Glukokortikoider til inhalation

R03BA

Revideret: 07.12.2022

Ved inhalation af glukokortikoider opnås lokal virkning i bronkieslimhinden, og de systemiske virkninger er ringe ved terapeutiske doser. Stofferne virker på symptomer, lungefunktion samt den bronkiale hyperreaktivitet og kan reducere risikoen for eksacerbationer og død af astma. De kan formentlig forhindre udvikling af permanent nedsat lungefunktion, som ses ved nogle typer af astma, men der foreligger ikke tilstrækkelig lange studier.
Langtidsbehandling af skolebørn med astma med inhaleret steroid har vist sig at forbedre lungefunktionen, hvorimod der hos ubehandlede blev observeret et relativt fald i lungefunktion, hvorfor behandling tidligt i sygdomsforløbet er vigtig.
Afhængig af inhalationssystemet når kun en mindre del af den inhalerede dosis ned i bronkierne, hvor det er virksomt. Resten forbliver i apparaturet eller i munden og svælget, hvor det kan give anledning til udvikling af candida, hvorfor det anbefales at skylle munden efter inhalationen.
Se endvidere administrationsmuligheder for inhalation i Inhalationssystemer

Anvendelsesområder

Inhalationssteroid er den vigtigste profylaktiske behandling af astma. Ved mild intermitterende astma kan inhalationssteroid anvendes sammen med formoterol i samme inhalator som p.n. behandling (Trin 1 i Tabel 4 i Behandling af astma hos voksne). Inhalationssteroid er førstevalg ved alle grader af persisterende astma (Trin 2 til 4 i Tabel 4 i Behandling af astma hos voksne).
Ved KOL anvendes inhalationssteroid sammen med langtidsvirkende bronkodilatatorer til forebyggelse af non-infektiøse eksacerbationer hos patienter, som hører til grupperne C og D i GOLD-klassifikationen (dvs. KOL , hvor der i det sidste år har været mindst 2 eksacerbationer eller én indlæggelseskrævende eksacerbation). Nye prospektive studier og retrospektive analyser af ældre studier viser, at effekten er størst hos patienter med et eosinofiltal i blodet på over 300 celler per mikroliter (0,3 x 109 celler per liter) og ikke af betydning ved eosinofile under under 150 celler per mikroliter (0,15 x 109 celler per liter) (2524) (5405)

Det anbefales, at inhalationssteroid anvendes i middeldosis sammen med en langtidsvirkende inhaleret bronkodilatator (dokumentationen for effekt er bedst for kombinationen inhalationssteroid sammen med LABA - langtidsvirkende β2-agonist). Hvis patienten oplever betydende bivirkninger som følge af inhalationssteroid, herunder gentagne tilfælde af røntgenverificeret pneumoni, bør inhalationssteroid seponeres. Studier viser, at patienter med KOL kunne trappes ud af inhalationssteroid, uden at de fik flere eksacerbationer (2527) og at det især var muligt for patienter med lave esosinofile tal i blodet (3030) (4444)

Behandlingsvejledning

Tabel 6: Inhalerede glukokortikoider. Skønnede sammenlignelige daglige doser. Skøn på basis af ufuldstændige dosis-responsundersøgelser af lægemiddel i kombination med inhalator primært på basis af astmaundersøgelser. I øvrigt kan henvises til: 2022 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention og RADS, Astma hos børn - baggrundsnotat, 2015.  

Lægemiddel  

Lav døgndosis (µg)  

Middel døgndosis (µg)  

Høj døgndosis (µg)  

Voksne og
børn ≥ 12 år
 

Børn
6-11 år
 

Voksne og
børn ≥ 12 år
 

Børn
6-11 år
 

Voksne og
børn ≥ 12 år
 

Børn
6-11 år
 

Beclometason (ekstra fine partikler)** 

100-250 

50-100 

250-500 

100-200 

> 500 

> 200 

Beclometason (standard partikler) 

200-500 

 

500-1.000 

 

> 1.000 

 

Budesonid inh. spray 

200-400 

100-200 

400-800 

200-400 

> 800 

> 400 

Budesonid inh. pulver* 

200-400 

100-200 

400-800 

200-400 

> 800 

> 400 

Ciclesonid 

80-160 

 

