordination bør kun ske ved personlig konsultation.
Indsatser for Rationel Farmakoterapi har udarbejdet materiale til aftrapning af personer med afhængighed benzodiazepiner (se IRF).  

Se endvidere Anxiolytika og hypnotika (iatrogen afhængighed)

Præparatvalg

Plasmahalveringstiderne har praktisk klinisk relevans. Ønsker man en kortvarig anxiolytisk eller hypnotisk virkning, er det mest hensigtsmæssigt at benytte et præparat med en relativt kort plasmahalveringstid, fx et af de to hydroxylerede benzodiazepiner. Er der derimod tale om en længerevarende behandling af en kronisk svær angst, er et præparat med lang halveringstid, fx diazepam et bedre valg (se øverst i tabellen). 

Plasmahalveringstiden kan også anvendes til beregning af tidspunktet for indtrådt ligevægt (steady state). Dette tidsrum er ca. 5 gange halveringstiden. For mange benzodiazepiner betyder det, at ligevægt først opnås efter 1-2 uger, hos nogle ældre efter 1-2 måneder, når de langsomt eliminerbare benzodiazepiner anvendes. Det indebærer, at man i løbet af denne periode får kumuleret det pågældende stof i organismen med heraf følgende risiko for bivirkninger. Det gælder også, selv om stoffet kun anvendes som sovemiddel. I disse situationer er det derfor enklere og mest hensigtsmæssigt at anvende et stof med relativt kort halveringstid, fx et af de tre hydroxylerede benzodiazepiner. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Alle benzodiazepiner er normalt kontraindicerede ved svær leverinsufficiens. Doseringen ved nedsat lever- og nyrefunktion er omtalt under de forskellige lægemidler. Se særligt chlordiazepoxid ang. behandling ved alkoholabstinens. 

Forsigtighedsregler

Benzodiazepiner bør ikke anvendes til personer med tidligere alkohol- og medicinmisbrug eller svære personlighedsforstyrrelser. Benzodiazepiner anvendes dog som førstevalgspræparat i kortvarig alkoholabstinensbehandling samt ved behandling af delirøse abstinenstilstande, hvor dosering skal gives i refrakte doser med hyppig monitorering af effekten. Se ovenfor og endvidere Alkoholabstinens.
Mange ældre påvirkes kraftigt af benzodiazepiner, hvorfor dosering må ske med forsigtighed.  

Trafik

Hvis man ikke er i stand til at føre et køretøj på betryggende vis pga. påvirkning af benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende midler, er det strafbart i lighed med promillekørsel. Ved igangsættelse af behandling og markant dosisøgning anbefales kørselspause - normalt anbefales 2-4 ugers pause, men længden skal altid bero på en konkret vurdering. Generelt kørselsforbud anbefales ved fast behandling med benzodiazepiner med lang halveringstid (> 10 timer). Ved fast behandling med benzodiazepiner med halveringstid på 10 timer (oxazepam) anbefales en maksimal døgndosis (30 mg). Ved kørekortfornyelse anbefales lægen at udføre test for de kognitive funktioner. 

Skønnes det, at en patient ikke vil overholde et kørselsforbud, skal dette meldes til embedslægen. 

Se endvidere: Vejledning om helbredskrav til kørekort, 9 Trafikfarlig medicin (H3), Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017

Bivirkninger

Benzodiazepiner frembyder en række ulemper, der komplicerer behandlingen og kan reducere det terapeutiske udbytte.  

Initialt kan der forekomme sedation (døsighed, træthed), psykomotorisk træghed samt svimmelhed. Bivirkninger, der dog aftager og evt. svinder ved daglig anvendelse (tolerans, se senere). Ved høje doser kan der ses muskelsvaghed, svigtende muskelkoordination og evt. ataksi. Specielle søvnrelaterede bivirkninger omtales under Hypnotika. Ved for hurtig intravenøs indgift af benzodiazepiner og ved anvendelse af store doser oralt kan der ses respirationsdepression. Benzodiazepiner skal derfor anvendes med stor forsigtighed til patienter med kroniske lungesygdomme, fx astma og kronisk bronkitis. 

