Bumetanid "Orifarm" 1 mg

Bumetanid "Orifarm"
C03CA02
 
 

Loop-diuretikum ( diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"). 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg bumetanid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 0,5-1 mg dgl. evt. stigende til 2 mg 2-3 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for loop-diuretika pga. risiko for krydsallergi
 • Alvorlig elektrolytmangel
 • Anurisk nyreinsufficiens
 • Hepatisk encefalopati inkl. koma.

Forsigtighedsregler

 • Hypotension
 • Potentiel obstruktion af urinvejene
 • Forhøjet P-urat eller P-kreatinin
 • Elektrolyt- og væskeubalance kan forekomme, og P-kalium bør kontrolleres regelmæssigt.
 • Regelmæssig monitorering af urin og blodsukker ved diabetes og mistanke om latent diabetes.
 • Ved nyreinsufficiens kan højere doser være nødvendige for at opnå den ønskede diurese.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Træthed
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Øre og labyrint Høreforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Diarré, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjet serum-urat
Metabolisme og ernæring Dehydrering Tørst
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Perifere ødemer, Synkope

Interaktioner

 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes pga. induceret renalt kaliumtab.
 • Samtidig brug af bumetanid og klasse III antiarytmika kan øge risikoen for elektrolytforstyrrelser og efterfølgende kardiotoksicitet (QT-forlængelse, torsades de pointes, hjertestop).
 • Risiko for hypokaliæmi øges med glukokortikoider pga. synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Probenecid nedsætter den diuretiske virkning af bumetanid.
 • Bumetanid kan forstærke den ototoksiske effekt af aminoglykosider.
 • Forstærke virkningen af antihypertensive midler inkl. diuretika og lægemidler som fremkalder ortostatisk hypotension, fx. tricycliske antidepressiva.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med syrepumpehæmmere pga. risiko for hypomagnesiæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Mulige alternativer, se Diuretika

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Injektion: Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps). 

 

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Hæmmer reabsorptionsmekanismen af salte i det tykke opadstigende ben i Henle's slynge samt i nyrernes proksimale tubuli. Udøver herved en diuretisk og natriuretisk virkning.
 • Oral administration. Virkningen indtræder efter ca. 0,5 timer og er maksimal efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 4-6 timer.
 • Intravenøs administration. Virkningen indtræder inden for 5 minutter. Virkningsvarighed 2 timer.

 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 80-95 %.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares beskyttet mod lys. 

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 1 mg, Parallelimport (Orifarm)  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 1 mg  (Orifarm)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 1 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 099409
100 stk. (blister)
213,00 2,13 2,13

Substitution

tabletter 1 mg
Burinex Karo Pharma, Bumetanid, tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  1 mg  (Orifarm)

Præg:
133
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

26.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...