160-320 

 

320-1.280 

 

Fluticasonfuroat inh. pulver 

100 

 

 

 

200 

 

Fluticasonpropionat inh. spray 

100-250 

100 

250-500 

250 

> 500 

500 

Fluticasonpropionat inh. pulver 

100-250 

100 

250-500 

200 

> 500 

500 

Mometasonfuroat 

110-220 

110 

220-440 

220-440 

> 440 

> 440 

* Doserne er angivet i "measured dose". Nogle kombinationspræparater angives i "delivered dose" (hvor fx 160 mikrogram/dosis svarer til 200 mikrogram/dosis). 

** Bemærk: En dosis beclometason ekstra fine partikler svarer til den dobbelte dosis beclometason standard partikler. 


Sædvanligvis gives en dosis morgen og aften i form af inhalationsspray eller-pulver varierende fra 1 til 4 pust/sug, men ved lav til middel dosis kan stofferne gives som éngangsdosering. Hos enkelte patienter med behov for større dosering kan dosis gives 3-4 gange dgl. Ciclesonid og mometason doseres 1 gang i døgnet. Hvis kraftigt ødem og slimdannelse forhindrer virkningen af inhalationerne, vil en samtidig kortvarig oral eller parenteral behandling med systemisk glukokortikoid ofte nedsætte ødemet i bronkieslimhinden og gøre den mere tilgængelig for inhalationsbehandling.
Det er vigtigt ved brug af lokale glukokortikoider at opnå en optimal deponering i luftvejene, ved at sikre sig, at patientens inhalationsteknik er optimal. Inhalationsteknikken skal regelmæssigt kontrolleres. Med fordel kan sprayen gives med en åndingsbeholder med stort volumen (voksne). Det fører til bedre lungedeponering og mindre irritation i halsen. Virkningen starter ofte i løbet af det første døgn, men den fulde effekt af behandling med inhaleret glukokortikoid indtræder først efter én til flere måneders behandling. Langtidsbehandlingen har ofte virkning på anstrengelsesudløst astma, ligesom den allergiske type I-reaktion hæmmes. Den bronkiale inflammation og hyperreaktivitet reduceres. 

Præparatvalg

Ved behandling i lavdosis eller middeldosisområdet er der ingen betydende forskelle mellem de enkelte steroider, og behandlingsvalg bør primært styres ud fra valg af inhalationsdevice. Ved højdosisbehandling bør de nyere steroider budesonid, ciclesonid, fluticason, mometason og beclometason med ekstrafine partikler foretrækkes frem for "vanlig" beclometason, som har en større systemisk effekt. 

Glukokortikoider til inhalation (ICS) - inhalationsdevices

 

Device 

Styrker 

Antal doser 

Billigste DDD* 

Handelsnavne 

Kommentarer 

Beclometason  

Autohaler (spray) 

AerobecAutohaler50AerobecAutohaler100 

50 μg 

200 

29,12 

AeroBec® 

 

Bemærk: Autohaler kan ikke anvendes til spacer. 

100 μg 

200 

13,44 

Easyhaler® (pulver) 

BeclometEasyhaler200 

200 μg 

200 

5,76 

Beclomet Easyhaler® 

Holdbar i 6 måneder efter anbrud af folien. 

Inhalatoren har dosistæller. 

Standardspray 

AerobecSpray50AerobecSpray100 

 

50 μg 

200 

27,06 

AeroBec® 

 

 

100 μg 

200 

12,15 

Budesonid  

Breezhaler® (pulver) 

SeebriBreezhaler 

200 μg  

8,70 

Miflonide® Breezhaler 

Der skal indsættes kapsel i inhalatoren. 

400 μg 

5,00 

Easyhaler® (pulver) 

GionaEasyhaler100 

100 μg 

200 

6,24 

Giona Easyhaler® 

Budehal 

Budesonid Carefarm 

Holdbar i 6 måneder efter anbrud af folien. 

Inhalatoren har dosistæller. 