 

Kognition 

Benzodiazepiner svækker opmærksomhed, hukommelse og indlæring. Der kan ses anterograd amnesi (hukommelsessvigt for begivenheder efter indtagelse af medicinen). Amnesi er særligt udtalt ved anvendelse af korttidsvirkende benzodiazepiner (fx triazolam) og ved intravenøs indgift (midazolam). Effekten på kognitive funktioner er i høj grad dosisrelateret: Små doser kan ved at mildne angst og uro forbedre præstationen, mens højere doser via den kognitive hæmning svækker den intellektuelle formåen, alt afhængig af den individuelle følsomhed. Ved høje doser kan ses desorientering og konfusion, specielt hos ældre. Ved kørekortfornyelse hos patienter i behandling med benzodiazepiner anbefales lægen at udføre test for de kognitive funktioner, uanset patientens alder (se afsnittet vedr. trafik ovenfor samt Vejledning om helbredskrav til kørekort (4936) fra Styrelsen for Patientsikkerhed).
Bivirkninger som sedation, svigtende koncentrationsevne og forlænget reaktionsevne øger risikoen for ulykker, ligesom disse og andre bivirkninger kan mindske patienters evne til at løse arbejdsmæssige og hjemlige problemer, som måtte have bidraget til udvikling af de psykiske symptomer. Ved langtidsbehandling er de hyppigste bivirkninger nedsat initiativ, apati, hurtig udtrætning og evt. depression. 

 

Paradokse psykiske reaktioner 

Agitation, aggression og impulsive handlinger kan optræde i enkelte tilfælde, især i kombination med alkohol. 

 

Sjældne bivirkninger 

Disse omfatter hypotension, øget appetit og vægt, nedsat libido, kvalme, hovedpine og allergiske reaktioner 

 

Tolerans 

Kontinuerlig behandling med benzodiazepiner kan føre til udvikling af tolerans, dvs. en aftagende effekt af samme dosis. Dette gælder især sedation, svimmelhed og reaktionsevne, i mindre grad anxiolytisk effekt og amnesi. Tolerans kan føre til behov for at indtage større doser og dermed til misbrug og til psykisk og fysisk afhængighed hos prædisponerede personer, se afsnittet om Misbrug og afhængighed af medicin eller rusmidler.  

 

Fysisk afhængighed 

Dette kan opstå efter få ugers behandling med terapeutiske doser og viser sig ved abstinenssymptomer ved seponering. I lettere tilfælde er der abstinenssymptomer som søvnløshed, rastløshed, rysten, hovedpine, appetitløshed og overfølsomhed for lyd, lys, lugt og berøring. I svære tilfælde ses hypotension, temperaturstigning, konfusion, psykose og/eller kramper. Undertiden kan det være vanskeligt at adskille abstinenssymptomer og primære angstsymptomer. Abstinenssymptomerne optræder imidlertid ofte lidt før recidivsymptomer, almindeligvis fra 2. til 14. seponeringsdag, hvorefter de svinder, mens de primære angstsymptomer sætter mere langsomt og varigt ind. Den nævnte sansemæssige overfølsomhed og en influenzalignende fornemmelse er endvidere karakteristisk for abstinenstilstanden. Abstinenssymptomer er udtryk for fysisk afhængighed og er ikke nødvendigvis tegn på misbrug af lægemidlerne og kan ikke identificeres med forekomst af afhængighed, som kræver yderligere symptomer, dvs. mindst 2 af følgende: 

 • Trang til lægemidlet
 • Svækket evne til at styre indtagelsen
 • Toleransudvikling
 • Dominerende rolle i dagligdagen
 • Vedblivende brug trods skadevirkning.

 

Misbrug og afhængighedssyndrom 

Ved misbrug af benzodiazepiner indtages de typisk i betydelig højere daglig dosering end normalt for at opnå ruseffekt. De indgår ofte i blandingsmisbrug og ofte i et afhængighedssyndrom præget af stærk trang, svækket evne til at styre indtagelsen samt toleransudvikling. Dette hyppigt brugte kliniske begrebet er dog normativt og upræcist og findes ikke i ICD-10, der skelner mellem skadeligt brug og afhængighed. 

Interaktioner

Den sederende virkning forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika (specielt højdosis), antihistaminer samt opioider. Omeprazol kan forlænge eliminationstiden af diazepam. Theophyllin modvirker benzodiazepinernes sedative og psykomotoriske virkning. 

