Thiazider

C03AA

Revideret: 02.06.2023

Virkning 

Thiazidernes hovedangrebspunkt er lokaliseret til nyrernes distale konvolute tubuli, dvs. det kortikale nefronafsnit mellem macula densa og samlerørene.
Alle thiazider hæmmer ved maksimal dosering (bendroflumethiazid 10 mg eller hydrochlorthiazid 50 mg) natriumreabsorptionen med op til 8 % og øger udskillelsen tilsvarende. Dosisforøgelse herudover giver ingen yderligere natriuretisk effekt, hvorimod risikoen for bivirkninger - specielt kaliumtabet - øges. Ved fortsat indgift udvikles kompensatorisk forøgelse af reabsorptionen af salt og vand i nyrernes proksimale tubuli, hvorved natriumbalancen genetableres (dvs. udskillelse = indtagelse). Under langtidsbehandling med thiazider er døgndiuresen og natriumudskillelsen derfor ikke forøget, men kroppens totale natrium- og vandindhold er reduceret. 

 

Den kompensatoriske "omlægning" af nefronets reabsorption af salt og vand til de proksimale tubuli er medvirkende årsag til nogle af thiazidernes specifikke virkninger: 

 • antidiuretisk effekt ved diabetes insipidus og andre polyuriske tilstande
 • hæmning af uratudskillelsen
 • nedsættelse af lithiumclearance.

 

Thiaziderne virker hæmmende på calciumudskillelsen som følge af stimulation af calciumreabsorption i de distale tubuli. Thiazidbehandling kan medføre et let fald i glomerulær filtrationshastighed (GFR). Den diuretiske virkning ved vanlig dosering er yderst begrænset ved nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.), medmindre de gives sammen med loop-diuretika eller i form af det højpotente thiazid metolazon

 

Thiaziderne har antihypertensiv virkning, som initialt skyldes en reduktion af blodvolumenet. Senere i behandlingen sker der en delvis normalisering af blodvolumen og sideløbende hermed en reduktion af den perifere karmodstand. Mekanismen bag denne kardilaterende virkning kendes ikke (1337)

Anvendelsesområder

Thiazidernes moderate og langvarige virkning gør dem velegnede som førstevalgspræparater mod væskeretention, se Diuretika.
De anvendes endvidere som et af førstevalgs-præparaterne i behandling af Hypertensio arterialis og kan med succes kombineres med de andre førstevalgspræparater, se Diuretika (hypertension)

 

Den maksimale antihypertensive effekt opnås allerede ved små doser (bendroflumethiazid 5 mg dgl.) med relativ få bivirkninger.
Den antidiuretiske virkning kan benyttes ved central eller renal diabetes insipidus, se Antidiuretisk hormon

Virkningen på calciumudskillelsen anvendes profylaktisk ved idiopatisk hypercalciuri med recidiverende nyre- og uretersten. Samtidig virker thiaziderne forebyggende på afkalkning af knoglerne ved osteoporose. Flere studier tyder på mindsket forekomst af femur-frakturer hos ældre i thiazid-behandling. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Thiazider er relativt kontraindiceret ved stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion.  

Ved eGFR < 30 ml/min. mangler thiazider diuretisk effekt. 

Kontraindikationer

Allergi over for antidiabetika af sulfonylurinstofgruppen, da der kan optræde krydsallergi mellem thiazider, sulfonamider og sulfonylurinstoffer.

Forsigtighedsregler

Sulfonamid-afledte lægemidler som thiazider kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Symptomer inkluderer akut synsnedsættelse eller øjensmerter og opstår typisk inden for timer til uger efter behandlingsstart. Ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab. 

 

Primær behandling er seponering af lægemidlet så hurtigt som muligt. Det kan være nødvendigt at overveje øjeblikkelig medicinsk eller kirurgisk behandling, hvis det intraokulære tryk ikke kommer under kontrol. Risikofaktorer for at udvikle akut snævervinklet glaukom kan inkludere sulfonamid- eller penicillinallergi i anamnesen. 