200 μg 

200 

3,57 

400 μg 

100, 200 

3,01 

Turbuhaler® (pulver) 

SpirocortTurbuhaler100 

100 μg 

200 

10,31 

Budesonid "Paranova" 

Spirocort® Turbuhaler® 

Pulmicort Turbohaler 

En markør angiver, hvornår inhalatoren er tom. 

200 μg 

100, 200 

3,29 

400 μg 

100, 200 

7,52 

Ciclesonid  

Standardspray 

AlvescoSpray80AlvescoSpray160 

80 μg 

120 

5,93 

Alvesco® 

 

160 μg 

120 

2,69 

Fluticason  

Diskos® (pulver) 

FlixotideDiskos100 

50 μg 

60 

12,22 

Flixotide® 

Fluticasonpropionat "2care4" 

Inhalatoren har dosistæller. 

100 μg 

60 

12,87 

250 μg 

60 

5,89 

500 μg 

60 

3,91 

Standardspray 

FlixotideSpray50FlixotideSpray125FlixotideSpray250 

50 μg 

120 

8,19 

Flixotide® 

Icsori 

 

125 μg 

120 

5,20 

250 μg 

120 

5,65 

Mometason  

Twisthaler® (pulver) 

AsmanexTwist200AsmanexTwist400 

200 μg 

60 

9,50 

Asmanex® Twisthaler® 

Holdbar i 3 måneder efter anbrud af folien. 

Inhalatoren har dosistæller. 

400 μg 

60 

5,02 

* Priserne er gældende pr. mandag den 18. september 2023. 

Bivirkninger

Halsirritation og hæshed skyldes oftest det aktive stof og ikke hjælpestofferne i sprayen. Dosisreduktion, ændret inhalationsteknik eller et præparat med anden partikelstørrelse kan som regel reducere generne.
Der er sjældent påvirkning af binyrebarkfunktionen ved lavdosis og middeldosisbehandling, men ved højere doser kan der påvises påvirkning af binyrebarken, som kan føre til binyrebarkinsufficiens efter ophør med længerevarende behandling (4888). Hæshed skyldes en direkte virkning af inhalationssteroid på muskulaturen i larynx. Paradoks bronkospasme ses i sjældne tilfælde i forbindelse med inhaleret medicin. Efter brug i 1-2 uger af inhalationsspray kan der hos < 5 % af patienterne opstå svampeinfektion i mund og svælg, især ved høj dosering og dårlig mundhygiejne. Det bør derfor generelt anbefales, at man skal skylle mund efter inhalation af inhalationssteroid. 

 

Blandt de systemiske bivirkninger er hudblødninger (sugillationer) mest almindelige og ses især hos kvinder. Der er også let øget risiko for katarakt, mens undersøgelserne vedrørende risikoen for osteoporose ikke er konklusive. Man bør dog overveje DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer. Det ser ikke ud til, at behandling af børn fører til nedsat sluthøjde. 

 

Flere studier viser, at inhalationssteroider, selv om de nedsætter antallet af KOL-eksacerbationer, kan øge risikoen for pneumoni hos patienter med KOL. Der er enighed om, at højere doser medfører højere risiko for pneumoni end lavere doser, mens der hersker uenighed om der er forskel mellem de 2 mest anvendte midler ved KOL: fluticason og budesonid. Mens en svensk observationsundersøgelse viste en højere risiko for pneumoni blandt patienter, som fik fluticason (2195), konkluderede et Cochrane review, at der ikke var sikre forskelle hvad angår de 2 inhalationssteroider på risikoen for pneumoni (2526). Under alle omstændigheder bør seponering af inhalationssteroid overvejes, hvis patienten med KOL har haft røntgenverificeret pneumoni under inhalationssteroidbehandling (2195) (5405)