Graviditet

Benzodiazepiner indebærer muligvis en let forøget risiko for misdannelser. En metaanalyse vedr. brug af benzodiazepiner i 1. trimester inkluderede de 23 bedste studier. For kohortestudier sås ingen forøget risiko, mens der for case-kontrolstudier sås en let øget risiko for større misdannelser (odds ratio 3,01 (95 % konfidensinterval 1,32-6,84)) og gane-spalte (odds ratio 1,79 (95 % konfidensinterval 1,13-2,82)). Den let øgede risiko er tidligere fundet i en anden metaanalyse. Ved brug i 3. trimester kan nogle børn enten udvise "Floppy Child Syndrom" (tremor, irritabilitet, sutteproblemer) eller have abstinenssymptomer (fx tremor, hypertonicitet, sutteproblemer, kramper). Enkeltdoseringer af diazepam op til 30 mg kort før fødslen har ikke vist negativ effekt vurderet ved Apgar score. Clonazepam kan anvendes ved epilepsi. Derudover bør benzodiazepiner kun anvendes på speciel indikation (fx akutte kramper, status epilepticus). Diazepam, oxazepam, alprazolam og chlordiazepoxid kan anvendes. 

Kortvarig lavdosisbehandling er næppe af betydning. I alle tilfælde skal barnet observeres efter fødslen. 

Amning

Oxazepam, lorazepam og alprazolam kan om nødvendigt anvendes, da den relative vægtjusterede dosis er begrænset og bivirkninger kun sjældent beskrevet. Diazepam bør undgås. 

Farmakodynamik

Benzodiazepinerne binder sig med stor affinitet til specifikke receptorer i hjernen, de såkaldte GABA-A receptorer som er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. GABA-A-receptorkomplekset formidler effekten af en lang række medikamenter, der anvendes i behandlingen af angst, søvnløshed og kramper. GABA, der er den primære transmitter i dette receptorkompleks, åbner chloridkanalen og fremkalder den neuronale hæmning, der ligger bag den terapeutiske effekt. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA. 

Barbiturater og formentlig alkohol virker direkte i chloridkanalen. Disse præparater har således en udtalt synergistisk virkning. 

Farmakokinetik

Benzodiazepinerne er fedtopløselige og absorberes derfor næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen, ligesom de let passerer blod-hjernebarrieren. I tabel 1 er angivet benzodiazepinernes Tmax, der kan betragtes som et udtryk for absorptionshastighed. De hurtigt absorberede benzodiazepiner har en hurtigt indsættende hypnotisk og anxiolytisk effekt, men det indebærer også størst risiko for misbrug, idet de hos prædisponerede individer kan fremkalde det såkaldte "sus", en følelse af eufori. 