Bivirkninger

 • Lyssensibilisering, hypokaliæmi, hyperurikæmi, hyperglykæmi og impotens.
 • Meget sjældent ses hypercalcæmi.
 • Hypokaliæmi og hyponatriæmi er særligt hyppigt ved brug af metolazon med svimmelhed, hovedpine, muskelkramper, træthed, ledsmerter og -hævelse, kolde ekstremiteter, ortostatisk hypotension og palpitationer.
 • Ved kendt arthritis urica bør man udvise forsigtighed pga. risiko for udbrud af arthritis urica.
 • Hydrochlorthiazid øger formentligt risikoen for udvikling af basalcellekarcinom og squamous cellekarcinom (se nedenfor).

 

Hydrochlorthiazid og risiko hudkræft 

Et registerstudie (3535) har fundet en association mellem kumulativ brug af hydrochlorthiazid på 50.000 mg (sv.t. 25 mg dgl i ca. 5,5 år) og forekomsten af det relativt hyppige basalcellekarcinom (HR=1,3) og det sjældne squamous cellekarcinom (HR=4,0). Begge typer cancer spreder sig yderst sjældent og kan derfor næsten altid blive behandlet radikalt ved lokal kirurgi.  

 

Det findes derfor hensigtsmæssigt hos yngre patienter med lang forventet behandlingsvarighed eller med tidligere hudkræft at seponere hydrochlorthiazid, hvis man kan kontrollere patientens blodtryk på anden vis. I den sammenhæng skal bemærkes, at det ikke var muligt at finde en betydende association mellem andre diuretika, inklusiv bendroflumethiazid, og hudcancer. Bendroflumethiazid 2,5 mg svarer ofte til hydrochlorthiazid 25 mg, men bendroflumethiazid fås kun i kombination med kalium (se Thiazider og kalium i kombination), hvorfor man bør kontrollere serum-kalium en måned efter medicinomlægning. 

 

30.10.2018 Se nyhed fra Sundhedsstyrelsen

(4989) (4990) 

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af anionbyttere nedsættes absorptionen af thiazider.
 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion. Det samme gælder ved kombinationsbehandling med loop-diuretikum.
 • Virkningen af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer) nedsættes af thiazider.
 • Ved samtidig indgift af lithium ses øget serum-lithiumkoncentration på grund af øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli.

Graviditet

Diuretika bør sædvanligvis ikke anvendes til gravide og anvendes derfor kun på særlige indikationer og under visse forudsætninger.  

Thiazider bør undgås i 1. trimester. Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos nyfødte har været meddelt.  

Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen. Hvis behandling er nødvendig, foretrækkes bendroflumethiazid.  

Behandlingen er en specialistopgave, se i øvrigt Hypertension hos gravide

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Hydrochlorthiazid Hydrochlorothiazide "Orifarm"
Orifarm Generics
Udgået 24.07.2023
tabletter  25 mg 100 stk. (blister)  
Hydrochlorthiazid Hydromed®
MediLink
tabletter  12,5 mg 100 stk. (blister)   1,77 3,54
Hydrochlorthiazid Hydromed®
MediLink
tabletter  25 mg 100 stk. (blister)   2,06 2,06
Metolazon Metolazon "Abcur"
Abcur
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   19,79 19,79

Referencer

4990. Morales DR, Pacurariu A, Slattery et al. Association between hydrochlorothiazide exposure and different incident skin, lip and oral cavity cancers: A series of population-based nested case-control studies. Br J Clin Pharmacol. 2020, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32068906 (Lokaliseret 19. oktober 2023)

 

4989. Pedersen SA, Johannesdottir Schmidt SA, Hölmich LR et al. Hydrochlorothiazide use and risk for Merkel cell carcinoma and malignant adnexal skin tumors: A nationwide case-control study. J Am Acad Dermatol. 2019; 80(2):460-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29913261 (Lokaliseret 19. oktober 2023)

 

3535. Pedersen SA, Gaist D, Schmidt SAJ et al. Hydrochlorothiazide use and risk of nonmelanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark. J Am Acad Dermatol. 2018; 78(4):673-81, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29217346 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

1337. Hughes AD. How do thiazide and thiazide-like diuretics lower blood pressure?. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2004; 5(4):155-60, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15803433/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...