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Beclometasondipropionat AeroBec®
TEVA
inhalationsspray, opløsning  50 mikrogram/dosis 200 doser  (Autohaler) 1,82 29,12
Beclometasondipropionat AeroBec®
TEVA
inhalationsspray, opløsning  50 mikrogram/dosis 200 doser   1,69 27,06
Beclometasondipropionat AeroBec®
TEVA
inhalationsspray, opløsning  100 mikrogram/dosis 200 doser  (Autohaler) 1,68 13,44
Beclometasondipropionat AeroBec®
TEVA
inhalationsspray, opløsning  100 mikrogram/dosis 200 doser   1,68 13,44
Beclometasondipropionat AeroBec®
TEVA
inhalationsspray, opløsning  100 mikrogram/dosis 200 doser   1,67 13,34
Beclometasondipropionat AeroBec®
TEVA
inhalationsspray, opløsning  100 mikrogram/dosis 200 doser   1,52 12,15
Beclometasondipropionat AeroBec®
TEVA
inhalationsspray, opløsning  100 mikrogram/dosis 200 doser   1,61 12,85
Ciclesonid Alvesco®
Covis Pharma
inhalationsspray, opløsning  80 mikrogram/dosis 120 doser   2,97 5,93
Ciclesonid Alvesco®
Covis Pharma
inhalationsspray, opløsning  80 mikrogram/dosis 120 doser   2,97 5,93
Ciclesonid Alvesco®
Covis Pharma
inhalationsspray, opløsning  80 mikrogram/dosis 120 doser   2,97 5,93
Ciclesonid Alvesco®
Covis Pharma
inhalationsspray, opløsning  160 mikrogram/dosis 120 doser   2,69 2,69
Ciclesonid Alvesco®
Covis Pharma
inhalationsspray, opløsning  160 mikrogram/dosis 120 doser (2 x 60)  
Ciclesonid Alvesco®
Covis Pharma
inhalationsspray, opløsning  160 mikrogram/dosis 120 doser  
Ciclesonid Alvesco®
Covis Pharma
inhalationsspray, opløsning  160 mikrogram/dosis 120 doser   2,69 2,69
Ciclesonid Alvesco®
Covis Pharma
inhalationsspray, opløsning  160 mikrogram/dosis 120 doser   2,70 2,70
Mometasonfuroat Asmanex® Twisthaler®
Organon Denmark
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 60 doser   6,73 13,47
Mometasonfuroat Asmanex® Twisthaler®
Organon Denmark
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 60 doser   6,71 13,42
Mometasonfuroat Asmanex® Twisthaler®
Organon Denmark
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 60 doser   4,75 9,50
Mometasonfuroat Asmanex® Twisthaler®
Organon Denmark
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 60 doser   5,02 5,02
Mometasonfuroat Asmanex® Twisthaler®
Organon Denmark
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 60 doser   5,35 5,35
Mometasonfuroat Asmanex® Twisthaler®
Organon Denmark
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 60 doser   5,38 5,38
Beclometasondipropionat Beclomet Easyhaler®
Orion Pharma
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 200 doser   1,44 5,76
Budesonid Budehal
Parallelimport
inhalationspulver  100 mikrogram/dosis 200 doser   0,78 6,24
Budesonid Budehal
Parallelimport
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 200 doser   0,93 3,71
Budesonid Budehal
Parallelimport
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 400 doser (2 x 200)   0,89 3,57
Budesonid Budesonid "Paranova"
Parallelimport
inhalationspulver  100 mikrogram/dosis 200 doser   1,30 10,39
Budesonid Budesonid "Paranova"
Parallelimport
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 100 doser   2,28 9,11
Budesonid Budesonid "Paranova"
Parallelimport
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 200 doser   0,88 3,50
Budesonid Budesonid "Paranova"
Parallelimport
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 100 doser   4,12 8,24
Budesonid Budesonid "Paranova"
Parallelimport
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 200 doser   3,80 7,59
Budesonid Budesonid Carefarm
Parallelimport
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 200 doser   0,93 3,71
Budesonid Budesonide "Stada"
STADA Nordic
inhalationsvæske til nebulisator, susp.  0,25 mg/ml 20 x 2 ml   5,28 31,66
Budesonid Budesonide "Stada"
STADA Nordic
inhalationsvæske til nebulisator, susp.  0,5 mg/ml 20 x 2 ml   12,74 38,21
Budesonid Budesonide "Teva Pharma"
TEVA
inhalationsvæske til nebulisator, susp.  0,25 mg/ml 20 x 2 ml   5,26 31,56
Budesonid Budesonide "Teva Pharma"
TEVA
inhalationsvæske til nebulisator, susp.  0,5 mg/ml 20 x 2 ml   12,87 38,61
Fluticasonpropionat Flixotide®
GSK Pharma
inhalationspulver  50 mikrogram/dosis 60 dos.i diskos   1,02 12,22
Fluticasonpropionat Flixotide®
GSK Pharma
inhalationspulver  100 mikrogram/dosis 60 dos.i diskos   2,14 12,87
Fluticasonpropionat Flixotide®
GSK Pharma
inhalationspulver  250 mikrogram/dosis 60 dos.i diskos   2,46 5,89
Fluticasonpropionat Flixotide®
GSK Pharma
inhalationspulver  250 mikrogram/dosis 60 doser   2,72 6,52
Fluticasonpropionat Flixotide®
GSK Pharma
inhalationspulver  500 mikrogram/dosis 60 dos.i diskos   3,26 3,91