Efter absorptionsfasen fordeles stofferne i kroppens forskellige væv og organer. For en del benzodiazepiner (fx diazepam og nitrazepam) resulterer denne fordeling i et mærkbart plasmakoncentrationsfald af 2-4 timers varighed. Dette bratte koncentrationsfald kan være hensigtsmæssigt, når benzodiazepiner anvendes som hypnotika. Den høje koncentration under distributionen er velegnet til at fremkalde søvn, mens den lavere koncentration under eliminationsfasen evt. kan udnyttes til at dæmpe angst den efterfølgende dag. Af tabel 1 fremgår, hvilke benzodiazepiner der har en betydende distributionsfase.
Benzodiazepinerne nedbrydes via leverens enzymer til aktive og inaktive metabolitter. De aktive metabolitter er undertiden mere aktive og har mere langvarig virkning end modersubstansen. Det gælder diazepam og - i mindre grad - chlordiazepoxid samt de øvrige benzodiazepiner, som nedbrydes via N-desmethyldiazepam, der har en plasmahalveringstid i eliminationsfasen på 2-4 døgn.
For at kunne udskilles, må benzodiazepinmolekylet have inkorporeret en hydroxylgruppe, som derefter glucuronideres. Det dannede glucuronid er vandopløseligt og kan derfor hurtigt udskilles gennem nyrerne. Hydroxyleringen er en langsom proces, mens glucuroneringen går hurtigt. Det er årsagen til, at de to benzodiazepiner (lorazepam og oxazepam, se tabellen), der selv indeholder en hydroxylgruppe, har relativt korte plasmahalveringstider og ingen metabolitter. Dette er også grunden til, at disse tre hydroxylerede benzodiazepiner ikke har en væsentlig længere plasmahalveringstid hos ældre og hos patienter med leversygdom. For andre benzodiazepiner øges plasmahalveringstiden med op til en faktor 4 med alderen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Alprazolam Alprazolam "Krka d.d."
KRKA
tabletter  0,25 mg 20 stk. (blister)   2,63 10,52
Alprazolam Alprazolam "Krka d.d."
KRKA
tabletter  0,25 mg 50 stk. (blister)   0,99 3,96
Alprazolam Alprazolam "Krka d.d."
KRKA
tabletter  0,25 mg 100 stk. (blister)   0,83 3,32
Alprazolam Alprazolam "Krka d.d."
KRKA
tabletter  0,5 mg 20 stk. (blister)   5,52 11,03
Alprazolam Alprazolam "Krka d.d."
KRKA
tabletter  0,5 mg 50 stk. (blister)   2,31 4,62
Alprazolam Alprazolam "Krka d.d."
KRKA
tabletter  0,5 mg 100 stk. (blister)   1,64 3,27
Alprazolam Alprazolam "Krka d.d."
KRKA
tabletter  1 mg 20 stk. (blister)   1,96 1,96
Alprazolam Alprazolam "Krka d.d."
KRKA
tabletter  1 mg 50 stk. (blister)   3,70 3,70
Alprazolam Alprazolam "Krka d.d."
KRKA
tabletter  1 mg 100 stk. (blister)   1,36 1,36
Alprazolam Alprazolam "Krka"
KRKA
depottabletter  0,5 mg 30 stk. (blister)   2,74 5,48
Alprazolam Alprazolam "Krka"
KRKA
depottabletter  0,5 mg 60 stk. (blister)   1,34 2,67
Alprazolam Alprazolam "Krka"
KRKA
depottabletter  1 mg 30 stk. (blister)   1,67 1,67
Alprazolam Alprazolam "Krka"
KRKA
depottabletter  1 mg 60 stk. (blister)   2,07 2,07
Alprazolam Alprazolam "Krka"
KRKA
depottabletter  2 mg 30 stk. (blister)   7,15 3,57
Alprazolam Alprazolam "Krka"
KRKA
depottabletter  2 mg 60 stk. (blister)   5,11 2,55
Alprazolam Alprazolam "Upjohn"
Viatris
tabletter  0,5 mg 100 stk. (blister)   0,49 0,98
Alprazolam Alprazolam "Upjohn"
Viatris
tabletter  1 mg 100 stk. (blister)   1,36 1,36
Alprazolam Alprox®
Orion Pharma
tabletter  0,25 mg 20 stk.   2,58 10,31
Alprazolam Alprox®
Orion Pharma
tabletter  0,25 mg 50 stk.   0,98 3,91
Alprazolam Alprox®
Orion Pharma
tabletter  0,25 mg 100 stk.   0,81 3,24
Alprazolam Alprox®
Orion Pharma
tabletter  0,5 mg 20 stk.   1,70 3,39
Alprazolam Alprox®
Orion Pharma
tabletter  0,5 mg 50 stk.   2,33 4,67
Alprazolam Alprox®
Orion Pharma
