Spectrila®

L01XX02
 
 

Antineoplastisk middel. L-asparaginase reducerer plasma-asparaginniveau og medfører antineoplastisk effekt. 

Anvendelsesområder

Akut lymfoblastær leukæmi (ALL) som del af kombinationsbehandling. 

 

Asparaginase bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10.000 E asparaginase L, rekombinant (E. coli). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 1 år. 5.000 E/m2 legemsoverflade i.v. hver 3. dag. 

Børn 6-12 mdr. 7.500 E/m2 legemsoverflade i.v. 

Børn 0-6 mdr. 6.700 E/m2 legemsoverflade i.v. 

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. voksne
 • Meget begrænset erfaring vedr. behandling efter induktion
 • Gives som i.v. infusion over 0,5 -2 timer.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærk nedsat leverfunktion (bilirubin > 3 ULN eller transferase > 10 ULN). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Pancreatitis.
 • Eksisterende koagulopati.
 • Tidligere pancreatitis, alvorlig blødning eller alvorlig trombose som komplikation ved tidligere behandling med asparaginase.

Forsigtighedsregler

 • Hyppig kontrol af koagulationsparametre er vigtig da der er risiko for både blødning, dissemineret intravaskulær koagulation og trombose. Risiko for trombose er større end for blødning. Mange af trombotiske episoder optræder i cerebrale kar.
 • Patient monitoreres for akut pancreatitis, hepatotoksicitet, anafylaksi og hyperglykæmi.
 • Ved samtidig behandling med andre antineoplastiske lægemidler kan forhøjet serum-urat forekomme.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Hypofibrinogenæmi, Koagulationsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Hypersensitivitet  (herunder rødme,udslæt,hypotension,angioødem,urticaria, dyspnø).
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Forhøjet ALAT/ASAT og laktatdehydrogenase, Forhøjet basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase, Nedsat serum-kolesterol  (LDL)
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi  (VLDL), Hypertriglyceridæmi, Hypoproteinæmi Hyperammonæmi, Hypoalbuminæmi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hududslæt, Rødme
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Blødning, Dissemineret intravaskulær koagulation, Leukopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis*
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter  (ryg- og ledsmerter)
Undersøgelser Eeg-forandringer Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Vægttab
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi Nedsat appetit
Nervesystemet Neurologiske forstyrrelser  (herunder agitation,svimmelhed og døsighed), Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression, Hallucinationer, Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Vaskulære sygdomme Trombose  (især kavernøs trombose eller dub venetrombose)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Nervesystemet Hovedpine
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Parotitis
Lever og galdeveje Kolestase, Levercellenekrose, Leverinsufficiens  (med muligt letal udgang) Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Metabolisme og ernæring Ketoacidose  (diabetisk)
Nervesystemet Bevidsthedspåvirkning  (herunder koma), Leukoencefalopati  (reversibelt posteriort leukoencefalopati syndrom-RLS), Tonisk-kloniske krampeanfald
Vaskulære sygdomme Apopleksi  (iskæmisk)
Meget sjældne (< 0,01 %)
Det endokrine system Hypotyroidisme  (sekundær)
Metabolisme og ernæring Hypoparatyroidisme
Nervesystemet Tremor
Ikke kendt hyppighed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner

*Meget sjældent ses tilfælde med letal udgang samt pankreatisk pseudocyste. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Spectrila®
 • Samtidig behandling med myelosuppresive lægemidler forstærker symptomer på myelosuppresion og infektion.
 • Vincristin har additiv affekt på asparginases toksicitet ved samtidig indtagelse, derfor skal vincristin tages minimum 3-24 timer før asparaginase.
 • Samtidig behandling med glukokortikoider og /eller antikoagulantia kan påvirke koagulationsparametre.
 • Samtidig behandling med methotrexat:
  • hvis asparaginase gives før eller samtidig med methotrexat, nedsættes virkningen af methotrexat.
  • hvis asparaginase gives 24 timer efter methotrexat, øges virkningen af methotrexat.
 • Samtidig behandling med højdosis cytarabin:
  • hvis asparaginase gives før cytarabin, nedsættes virkningen af cytarabin.
  • hvis asparaginase gives efter cytarabin, med behandlingsinterval på ca. 120 timer, øges virkningen af cytarabin.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afsluttet leukæmibehandling.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Præklinisk studier antyder et teratogent potentiale. 

 

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Produktresumeet angiver, at kvinder, som kan blive gravide, skal anvende sikker (ikke oral) kontraception under behandlingen.  

Mænd frarådes at undfange børn under behandlingen og tilrådes anvendelse af sikker kontraception.  

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Asparaginase deler L-asparagin i aspartatsyre og ammonium. Depletering af L-asparagin hæmmer protein-, DNA- og RNA-syntesen i især leukæmiske blaster, som ikke kan syntetisere L-asparagin. Normale celler kan syntetisere asparagin og påvirkes derfor kun i mindre grad, hvorimod kræftcellerne dør.  

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 14-44 timer.
 • Maksimal plasmakoncentration opnås efter 0-2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af asparaginase bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler.  

 • Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske
  • Pulveret i et hætteglas tilsættes forsigtigt mod hætteglassets indersiden 3,7 ml sterilt vand.
  • Pulveret opløses under forsigtig drejning af hætteglasset
  • Må ikke rystes.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
  • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.
 • Tilberedning af infusionsvæske
  • Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske fortyndes med 50-250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
  • Må ikke rystes.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 2 dage i køleskab (2-8 °C), men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 10.000 E 542301
1 stk. (2care4)
13.197,30 13.197,30

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

02.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...