Fluticasonpropionat Flixotide®
GSK Pharma
inhalationspulver  500 mikrogram/dosis 60 doser   3,37 4,04
Fluticasonpropionat Flixotide®
GSK Pharma
inhalationspulver  500 mikrogram/dosis 60 doser   3,34 4,00
Fluticasonpropionat Flixotide®
GSK Pharma
inhalationspulver  500 mikrogram/dosis 60 doser   3,26 3,91
Fluticasonpropionat Flixotide®
GSK Pharma
inhalationsspray, suspension  50 mikrogram/dosis 120 doser   0,68 8,19
Fluticasonpropionat Flixotide®
GSK Pharma
inhalationsspray, suspension  125 mikrogram/dosis 120 doser   1,36 6,53
Fluticasonpropionat Flixotide®
GSK Pharma
inhalationsspray, suspension  125 mikrogram/dosis 120 doser (2 x 60)   1,08 5,20
Fluticasonpropionat Flixotide®
GSK Pharma
inhalationsspray, suspension  125 mikrogram/dosis 120 doser (2 x 60)   1,44 6,92
Fluticasonpropionat Flixotide®
GSK Pharma
inhalationsspray, suspension  250 mikrogram/dosis 120 doser   2,59 6,21
Fluticasonpropionat Fluticasonpropionat "2care4"
Parallelimport
inhalationspulver  100 mikrogram/dosis 60 doser   2,26 13,57
Budesonid Giona Easyhaler®
Orion Pharma
inhalationspulver  100 mikrogram/dosis 200 doser   0,78 6,24
Budesonid Giona Easyhaler®
Orion Pharma
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 200 doser   0,93 3,71
Budesonid Giona Easyhaler®
Orion Pharma
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 200 doser (2 x 100)   1,50 3,01
Fluticasonpropionat Icsori
2care4 Generics
inhalationsspray, suspension  125 mikogram/dosis 120 doser   1,96 9,43
Fluticasonpropionat Icsori
2care4 Generics
inhalationsspray, suspension  250 mikrogram/dosis 120 doser   2,35 5,65
Budesonid Miflonide® Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  200 mikrogram 60 stk. (blister)   2,17 8,70
Budesonid Miflonide® Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  400 mikrogram 60 stk. (blister)   4,13 8,26
Budesonid Miflonide® Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  400 mikrogram 60 stk. (blister)   2,64 5,28
Budesonid Miflonide® Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  400 mikrogram 60 stk. (blister)   2,80 5,60
Budesonid Miflonide® Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  400 mikrogram 60 stk. (blister)   2,50 5,00
Budesonid Pulmicort Turbohaler
Parallelimport
inhalationspulver  100 mikrogram/dosis 200 doser   1,29 10,31
Budesonid Pulmicort Turbohaler
Parallelimport
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 100 doser   2,20 8,80
Budesonid Pulmicort Turbohaler
Parallelimport
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 200 doser  (Turbuhaler) 0,86 3,44
Budesonid Pulmicort Turbohaler
Parallelimport
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 100 doser   2,40 9,59
Budesonid Pulmicort Turbohaler
Parallelimport
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 200 doser   0,92 3,69
Budesonid Pulmicort Turbohaler
Parallelimport
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 100 doser  (Turbuhaler) 3,97 7,94
Budesonid Pulmicort Turbohaler
Parallelimport
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 200 doser  (Turbuhaler) 4,47 8,94
Budesonid Pulmicort Turbohaler
Parallelimport
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 200 doser (2x100)   4,25 8,50
Budesonid Pulmicort Turbohaler
Parallelimport
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 100 doser   3,96 7,91
Budesonid Pulmicort Turbohaler
Parallelimport
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 200 doser   3,76 7,52
Budesonid Spirocort® Turbuhaler®
AstraZeneca
inhalationspulver  100 mikrogram/dosis 200 doser  (Turbuhaler) 1,36 10,86
Budesonid Spirocort® Turbuhaler®
AstraZeneca
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 100 doser  (Turbuhaler) 2,42 9,67
Budesonid Spirocort® Turbuhaler®
AstraZeneca
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 200 doser  (Turbuhaler) 2,32 9,27
Budesonid Spirocort® Turbuhaler®
AstraZeneca
inhalationspulver  200 mikrogram/dosis 200 doser   0,82 3,29
Budesonid Spirocort® Turbuhaler®
AstraZeneca
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 100 doser  (Turbuhaler) 4,87 9,74
Budesonid Spirocort® Turbuhaler®
AstraZeneca
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 200 doser  (Turbuhaler) 4,47 8,94
Budesonid Spirocort® Turbuhaler®
AstraZeneca
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 100 doser   3,95 7,89
Budesonid Spirocort® Turbuhaler®
AstraZeneca
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 200 doser (2 x 100)   4,14 8,29
Budesonid Spirocort® Turbuhaler®
AstraZeneca
inhalationspulver  400 mikrogram/dosis 200 doser   4,14 8,29