tabletter  0,5 mg 100 stk.   0,50 0,99
Alprazolam Alprox®
Orion Pharma
tabletter  1 mg 20 stk.   1,98 1,98
Alprazolam Alprox®
Orion Pharma
tabletter  1 mg 50 stk.   3,69 3,69
Alprazolam Alprox®
Orion Pharma
tabletter  1 mg 100 stk.   1,32 1,32
Diazepam Apozepam®
TEVA
tabletter  2 mg 20 stk.   4,31 21,56
Diazepam Apozepam®
TEVA
tabletter  2 mg 50 stk.   2,15 10,76
Diazepam Apozepam®
TEVA
tabletter  2 mg 100 stk.   1,30 6,52
Diazepam Apozepam®
TEVA
tabletter  5 mg 20 stk.   4,31 8,63
Diazepam Apozepam®
TEVA
tabletter  5 mg 50 stk.   1,99 3,98
Diazepam Apozepam®
TEVA
tabletter  5 mg 100 stk.   1,16 2,31
Remimazolam Byfavo
PAION Netherlands
pulver til injektionsvæske, opl.  20 mg 10 stk.   210,21
Remimazolam Byfavo
PAION Netherlands
pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske  50 mg 10 stk.   448,47
Diazepam Diazepam "Accord"
Accord
tabletter  5 mg 25 stk. (blister)   2,65 5,30
Diazepam Diazepam "Accord"
Accord
tabletter  5 mg 50 stk. (blister)   1,04 2,07
Diazepam Diazepam "Accord"
Accord
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,66 1,32
Diazepam Diazepam "DAK"
Orifarm Healthcare
tabletter  2 mg 100 stk.   1,31 6,53
Diazepam Diazepam "DAK"
Orifarm Healthcare
tabletter  5 mg 50 stk.   0,99 1,98
Diazepam Diazepam "DAK"
Orifarm Healthcare
tabletter  5 mg 100 stk.   0,63 1,26
Clobazam Frisium®
Sanofi
tabletter  10 mg 50 stk. (blister)   4,73 9,45
Clobazam Frisium®
Sanofi
tabletter  10 mg 40 stk. (blister)   4,75 9,50
Clobazam Frisium®
Sanofi
tabletter  10 mg 50 stk. (blister)   4,74 9,48
Clobazam Frisium®
Sanofi
tabletter  10 mg 40 stk. (blister)   4,73 9,46
Clobazam Frisium®
Sanofi
tabletter  10 mg 45 stk. (blister)   4,74 9,48
Chlordiazepoxid Klopoxid "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk.   2,17 6,50
Chlordiazepoxid Klopoxid "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  25 mg 50 stk.   3,29 3,95
Bromazepam Lexotan®
Cheplapharm
tabletter  3 mg 100 stk.   0,90 2,99
Bromazepam Lexotan®
Cheplapharm
tabletter  6 mg 20 stk. (blister)   6,98 11,64
Bromazepam Lexotan®
Cheplapharm
tabletter  6 mg 50 stk. (blister)   5,01 8,35
Bromazepam Lexotan®
Cheplapharm
tabletter  6 mg 100 stk. (blister)   4,25 7,09
Lorazepam Lorazepam "Macure"
Macure Pharma
injektionsvæske, opl.  4 mg/ml 10 x 1 ml   167,89 104,93
Lorazepam Lorazepam "Orion"
Orion Pharma
tabletter  1 mg 30 stk. (blister)   3,90 9,75
Lorazepam Lorazepam "Orion"
Orion Pharma
tabletter  1 mg 100 stk. (blister)   3,61 9,01
Midazolam Midazolam "Accord"
Accord
injektions- og infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 10 x 5 ml   2,42 36,29
Midazolam Midazolam "Accord"
Accord
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 1 x 10 ml   9,70 29,09
Midazolam Midazolam "Accord"
Accord
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 1 ml   12,63 37,89
Midazolam Midazolam "Accord"
Accord
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 3 ml   5,72 17,17
Midazolam Midazolam "Accord"
Accord
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 10 ml   4,59 13,76
Midazolam Midazolam "B. Braun"
B. Braun Medical
injektions- og infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 20 x 5 ml   1,36 20,35
Midazolam Midazolam "B. Braun"
B. Braun Medical
injektions- og infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 10 x 100 ml   1,35 20,18
Midazolam Midazolam "B. Braun"
B. Braun Medical
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 1 ml   13,90 41,70
Midazolam Midazolam "B. Braun"
B. Braun Medical
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 3 ml   4,07 12,20
Midazolam Midazolam "Hameln"
hameln
injektions- og infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 10 x 5 ml   1,38 20,63
