β-blokkere og thiazider i kombination

C07B, C07C

Revideret: 13.10.2021

Til behandling af hypertension kan anvendes en kombination af et  β-receptorblokerende middel i moderat dosering og et thiazid i en lille eller moderat dosering. Dette skyldes, at bivirkningerne for begge stofgruppers vedkommende er dosisafhængige, og at monoterapi med β-receptorblokerende midler i moderat eller høj dosering kan medføre væskeretention og dermed aftagende antihypertensiv effekt i hvert fald hos midaldrende og ældre. 

Anvendelsesområder

Som initial behandling hos patienter med døgn- eller hjemmeblodtryksverificeret moderat til svær arteriel hypertension samt hos patienter, hvis blodtryk er blevet normaliseret med de individuelle komponenter i samme dosisforhold. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Hydrochlorthiazid
Metoprolol
Selonor
Parallelimport
Udgået 26.12.2022
depottabletter  100+12,5 mg 100 stk. (blister)  
Atenolol
Chlortalidon
Tenidon
Viatris
filmovertrukne tabletter  100 + 25 mg 98 stk.   2,59
Atenolol
Chlortalidon
Tenidon
Viatris
filmovertrukne tabletter  50 + 12,5 mg 98 stk.   1,99
Hydrochlorthiazid
Metoprolol
Zok-Zid®
Pfizer
Udgået 20.03.2023
depottabletter  100+12,5 mg 100 stk. (blister)  
 
 
Gå til toppen af siden...