Referencer

2524. GOLD. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. 2022; , https://goldcopd.org/ (Lokaliseret 27. april 2023)

 

5405. Dansk Lungemedicinsk Selskab. NKR - omhandlende seponering af og fortsat behandling med inhalationssteroid til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. DLS. 2021; , https://lungemedicin.dk/wp-content/uploads/2021/06/116082_nkr.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

4444. Chapman KR, Hurst JR, Frent SM et al. Long-Term Triple Therapy De-escalation to Indacaterol/Glycopyrronium in Pa-tients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (SUNSET): A Randomized, Double-Blind, Triple-Dummy Clinical Trial. Am J Respir Crit Care Med. 2018; 198:329-39, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29779416 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

3029. Wedzicha JA, Banerji D, Chapman KR et al. Indacaterol-Glycopyrronium versus Salmeterol-Fluticasone for COPD. N Engl J Med. 2016, http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1516385?rss=mostViewed&#t=article (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

3030. Watz H, Tetzlaff K, Wouters EF et al. Blood eosinophil count and exacerbations in severe chronic obstructive pulmonary disease after withdrawal of inhaled corticosteroids: a post-hoc analysis of the WISDOM trial. Lancet Respir Med. 2016; 4:390-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27066739 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

4888. I. Broersen LHA, Alberto M. Pereira AM, Jørgensen JOL et al. Adrenal Insufficiency in Corticosteroids Use: Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2015; 100(6):2171-80, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25844620 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2526. Kew KM, Seniukovich A. Inhaled steroids and risk of pneumonia for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014; , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24615270 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

2527. Magnussen H, Disse B, Rodriguez-Roisin R et al. Withdrawal of inhaled glucocorticoids and exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2014; 371(14):1285-94, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25196117 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

2195. Janson C, Larsson K, Lisspers KH et al. Pneumonia and pneumonia related mortality in patients with COPD treated with fixed combinations of inhaled corticosteroid and long acting β2 agonist: observational matched cohort study (PATHOS). BMJ. 2013; 346, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23719639 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2196. McKeever T, Harrison TW, Hubbard R et al. Inhaled Corticosteroids and the Risk of Pneumonia in people with Asthma: A case control study. Chest. 2013; 144(6):1788-94, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23990003 (Lokaliseret 26. april 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...