Midazolam Midazolam "Hameln"
hameln
injektions- og infusionsvæske, opl.  1 mg/ml 50 ml   1,47 21,98
Midazolam Midazolam "Hameln"
hameln
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 1 ml   10,66 31,97
Midazolam Midazolam "Hameln"
hameln
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 5 x 3 ml   4,11 12,34
Midazolam Midazolam "Hameln"
hameln
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 5 x 10 ml   3,44 10,31
Oxazepam Oxabenz®
TEVA
tabletter  15 mg 25 stk.   9,97 33,22
Oxazepam Oxabenz®
TEVA
tabletter  15 mg 50 stk.   5,27 17,58
Oxazepam Oxabenz®
TEVA
tabletter  15 mg 100 stk.   2,56 8,53
Oxazepam Oxazepam "Alternova"
Alternova
tabletter  15 mg 25 stk. (blister)   9,91 33,04
Oxazepam Oxazepam "Alternova"
Alternova
tabletter  15 mg 30 stk. (blister)   7,64 25,47
Oxazepam Oxazepam "Alternova"
Alternova
tabletter  15 mg 50 stk. (blister)   5,03 16,77
Oxazepam Oxazepam "Alternova"
Alternova
tabletter  15 mg 100 stk. (blister)   2,55 8,51
Midazolam Ozalin
Primex Pharmaceuticals
oral opl., endosisbeh.  2 mg/ml 10 x 5 ml   42,19 316,43
Chlordiazepoxid Risolid®
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 24 stk.   4,48 13,45
Chlordiazepoxid Risolid®
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk.   2,17 6,51
Chlordiazepoxid Risolid®
TEVA
filmovertrukne tabletter  25 mg 24 stk.   3,43 4,11
Chlordiazepoxid Risolid®
TEVA
filmovertrukne tabletter  25 mg 100 stk.   2,45 2,94
Diazepam Stesolid®
TEVA
tabletter  2 mg 25 stk.   2,92 14,58
Diazepam Stesolid®
TEVA
tabletter  2 mg 50 stk.   2,18 10,90
Diazepam Stesolid®
TEVA
tabletter  2 mg 100 stk.   1,40 6,98
Diazepam Stesolid®
TEVA
tabletter  5 mg 25 stk.   2,73 5,46
Diazepam Stesolid®
TEVA
tabletter  5 mg 50 stk.   1,10 2,21
Diazepam Stesolid®
TEVA
tabletter  5 mg 100 stk.   1,17 2,34
Diazepam Stesolid®
TEVA
rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder  5 mg/dosis 5 x 2,5 ml  
Diazepam Stesolid®
TEVA
rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder  5 mg/dosis 5 x 2,5 ml   78,66 157,32
Diazepam Stesolid®
TEVA
rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder  10 mg/dosis 5 x 2,5 ml   30,18 75,46
Diazepam Stesolid®
TEVA
rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder  10 mg/dosis 5 x 2,5 ml   30,13 75,32
Alprazolam Tafil®
Viatris
tabletter  0,25 mg 100 stk.   0,83 3,31
Alprazolam Tafil®
Viatris
tabletter  0,5 mg 20 stk.   1,65 3,30
Alprazolam Tafil®
Viatris
tabletter  0,5 mg 100 stk.   1,64 3,27
Alprazolam Tafil®
Viatris
depottabletter  0,5 mg 60 stk. (blister)   1,35 2,70
Alprazolam Tafil®
Viatris
depottabletter  1 mg 60 stk. (blister)   2,08 2,08
Lorazepam Temesta®
Parallelimport
tabletter  1 mg 25 stk. (blister)  
Lorazepam Temesta®
Parallelimport
tabletter  1 mg 100 stk. (blister)   3,87 9,67
Lorazepam Temesta®
Parallelimport
tabletter  1 mg 100 stk.   3,59 8,98

Referencer

1969. retsinformation.dk. Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. 2019; VEJ nr 9523 af 19/06/2019, https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9523 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

4936. Styrelsen for Patientsikkerhed. Vejledning om helbredskrav til kørekort. Styrelsen for Patientsikkerhed. 2017; 1, https://stps.dk/da/udgivelser/2017/vejledning-om-helbredskrav-til-koerekort/~/media/9BE267FAC6AE4BE3ABB93FAA6E7C2347.ashx (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

1462. Gerlach J, Vestergaard P. Psykofarmaka. Psykiatrifondens Forlag. 2013; 3(2), https://butik.psykiatrifonden.dk/boeger-85/psykofarmaka-p109 (Lokaliseret 10. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...