Midler med virkning på PCSK9

C10AX

Revideret: 25.11.2021

PCSK9 (proprotein-konvertase-subtilisin/kexin-type 9) er et protein, som kodes af genet PCSK9, der blev det tredje kendte gen, der er relateret til familiær hyperkolesterolæmi.  

PCSK9 produceres i leveren og frisættes til blodbanen, hvorfra det udøver sin effekt ved at binde sig til LDL-receptoren. Denne binding forhindrer genbrug af LDL-receptoren, hvilket mindsker den generelle LDL-receptors effektivitet. Ved hæmning af enten funktionen af PCSK9 eller syntesen af PCSK9 kan man opnå en øget LDL-receptor effektivitet og dermed en mere effektiv clearing af LDL-kolesterol fra blodet. Hæmning af PCSK9 anses som en dokumenteret farmakologisk behandlingsmulighed til reduktion af LDL-kolesterol med henblik på at reducere risikoen for aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom. 

 

Der findes to typer lægemidler, der på hver sin måde virker via påvirkning af PCSK9-proteinet og medfører signifikant reduktion af LDL-kolesterol i blodet. Lægemidlerne omfatter de kendte PCSK9-hæmmere, som er antistoffer, og en ny lægemiddelgruppe, der betegnes som PCSK9-syntesehæmmere. 

 

PCSK9-hæmmere 

PCSK9-hæmmere (alirocumab, evolocumab) omfatter en gruppe monoklonale antistoffer, der forhindrer binding af proteinet PCSK9 til LDL-receptoren, hvorved nedbrydningen af LDL-receptoren i leveren reduceres, og dermed øges reduktionen af LDL-kolesterol i blodet.  

Behandling med alirocumab eller evolocumab i monoterapi eller sammen med statin kan reducere LDL-kolesterol med 45-65 %.  

 

Der foreligger to positive endepunktsstudier med PCSK9-hæmmer behandling i kombination med statin og flere studier pågår (3243) (4659)

 

Behandling med PCSK9-hæmmere anvendes ved primær hyperkolesterolæmi og til patienter med kardiovaskulær sygdom eller diabetes, hvor den lipidsænkende behandling med statin i maksimal tolereret dosis (eller hvor statin er kontraindiceret), kolesterolabsorptionshæmmere og eventuelt anionbytter ikke er tilfredsstillende. 

 

Det er kun speciallæger i kardiologi, endokrinologi og neurologi, der kan ordinere PCSK9-hæmmere. Præparaterne udleveres fra hospital vederlagsfrit til patienten og følger medicinrådets kriterier for iværksættelse af behandlingen, se anbefalinger fra Medicinrådet.  

 

PCSK9-hæmmere gives subkutant med dosering hver anden eller hver fjerde uge og kan i enkelte tilfælde medføre reaktioner på applikationsstedet.  

 

PCSK9-syntesehæmmere 

PCSK9-syntesehæmmere (inclisiran) repræsenterer et nyt behandlingsprincip med interfererende ribonukleinsyre (siRNA). Incliseran er en syntetisk fremstillet kolesterolsænkende, dobbeltstrenget, lille siRNA, som er konjugeret på den kodende streng med triantennært N-acetylgalactosamin (GalNAc) for at sikre optagelsen i hepatocytterne. I hepatocytterne udnytter inclisiran RNA-interferensmekanismen, hvilket medfører katalytisk nedbrydning af mRNA for PCSK9-proteinet. Denne intracellulære hæmning af PCSK9-syntesen medfører en øget recirkulation af LDL-C-receptoren og ekspression på hepatocytcelleoverfladen, hvilket øger optagelsen af LDL-kolesterol og reducerer LDL-kolesterol-niveauerne i cirkulationen. 

 

En samlet fase III-analyse af inclisiran viste en reduktion af LDL-kolesterol på mellem 50-55 % efter 90 dage, som blev opretholdt ved langvarig behandling. Virkningen af inclisiran på den kardiovaskulære morbiditet og mortalitet er imidlertid endnu ikke klarlagt. 

 

Behandling med PCSK9-syntesehæmmeren inclisiran anvendes ved primær hyperkolesterolæmi og til patienter med kardiovaskulær sygdom, hvor den lipidsænkende behandling med statin i maksimal tolereret dosis (eller hvor statin er kontraindiceret), kolesterolabsorptionshæmmere og eventuelt anionbytter ikke er tilfredsstillende. 

PCSK9-syntesehæmmeren gives som en enkel subkutan injektion ved start, igen efter tre måneder og herefter hver 6. måned. Behandlingen kan medføre reaktioner på applikationsstedet.  

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Nedsat nyrefunktion 

Alirocumab 

Ved eGFR 0-30 ml/min savnes erfaring. Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. 

Inclisiran 

Ved eGFR < 30 ml/min skal udvises forsigtighed grundet begrænset erfaring. 

Ved hæmodialyse bør dosis tages efter afsluttende dialyse, og hæmodialyse bør ikke udføres før 72 timer efter behandling med inclisiran. 

 

Nedsat leverfunktion 

Alirocumab 

Erfaring savnes ved svær nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) 

Evolocumab 

Forsigtighed ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B) 

Erfaring savnes ved svær nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) 

Inclisiran 

Ved svær nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) foreligger ingen data. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Inclisiran Leqvio
Novartis
injektionsvæske, opl. i sprøjte  284 mg 1 stk.   21.425,70 120,71
Inclisiran Leqvio
Novartis
injektionsvæske, opl. i sprøjte  284 mg 1 stk.  
Alirocumab Praluent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  75 mg 2 stk.   2.015,53 145,12
Alirocumab Praluent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  75 mg 6 stk.   2.009,93 144,72
Alirocumab Praluent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  150 mg 2 stk.   2.015,53 72,56
Alirocumab Praluent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  150 mg 6 stk.   2.009,93 72,36
Alirocumab Praluent
Sanofi
injektionsvæske, opl. i pen  300 mg 3 stk.   4.019,85 72,36
Evolocumab Repatha
Amgen
injektionsvæske, opl. i pen  140 mg 1 stk.   1.975,30 141,09
Evolocumab Repatha
Amgen
injektionsvæske, opl. i pen  140 mg 2 stk.   1.980,68 141,48
Evolocumab Repatha
Amgen
injektionsvæske, opl. i pen  140 mg 6 stk.   1.957,73 139,84

Referencer

5288. Ray KK, Wright RS, Kallend D et al. Two Phase 3 Trials of Inclisiran in Patients with Elevated LDL Cholesterol. N Engl J Med. 2020; 382:1507-19, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32187462/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

4659. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M et al. Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome. N Engl J Med. 2018; 378(22):2097-2107, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30403574 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

3243. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC et al. Evolucomab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease. N Engl J Med. 2017; 376(18):1713-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28304224 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...